Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - обезщетения за болест (болнични)

Кога мога да получа обезщетения?

Паричното обезщетение за временна неработоспособност или както е известно - болничен - дава право на компенсация за изгубения доход от заплата, когато ви се наложи да ползвате отпуск по болест. За да придобиете това право трябва да сте осигурен за общо заболяване и майчинство за поне 6 месеца. Осигуряването за този риск е задължително ако сте нает по трудов или граждански договор. Правото ви на обезщетение не зависи от това дали вноските ви са платени или само дължими, без да са внесени реално, но трябва да сте били осигурявани поне на минимална работна заплата. Ако сте самонаети, трябва да плащате осигуровки.

Изключение от задължението за 6-месечно осигуряване е ако сте под 18 години.

Осигурителният стаж може да е прекъснат или непрекъснат, да е при различни работодатели.

За да получите това обезщетение трябва да имате болничен лист, който се издава от личния ви лекар или лекарска консултативна комисия.

Ако сте самоосигуряващо се лице, за да имате право на това обезщетение трябва да сте избрали да се осигурявате за общо заболяване и майчинство.

Зачита се за осигурителен стаж и времето на осигуряване по законодателството на друга държава извън ЕС, с която България има сключен международен договор за това.

Какви са условията, на които трябва да отговоря?

Имате право на обезщетение за общо заболяване, ако сте осигурен/а за общо заболяване и майчинство. По подробно това означава:

 • Работниците и служителите;
 • Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
 • Кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши следовател;
 • Военнослужещите;
 • Членовете на кооперации;
 • Управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове;.
 • Работещите на изборни длъжности;
 • Служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания;
 • Лекарите-специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение;
 • Самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство.
 • Съпрузите самоосигуряващи се лица, които се осигуряват по свое желание и за своя сметка за общо заболяване и майчинство;
 • Морските лица.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Първите три дни от болничния се покриват от работодателя в размер 70 % от дневното брутно възнаграждение или брутния дневен осигурителeн доход върху който са плащани социалноосигурителни вноскиза последните 18 месеца преди появата на неработоспособността. За следващите дни, дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване е 80 %, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест е 90 % от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход.

Например ако лекарят ви е изписал 5 дни домашно лечение, а брутната ви заплата е 1000 лева на месец, дневната ви заплата за месец с 21 работни дни е 47,6 лева. За първите три дни болнични ще получите от работодателя 33,3 лева на ден или общо 99,9 лева. За следващите два дни обезщетението се поема от НОИ, който трябва да ви изплати 76,2 лева.

 • Имате право на обезщетение само от държавното общо осигуряване, ако сте се разболели до 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията си с работодателя.

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Плащането на обезщетението се извършва само по банков път. Според европейското законодателство, сумата не може да бъде намалена заради административни или банкови такси.

Използвани термини и съкращения

 • Осигурителен стаж - Изчислява се в часове, месеци и години. За него се зачита времето, през което сте работили като наето лице на пълно работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. В него се включва времето на платен или неплатен отпуск по болест, по майчинство, за раждане или осиновяване на дете и за отглеждане на дете до 2 години. Както и до 30 работни дни на неплатен отпуск в една календарна година. Зачита се и самостоятелната заетост. Всяка професия има минимален осигурителен доход и към осигурителния стаж не се броят вноски, направени под този доход, освен при определени изключения. Ако сте работили при непълно работно време, стажът се зачита пропорционално на определеното от закона работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден.

Необходими документи

 • Болничен лист, издаван от личния лекар или лекарска констативна комисия

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Национален осигурителен институт

Централно управление на НОИ

гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

Телефон: 02/926 10 10

Е-mail: noi@nssi.bg

Териториални поделения на НОИ

Споделете тази страница