Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Hrvatska (službeni naziv : Republika Hrvatska) - Usluge za osobe u potrebi

U ovom poglavlju prikazat ćemo usluge na koje imate pravo u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj.

Ovdje pokrivamo:

  • pomoć u kući;
  • institucijsku skrb;
  • institucijsku skrb u centru za pružanje usluga;
  • organizirano stanovanje;
  • ranu intervenciju.

U kojim situacijama mogu podnijeti zahtjev?

Ako ste hrvatski državljanin s prebivalištem u Hrvatskoj, odnosno stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom u Hrvatskoj možete ostvariti različite socijalne usluge.

Socijalne usluge može ostvariti i stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima, azilant i član njihove obitelji koji zakonito boravi u Hrvatskoj.

Koje uvjete moram ispuniti?

Ako ste samac, član obitelji ili obitelj i nemate dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, možete ostvariti pravo na neku od usluga iz sustava socijalne skrbi. Pritom se smatra da sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ne možete ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

Neke od usluga ostvarujete ukoliko vaš prihod ili prihod po članu vaše obitelji ne prelazi 1.500,00 HRK (199,00 EUR).

Ako ste dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju možete ostvariti pravo na usluge iz sustava socijalne skrbi.

Ako ste trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske potpore i odgovarajućih uvjeta za život, obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa potrebna stručna pomoć ili druga potpora te ako ste osobe koje su bile u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici i imaju zajedničku djecu.

Korisnik socijalnih usluga je i odrasla osoba s invaliditetom, osoba s drugim privremenim ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, žrtva obiteljskog ili drugog nasilja, žrtva trgovanja ljudima. Među ostalima, korisnik je i osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o sebi, ovisnik o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima, beskućnik.

Koja su moja prava i kako ih mogu ostvariti?

Pomoć u kući

Socijalna usluga pomoći u kući podrazumijeva nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću, obavljanje kućanskih poslova, pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba kao i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Institucijska skrb

Institucijska skrb je usluga smještaja u domu socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi ili izvaninstitucijska skrb u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji. Može biti stalna ili privremena.

Ako koristite uslugu smještaja možete imati pravo na dodatak od 100,00 HRK (13,00 EUR) mjesečno, za pokrivanje vaših osnovnih životnih potreba.

Institucijska skrb u centru za pružanje usluga

Institucijska skrb u centru za pružanje usluga može biti cjelodnevna i traje od šest do deset sati te poludnevna - od četiri do šest sati dnevno. Tijekom boravka pruža vam se usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može vam se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je usluga kojom se jednoj ili više osoba osiguravaju osnovne životne potrebe kao i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. Korisnicima se pritom pruža stalna ili povremena pomoć stručne osobe ili druge osobe u stanu ili izvan njega.

Rana intervencija

Rana intervencija je usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć roditeljima i udomiteljima. Pruža se djetetu kod kojeg su u ranoj dobi utvrđene razvojne poteškoće s ciljem uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu.

O priznavanju prava na socijalne usluge - pomoć u kući, smještaj, boravak, organizirano stanovanje, ranu intervenciju - odlučuje centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivalištu stranke. Korisnik nadležnom centru podnosi zahtjev za ostvarivanjem nekog od prava.

Rana intervencija osigurava se putem centara socijalne skrbi ukoliko usluga nije osigurana u sustavu zdravstvene djelatnosti. U pravilu se pruža djetetu do 3. godine života, a najdulje do 7. godine života.

Preko centara socijalne skrbi možete ostvariti i pravo na druge socijalne usluge poput savjetovanja i pomaganja, psihološke pomoći, rane intervencije.

Pojmovnik

  • Trajno prebivalište odnosi se na mjesto i adresu u Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.
  • Privremeno boravište odnosi se na mjesto i adresu u Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Privremeno boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od 3 mjeseca.

Upoznajte se sa svojim pravima

Na sljedećim poveznicama možete se upoznati sa svojim zakonskim pravima. To nisu stranice Europske komisije i ne predstavljaju stajališta Komisije:

Publikacije i mrežne stranice Komisije:

Koga trebate kontaktirati

Centar za socijalnu skrb

Na ovoj poveznici nalazi se adresar svih centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78

HR-10000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 15557111

https://mrosp.gov.hr/

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu