Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Семейни помощи за деца

Тук ще намерите информация за семейните помощи.

Описали сме:

 • Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст);
 • месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;
 • месечни добавки за отглеждане на дете с трайно увреждане.

Кога мога да получа обезщетения?

Семейните помощи са предназначени да подпомогнат посрещането на разходи за родители и семейства, свързани с раждане и отглеждане на дете.

Помощите се предоставят в пари или в натура под формата на стоки или услуги.

Те се отпускат еднократно или месечно.

Родителите могат кандидатстват за помощи преди навършването на 1 година на детето, ако не е отпуснато обезщетение за майчинство и имат нисък доход.

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, са на база доход и представляват най-често срещания вид семейни помощи.

Следните лица имат право на месечни помощи за деца с трайни увреждания под 18-годишна възраст и преди завършване на средно образование, но не по-късно от достигане на 20 години: семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.

Какви са условията, на които трябва да отговоря?

Месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст се отпуска на семейства, чийто доход не е по-голям от 400 лв. Когато доходът е между 400,01 и 500 лв., размерът на помощта се намалява до 80%. Те се отпускат за дете до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст. За да имате право на тези помощи трябва:

 • детето да не е настанено за отглеждане извън семейството, съгласно Закона за закрила на детето;
 • детето да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • детето трябва да посещава редовно училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • детето живее постоянно в България;
 • детето има всички необходими имунизации и профилактични контролни прегледи, в съответствие с неговата възраст и здравословно състояние.

Помощта се предоставя в натура във всички случаи, когато майката е под 18 години. Помощта се предоставя в натура и в следните случаи:

 • Родителите или лицата, имащи право на семейни помощи не се грижат за своето/своите дете/деца;
 • Семейните помощи не се използват по предназначение за детето/децата;
 • Родителите или лицата, получаващи семейните помощи не изпълняват задълженията съгласно Закона за закрила на детето.

Майките (включително осиновителките, които не получават обезщетение за майчинство, тъй като не отговарят на условията, получават месечната помощ за отглеждане на дете под една година.

Месечната помощ за отглеждане на дете под една година се отпуска на база на дохода на член на семейството. За да имате право на такъв вид помощ, доходът на всеки член от семейството трябва да е равен или под 450 лева. Освен това, детето трябва да живее постоянно в страната (както и майката или осиновителката) и не трябва да е настанено за отглеждане извън семейството в съответствие със Закона за закрила на детето.

Помощта се предоставя в натура във всички случаи, когато майката, на която са предоставени, не е достигнала 18-годишна възраст. Помощта се предоставя в натура и в следните случаи: родителите или лицата, получаващи семейните помощи не се грижат за своето дете/деца; семейната помощ не се използва по предназначение за детето /децата; родителите или лицата, получаващи семейните помощи, не изпълняват задължението по Закона за закрила на детето.

Родителите, които искат да ползват тези помощи, трябва да подадат заявление. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години, се определя всяка година в Закона за държавния бюджет. От 2017 г. размерът на помощта се определя от броя на децата в семейството. През 2019 г. сумата за семейство с доход до 400 лв. е:

Брой деца в семейството

1

2

3

4

За всяко дете след 4-ото

Размер (лв.)

40

90

135

145

20

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете за семейства със среден месечен доход на член от семейството през изминалите 12 месеца от 400,01 до 500 лв. се намалява до 80%. В случай на раждане на близнаци, помощта за всяко близначе е 75 лв. Сумата на помощта за деца с увреждания е 100 лв. и се отпуска независимо от дохода на семейството. За да получите тази помощ, трябва да попълните декларация и да я изпратите заедно с останалите необходими документи в Дирекция „Социално подпомагане“, като посочите настоящия адрес на майката (с изключение на семейства, в които родителите живеят заедно, без да имат сключен брак).

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете под една година за родители, които нямат право на обезщетение за майчинство, е 100 лева за 2019 г. Заявление/декларация заедно с необходимите документи се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по адреса на майката.

Месечната помощ за деца с трайни увреждания се предоставя независимо от дохода на смейството. Нейният размер зависи от степента на увреждане: над 90% - 930 лева (евро); от 71% до 90%, 450 лева (евро) и от 50% до 70.99% е 350 лева (евро) на месец за 2018 г. Трябва да попълните заявлението и да я подадете в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката, заедно с останалите необходими документи. Месечна помощ за дете, което няма право на наследствена пенсия от починал родител. Помощта се предоставя на другия родител или попечител, който се грижи за детето и пребивава постоянно в държавата. Считано от 2019 г., размерът е 115 лв. Помощта се отпуска, при условие че детето:

 1. не получава наследствена пенсия;
 2. не е настанено в приемно семейство;
 3. редовно посещава подготвителни групи в детската градина или в училище за задължително предучилищно образование за деца, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 4. до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 5. има поставени всички задължителни имунизации и е преминало всички профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние;
 6. пребивава постоянно в държавата.

Използвани термини и съкращения

 • Лице, пребиваващо постоянно в държавата - .лице, което пребивава на територията на държавата за повече от 183 дни в рамките на 12 месеца.
 • Дете с трайни увреждания – дете до 16 години със степен на инвалидност от 50% и повече или дете на възраст между 16 и 20 години със степен на трайно намалена работоспособност от 50% и повече.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница