Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Семейни помощи за деца

Тук ще намерите информация за семейните помощи.

Описали сме следните месечни семейни помощи:

 • Ммесечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст);
 • месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;
 • месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане
 • месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител).

Кога мога да получа обезщетения?

Семейните помощи са предназначени да подпомогнат посрещането на разходи за родители и семейства, свързани с раждане и отглеждане на дете.

Помощите се предоставят в пари или в натура под формата на стоки или услуги.

Те се отпускат еднократно или месечно.

Родителите могат да кандидатстват за помощи също и преди навършването на 1 година на детето, ако не е отпуснато обезщетение за майчинство и имат нисък доход (това се отнася само за месечните помощи за отглеждане на дете под една година).

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, са на база доход и представляват най-често срещания вид семейни помощи.

Следните лица имат право на месечни помощи за деца с трайни увреждания под 18-годишна възраст и преди завършване на средно образование, но не по-късно от достигане на 20 години: семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.

Децата, които не могат да получат наследствена пенсия от починал родител заради недостатъчни периоди на осигуряване, имат право на месечна помощ.

Какви са условията, на които трябва да отговарям?

Месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се отпуска на семейства, чийто доход не е по-голям от 410 лв. Когато доходът е между 410,01 и  510 лв., размерът на помощта се намалява до 80 %. Те се отпускат за дете до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст. За да имате право на тези помощи трябва:

 • детето да не е настанено за отглеждане извън семейството, съгласно Закона за закрила на детето;
 • детето да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • детето трябва да посещава редовно училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • детето живее постоянно в България;
 • детето има всички необходими имунизации и профилактични контролни прегледи, в съответствие с неговата възраст и здравословно състояние.

Помощта се предоставя в натура във всички случаи, когато майката е под 18 години. Помощта се предоставя в натура и в следните случаи:

 • родителите или лицата, имащи право на семейни помощи не се грижат за своето/своите дете/деца;
 • семейните помощи не се използват по предназначение за детето/децата;
 • родителите или лицата, получаващи семейните помощи не изпълняват задълженията съгласно Закона за закрила на детето.

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година се отпуска на база на дохода на член на семейството. За да имате право на такъв вид помощ, доходът на всеки член от семейството трябва да е равен или под 510 лева. Освен това, детето трябва да живее постоянно в страната (както и майката или осиновителката) и не трябва да е настанено за отглеждане извън семейството в съответствие със Закона за закрила на детето.

Майките (включително осиновителките, които не получават обезщетение за майчинство, тъй като не отговарят на условията, получават месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година.

Помощта се предоставя в натура във всички случаи, когато майката, на която са предоставени, не е навършила 18-годишна възраст. Помощта се предоставя в натура и в следните случаи: родителите или лицата, получаващи семейните помощи не се грижат за своето дете/деца; семейната помощ не се използва по предназначение за детето /децата; родителите или лицата, получаващи семейните помощи, не изпълняват задължението по Закона за закрила на детето.

Родителите, които искат да ползват тези помощи, трябва да подадат заявление. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност.

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят на родителите (осиновителите) при отглеждане на деца с трайни увреждания независимо от дохода на семейството, като се гарантира, че детето пребивава постоянно в държавата и не се намира в приемна грижа извън семейството съгласно Закона за закрила на детето. Помощите се предоставят и на семейства на роднини или близки приятели и приемни семейства, независимо от доходите на семейството.

Месечните помощи за деца, които нямат право да получават наследствена пенсия от починал родител, се предоставят на другия родител или законния настойник на детето независимо от дохода на семейството, при условие че:

 • детето не получава наследствена пенсия съгласно Кодекса за социално осигуряване;
 • детето не се намира в приемни грижи извън семейството съгласно Закона за закрила на детето;
 • детето редовно посещава подготвителни групи в детските градини или училищата за задължително предучилищно образование на децата или училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • детето пребивава постоянно в България;

детето има поставени всички задължителни имунизации и е преминало всички профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години, се определя всяка година в Закона за държавния бюджет. От 2015 г. размерът на помощта се определя от броя на децата в семейството. През 2022 г. сумата за семейство с доход до 410 лв. е:

Брой деца в семейството

1

2

3

4

За всяко дете след 4-тото

Размер (лв.)

40

90

135

145

увеличено с 20

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете за семейства със среден месечен доход на член от семейството през изминалите 12 месеца от 410,01 лв. до 510 лв. се намалява до 80%. В случай на раждане на близнаци, помощта за всяко близначе е 75 лв. За да получите тази помощ, трябва да попълните декларация и да я изпратите заедно с останалите необходими документи в Дирекция „Социално подпомагане“, като посочите настоящия адрес на семейството.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете под една година за родители, които нямат право на обезщетение за майчинство, е 200 лева за 2022 г. Заявление/декларация заедно с необходимите документи се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по адреса на майката.

Месечната помощ за деца с трайни увреждания се предоставя независимо от дохода на семейството. Нейният размер зависи от степента на увреждане: над 90% – 930 лева (…евро); от 70% до 90% – 450 лева (…евро) и от 50% до 70% – 350 лева (…евро) на месец за 2022 г. Трябва да попълните декларацията и да я подадете в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на родителите, заедно с останалите необходими документи.

Месечна помощ за дете, което няма право на наследствена пенсия от починал родител е 115 лв. за 2022 г.

Използвани термини и съкращения

 • Лице, пребиваващо постоянно в държавата – лице, което пребивава на територията на държавата за повече от 183 дни в рамките на 12 месеца.
 • Дете с трайни увреждания – дете/лице до 20 години със степен на инвалидност и със степен на трайно намалена работоспособност от 50% и повече.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Свързани новини

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница