Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Пенсии

Тук ще намерите информация за пенсионните Ви права

Описали сме:

 • Пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • Пенсия за ранно пенсиониране;
 • Социална пенсия за старост.

Кога мога да получа обезщетения?

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст придобивате при навършена определена възраст, различна за мъжете и жените, и определен стаж.

Ако не Ви достига необходимият осигурителен стаж за пенсия, придобивате право при навършване на 66 години и 8 месеца за 2021 г. и най-малко 15 г. осигурителен стаж. Възрастта се увеличава постепенно всяка година. Таблицата може да видите тук.

Ако достигнете право на пенсия предходна година, но не се пенсионирате, правото Ви не се губи. Можете да се пенсионирате през следващи години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

Възможност за ранно пенсиониране имате в зависимост от категорията труд, при която работите. При възраст, по-ниска от стандартната, се пенсионират военнослужещите, някои държавни служители, следователите, някои пожарникари и водолазите. Те придобиват право на пенсия след достигане на определен осигурителен стаж в тези професии. Информация за всяка професия ще намерите тук.

Право на социална пенсия за старост имате при навършване на 70 г., когато доходите на семейството Ви са под определен минимум и ако не получавате друга пенсия, включително от друга държава.

Какви са условията, на които трябва да отговоря?

Пенсия за осигурителен стаж и възраст

За пенсиониране през 2021 г. трябва да сте на 61 г. и 8 м. за жените и да имате 36 г. осигурителен стаж. За мъжете възрастта е 64 г. и 4 м. и 39 г. осигурителен стаж. От 1 януари 2018 г., необходимата възраст за пенсиониране и осигурителният стаж за мъже и жени плавно се увеличава, докато достигне 65 години за двата пола и 40 години осигурителен стаж за мъжете и 37 години за жените. Подробна информация ще намерите в таблицата на сайта на НОИ.

Ако не Ви достига необходимият осигурителен стаж за пенсия, придобивате право при навършване на 66 години и 8 месеца и най-малко 15 г. осигурителен стаж. Възрастта се увеличава постепенно всяка година. Таблицата можете да видите тук.

От 1 януари 2016 г., хората с достатъчно дълъг осигурителен стаж могат да придобият право на пенсия една година преди да достигнат пенсионна възраст. Пенсията ще бъде трайно намалена с 0.4% за всеки месец, преди лицето да навърши пенсионна възраст.

Съществуват специфични изсквания за определени професии:

 • Редовните военнослужещи придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 8 месеца, ако имат 27 години стаж, от които две трети действително изслужени като редовна военна служба;
 • Офицери и държавни служители на Министерството на вътрешните работи и на Държавната агенция за национална сигурност, държавните служители по Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, както и на държавните служители от Главна дирекция за сигурност придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 8 месеца, ако имат 27 години осигурителен стаж, от които две трети действително прослужени като държавни служители в определени отдели;
 • Лицата, споменати по-горе, които са служили 15 години като летателен екипаж, парашутисти, екипаж на подводни съдове и водолази имат право на пенсия при навършване на възраст 43 години и 8 месеца;
 • Държавните служители от Главна дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 8 месеца, ако имат 27 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители в определени отдели;
 • Балерините и балетистите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 43 години и 8 месеца, ако имат 25 години осигурителен стаж в професията.

От 01.01.2018 г., възрастта за пенсиониране плавно се увеличава, докато достигне 55 (точки 1, 2 и 4) съответно – 45 години (точки 3 и 5).

Ранно пенсиониране

Категориите труд са определени в наредба и са свързани с условията на труд – например ако сте работили в мини, бил/а сте пилот или работник в металургията. Има две схеми:

Пенсии от професионалните пенсионни фондове.

От 01 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд, които не са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (първи стълб), имат право на  срочна професионална пенсия, изплащана от професионалните пенсионни фондове, ако са изпълнени следните условия:

 • имат най-малко 10 години осигурителен стаж при първа категория условия на труд след 31.12.1999 г. и все още имат 10 години преди да достигнат пенсионна възраст;
 • имат най-малко 15 години осигуряване втора или първа категория на труд след 31.12.1999 г. и все още имат 5 години, преди да достигнат пенсионна възраст.

Срочната професионална пенсия ще се изплаща, докато лицето навърши стандартната пенсионна възраст.

Пенсия от фонд „Пенсии“ (първи стълб).

Ако лицата не са придобили право на пенсия, плащана от професионален пенсионен фонд, или са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (първи стълб), те имат право на пожизнена пенсия, изплащана от Националния осигурителен институт при следните условия:

 • лицата имат най-малко 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и са достигнали възраст от 49 години и 8 месеца за жените и 53 години и 8 месеца за мъжете, при условие че сборът на техния осигурителен стаж и възраст се равнява на 94 за жените и 100 за мъжете. От 31.12.2015 г. възрастта за пенсиониране се увеличава с 2 месеца за мъжете и 4 месеца за жените за всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст;
 • лицата имат най-малко 15 години осигурителен стаж при втора категория труд и са достигнали възраст от 54 години и 8 месеца за жените и 58 години и 8 месеца за мъжете, при условие че сборът от периодите на осигурителен стаж и възраст се равнява на 94 за жените и 100 за мъжете. От 31.12.2015 г. възрастта за пенсиониране се увеличава с 2 месеца за мъжете и 4 месеца за жените за всяка календарна година до достигане на 60-годишна възраст.

Учителите имат възможност за ранна пенсия, която се отпуска от Учителския пенсионен фонд. За да ползват това право, трябва да са изпълнили и двете условия:

 • Възраст – 58 години и 8 месеца за жените и 61 години и 4 месеца за мъжете. От 1 януари 2018 г. необходимата възраст за пенсиониране се увеличава постепенно, докато достигне 62 години за двата пола;
 • Учителски стаж от 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

Социална пенсия за старост

Право на социална пенсия за старост имате, когато навършите 70 години, ако годишният доход на член от семейството е по-малък от гарантирания минимален доход за последните 12 месеца и ако не получавате друга пенсия, включително от друга държава. За 2021 година гарантираният минимален доход е 75 лева на месец. В годишния доход на член от семейството не се включват:

 • Добавките за чужда помощ за инвалиди, компенсациите, индексациите и еднократните добавки, изплащани към пенсиите;
 • Социалните помощи;
 • Семейните помощи за деца и месечните добавки за хората с увреждания.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Пенсията за осигурителен стаж и възраст се изчислява по формула, в която са определящи годините осигурителен стаж и доходът, върху който са внасяни осигурителни вноски за пенсия през тези години.

Размер на пенсията = (доход, от който се изчислява) х (осигурителен стаж в години /100).

При непълна година стаж, месеците се разделят на 12 и полученият резултат се закръгля до втората цифра след десетичния знак.

Повече за начина на определяне на пенсиите можете да прочетете на страницата на НОИ, където подробно е описано как се изчислява всеки от компонентите по формулата.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя всяка година и е 300 лв. за 2021 г. За хората, пенсионирали се с 15 години действителен осигурителен стаж и навършени 66 години и 8 месеца, минималната пенсия е 85 % от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст или 255 лв. Минималната пенсия е еднаква за мъжете и за жените.

Лицата, родени след 31.12.1959 г, са задължително осигурени в универсален пенсионен фонд, ако не са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (първи стълб). То дава право на втора допълнителна пенсия, когато лицето придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Освен това, имате право на еднократно изплащане до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99%. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване дава право на еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починал и на пенсионер.

Ранно пенсиониране

Работещите при тежки условия на труд (първа и втора категория) и в специфичните професии, имат право на пенсия от фонд „Пенсии“ на НОИ или от професионален пенсионен фонд.

За работещите при първа и втора категория труд от началото на 2000 г. е задължително и осигуряването в професионален пенсионен фонд, управляван от пенсионно осигурително дружество. Това осигуряване дава право на срочна ранна пенсия, която се изплаща от съответното дружество, в което е фондът, докато не навършите необходимата възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Вноските в тези фондове се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен. От 1 януари 2015 г., хората могат да избират да се осигуряват едновременно в професионален фонд и във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване или само във фонд „Пенсии“ на държавното обещствено осигуряване. Условията са подробно описани в таблицата на НОИ.

Учителите имат право на срочна ранна пенсия по специални условия. Срочната пенсия за ранно пенсиониране е намалена с 0,1 % за всеки месец, недостигащ до навършване на възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. След навършване на възрастта започва да се изплаща пенсия за осигурителен стаж и възраст в пълен размер от общия фонд „Пенсии“.

Социална пенсия за старост

Социалната пенсия за старост е 141,63 лв. на месец.

Използвани термини и съкращения

 • Професионален пенсионен фонд – фонд, управляван от пенсионноосигурително дружество за задължително допълнително пенсионно осигуряване. В него се натрупват в индивидуална партида вноските на работодателя за хората, работещи при І и ІІ категория труд. От тази индивидуална партида във фонда получавате срочна професионална пенсия, въз основа на договор между Вас и пенсионното дружество. В този договор се урежда размерът на пенсията и начинът на получаването й за срока, докато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.
 • Универсален пенсионен фонд – фонд, управляван от пенсионноосигурително дружество за задължително допълнително пенсионно осигуряване. В него се натрупват в индивидуална партида вноските на работодателя и на осигурения, за хората, родени след 31.12.1959 г.
 • Професионални пенсионни схеми – правила за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които възникват задължително при колективно споразумение или колективен трудов договор.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Национален осигурителен институт

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница