Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Наследствена пенсия

Кога мога да получа обезщетения?

Право на еднократна помощ при смърт на осигурен член от семейството имат съпруг/а, децата и родителите на починалия. Еднократната помощ може да бъде поискана в срок от 3 години. Срокът започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта.

При смърт на осигурено лице или пенсионер, неговото семейство има право и на част от неговата пенсия. Тя може да е получавана приживе или тази, която починалият би получил. Нарича се наследствена пенсия. Членовете на семейството, които могат да получават наследствена пенсия са децата, съпругът или съпругата и родителите на починалия.

Добавката от пенсия или пенсии, която се полага на преживелия съпруг/а е различна от наследствената пенсия. Тази добавка не може да се получава заедно с наследствена пенсия.

Какви са условията, на които трябва да отговорям?

Еднократна помощ при смърт се полага на семейството на починалото лице, което е било осигурено към датата на смъртта си, без значение за кои рискове. Правото на еднократна помощ е на съпруга/та, децата и родителите. Те могат да получат еднократната помощ независимо дали са пенсионери, ученици или студенти, или работят. Няма значение и дали са осигурени. Родителите на починалия човек имат право на тази помощ независимо дали са били издържани от него или не.

Наследствена пенсия се отпуска на децата, родителите или съпруг/ата на починалия.

Децата имат право на тази пенсия:

  • Докато навършат 18 години;
  • Ако учат - до навършване на 26 години;
  • Ако са инвалидизирани преди навършване на 18 години (или на 26 години, ако са студенти), правото на наследствена пенсия се запазва;
  • Децата родени в брака, осиновени или извънбрачните деца.

Децата трябва да удостоверят, че учат в началото на всяка учебна година. Това удостоверение се издава от учебното заведение. Право на пенсия имате независимо дали учите в България или в чужбина. Ако се налага да прекъснете обучението си заради заболяване, бременност и отглеждане на малко дете, запазвате правото си на пенсия когато спазите правилата на съответното учебно заведение. Пенсията ще се изплаща за общо две години на прекъснато обучение.

Съпрузите имат право на наследствена пенсия 5 години по-рано от необходимата възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако преживелият съпруг е неработоспособен, наследствената пенсия се изплаща независимо от възрастта.

Родителите на починалото лице имат право на наследствена пенсия ако са навършили възрастта за пенсия, но не я получават. Ако човекът е починал по време на наборна военна служба, родителите имат право на наследствена пенсия независимо от възрастта си и заедно с личната си пенсия.

Наборната военна служба беше отменена в България през 2008 г.

Добавката от пенсията или пенсиите на починал съпруг се изплаща на пенсионери - съпрузи на починалия и се нарича „вдовишка добавка“. Добавката е 26,5% от пенсията или от сбора на пенсиите, получавани от починалия съпруг/а.

Ако починалият не получава пенсия, добавката се определя от пенсиите, които е трябвало да получава ако беше жив.

Ако получавате наследствена пенсия нямате право на тази добавка.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Еднократна помощ при смърт

Еднократната помощ при смърт се определя с бюджета всяка година. За 2018 година тя е 540 лв. Сумата се разпределя поравно между всички, които имат право да я получат - съпруг/а, деца и родители.

Наследствена пенсия

Наследствената пенсия е процент от полагащата се лична пенсия на починалия. Този процент се определя в зависимост от това колко наследници имат право на тази пенсия:

  • при един наследник - 50 %;
  • при двама наследници - 75 %;
  • при трима и повече наследници - 100 %.

Наследствената пенсия се отпуска общо на всички, които имат право на тази пенсия и се разпределя поравно между тях. Минималната сума на наследствената пенсия не може да бъде по-ниска от 85% от минималната сума на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Ако и двамата родители или осиновители са починали, децата получават наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите.

Добавка от пенсията или пенсиите на починал/а съпруг/а

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Тя е определена на 26,5 % от пенсията/пенсиите. Например, ако починалият ви съпруг/а е получавал/а пенсия в размер на 500 лева, добавката към вашата пенсия ще е 132,5 лева.

Ако добавката е по-голяма от наследствената пенсия, получавате добавката, а не пенсията.

Условията, при които можете да получавате повече от една пенсия можете да видите на страницата на НОИ.

Използвани термини и съкращения

  • НОИ - Национален осигурителен институт

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Национален осигурителен институт

Контактен център

Централно управление на НОИ

София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

02/926 10 10

noi@nssi.bg

Териториални поделения на НОИ

Споделете тази страница