Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Hrvatskoj - Davanja za nezaposlenost

U kojim situacijama mogu tražiti?

Ako ostanete bez posla, odnosno prestanete obavljati samostalnu djelatnost, možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Naime, za slučaj nezaposlenosti obvezno su osigurani svi radnici u radnom odnosu, te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju.Osiguranje za slučaj nezaposlenosti se stječe uplatom doprinosa za zapošljavanje.

Koje uvjete trebam ispuniti?

Da biste ostvarili pravo na novčanu naknadu, u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, trebate imati najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Za ostvarivanje tog prava u Hrvatskoj ili drugoj državi EU u obzir će vam se uzeti vrijeme provedeno na radu u bilo kojoj državi članici, uključujući i Hrvatsku.

Da biste ostvarili pravo na novčanu naknadu radni odnos ne smije prestati vašom krivnjom ili voljom.Iznimku čine slučajevi sporazuma o prestanku radnog odnosa sklopljenog na prijedlog poslodavca u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika, te izvanredni otkaz ugovora o radu uzrokovan ponašanjem poslodavca.

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga. Opravdani razlozi su npr. insolventnost, odnosno nelikvidnost, zaključenje stečajnog postupka, poslovanje s gubitkom, gubitak poslovnog prostora, gubitak dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom, bolest osigurane osobe, gubitak poslovnog partnera, ozbiljna šteta na imovini osigurane osobe, prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom, te drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

Radi ostvarenja prava na novčanu naknadu trebate se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa , odnosno prestanka samostalne djelatnosti, te podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Ako ste nakon prestanka radnog odnosa ili samostalne djelatnosti bili na bolovanju, rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu, HZZ-u se trebate prijaviti u roku od 30 dana od prestanka neke od tih okolnosti.

Da biste prava zadržali trebate redovito kontaktirati savjetnika za zapošljavanje, aktivno tražiti posao i biti raspoloživi za rad.

Koja su moja prava i kako ih mogu ostvariti?

Novčana naknada

Visina novčane naknade ovisi o plaći koju ste primali prije prestanka radnog odnosa. Njena osnovica se izračunava na osnovu prosjeka obračunate bruto plaće, ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa. Ukoliko ste samozaposlena osoba, osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti. Ako se osnovica ne može utvrditi na ovaj način, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja

Za prvih 90 dana nezaposlenosti, novčana naknada iznosi 60 posto, a za preostalo vrijeme 30 posto osnovice. Zakonom je propisan najniži i najviši mogući iznos novčane naknade.

Pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost možete ostvariti u trajanju od 90 do 450 kalendarskih dana. Trajanje naknade ovisi o ukupnom vremenu koje ste proveli na radu (od devet mjeseci do preko 25 godina).Izuzetak od pravila su nezaposlene osobe koje su provele na radu najmanje 32 godine i kojima nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu (pogledati poglavlje Starosna mirovina). One imaju pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja ili umirovljenja.

Pojmovnik

  • Nezaposlena osoba je osoba u dobi između 15 i 65 godina, koja je sposobna ili djelomično sposobna za rad, koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad (osim ako ostvaruje mjesečni primitak za pružanje usluga, ima registrirano trgovačko društvoili je član zadruge, ima registriran obrt ili obavlja slične aktivnosti).

Upoznajte se sa svojim pravima

Na sljedećim poveznicama možete se upoznati sa svojim zakonskim pravima. To nisu stranice Europske komisije i ne predstavljaju stajališta Komisije:

Publikacije i mrežne stranice Komisije:

Koga trebate kontaktirati?

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Radnička cesta 1

HR-10000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 1612 6000

http://www.hzz.hr/

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ulica grada Vukovara 78

HR-10000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 16109300

http://www.mrms.hr/

Podijeli ovu stranicu