Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - други семейни помощи и обезщетения

Тук ще намерите информация за полагащите ви се помощи и обезщетения, които не са покрити в предишните глави.

Описали сме следните еднократни семейни помощи съгласно Закона за семейните помощи за деца:

 • Еднократна помощ при бременност;
 • Еднократна помощ при раждане на дете;
 • Еднократна помощ за отглеждане на близнаци;Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение;
 • еднократна помощ за ученици, записани в първи клас
 • еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
 • еднократна помощ при осиновяване на дете

Кога мога да получа обезщетения?

Еднократната помощ за бременност се полага на бременните жени, които не могат да получават обезщетения за майчинство. Тя е достъпна за жени, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, но не отговарят на условията за изискван период на осигуряване. Повече информация за обезщетенията за майчинство можете да намерите в глава майчинство   .

Еднократната помощ за раждане ви се полага без значение какви са доходите на семейството. Ако родите близнаци сумата е по-висока.

Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за оглеждане на близнаци, незвисимо от дохода на семейството, при условие, че децата не са дадени за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето и при условие, че са с постоянно местожителство в България.

Еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка), редовна форма на обучение, се изплаща, ако майката е записана в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето..

След като детето ви започне първи клас, можете да кандидатствате за еднократна помощ. Тя се предоставя само веднъж за целия период на обучение на детето.

Многодетните майки имат право на еднократна помощ за пътуване с влак или автобус веднъж в годината в България. Това важи за майки, които са родили или осиновили и отглеждат три или повече деца над 1 година.

Осиновителите имат право на едноркратна помощ при осиновяване на дете независимо от дохода на семейството, при условие, че осиновителите и детето живеят постоянно в страната.

Какви са условията, на които трябва да отговорям?

Право на еднократна помощ при бременност, имате, ако доходът на член от семейството е по-нисък от 350 лв (от 01.07.2016 г. – 400 лв). За да можете да я получите трябва да нямате право на обезщетение за бременност и раждане (майчинство), дори ако сте осигурена за общо заболяване и майчинство, тъй като не отговаряте на условията за необходимия осигурителен стаж.

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, при условие че детето не е оставено за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето. Правото за получаване на тази помощ имате от датата на раждане на детето и можете да я поискате в срок от 3 години след тази дата. Ако родите близнаци, имате право на тази помощ за всяко от децата.

Правото на еднократна помощ за отгелждане на близнаци изтича, когато децата навършат 6 месеца. Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, при условие че децата не са настанени за отглеждане извън семейството.

И двата вида помощи по-горе трябва да бъдат върнати, ако преди навършване на двугодишна възраст, детето е настанено за отглеждане извън семейството поради виновно поведение на родителя или на лицето, грижещо се за детето, съгласно Закона за закрила на детето.

Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от дохода не семейството, при условие че детето:

 • живее постоянно в България
 • не е дадено за отглеждане извън семейството

и че майката (осиновителката)

 • живее постоянно в България
 • е студентка редовно обучение във висше учебно заведение, съгласно Закона за висшето образование;
 • не е осигурена и не получава помощи за бременност, раждане и отглеждане на дете

Обезщетението се изплаща на два пъти, 50% след издаване на заповедта за влизане в сила, и останалите 50% при получаване на удостоверение за регистрация за следващия семестър или за завършване на висше образование, но не по-късно от навършване на едногодишна възраст на детето.

Помощта трябва да се върне, ако преди да навърши две годинки, детето бъде настанено за отглеждане извън семейството поради виновно поведение на родителя или на лицето, което се грижи за детето.

Еднократната помощ за ученици се дава след като детето се запише в първи клас. Трябва да кандидатствате за тази помощ не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Ако детето ви не може да започне училище по здравословни причини, тогава този период се удължава с 6 месеца, считано от началото на учебната година.

Помощс се предоставя в натура, в следните случаи: родителите или лицата, получаващи семейни помощи не се грижи за своето/своите дете/деца; семейните помощи не се използват по предназначение за детето/децата; родителите или лицата, получаващи семейните помощи не изпълняват задълженията съгласно Закона за закрила на детето.

По отношение на еднократнатата помощ за безплатен железопътен и автобусен транспорт в България за многодетните майки, разходите за автобусни пътувания се изплащат въз основа на заявление, подадено в рамките на 1 месец от пътуването. Заявлението трябва да бъде придружено от билети за пътуване и копие от удостоверението, в което превозвачът е записал извършеното пътуване.

При осиновяване на дете от съпрузи, помощта може да бъде поискана само от един от тях. Помощта трябва да се върне, ако преди изтичането на две години от осиновяването, то бъде  прекратено или детето бъде настанено за отглеждане извън семейството поради виновно поведение на осиновяващия родител.

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Еднократна  помощ при бременност

Помощта е в размер на 150 лева за 2016 година. Тя се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. За да получите тази помощ, трябва да подадете заявление заедно с  необходимите документи, в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката. Ще получите сумата през следващия месец.

Еднократна помощ за раждане на дете

Размерът на помощта през 2016 г. е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв за трето дете и 200 лв за четвърто и всяко следващо дете. При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от вас живи деца. Помощите се изплащат само ако детето не е настанено за отглеждане извън семейството съгласно Закона за закрила на детето.

Ако родите близнаци, помощта е в размер на 600 лева за всяко дете.

Размерътна еднократната помощ за отглеждане на близнаци за 2016 г. е 1200 лв за всяко дете-близнак 

Размерът на еднократната парична помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка), която е студентка редовно обучение е 2880 лв. Помощта се плаща на два пъти, 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането й, и останалите 50% след предаване на удостоверние за регистрация за следващ семестър или за завършване на висшето образование, но не по-късно от първата годинка на детето. За да получите тази помощ, трябва да подадете заявление заедно с  необходимите документи до Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката.

Еднократна помощ при започване на първи клас

Когато детето ви започне училище, имате право на еднократна помощ. Размерът на помощта за учебната 2015-2016 година е 250 лв.; плаща се през месеца следващ месеца на подаване на заявлението. Заявлението трябва да се подаде до Дрикеция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката, заедно с други необходими документи или по настоящ адрес на родителите, ако те живеят на семейни начала.

Еднократна помощ за безплатен железопътен и автобусен транспорт в България за многодетни майки

Разходи за автобусни пътувания се изплащат въз основа на заявление, подадена в рамките на 1 месец от пътуването. Заявлението трябва да бъде придружено от билети за пътуване и копие от удостоверението, в което превозвачът е записал извършеното пътуване.

Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете е 250 лв за 2016 г. Размерът на помощта не може да бъде по-висока от размерът на еднократната помощ за раждане на първо дете. При осиновяване на дете от родители, помощта се иска само от единия от тях

Използвани термини и съкращения

Доход на член от семейството - определя се като се вземе средният доход на семейството за изминалия 12-месечен период и се раздели на броя на членовете на семейството. Тук влизат всички брутни доходи на семейството, получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии. Не се включват, помощи съгласно Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години, както и помощи и суми получени по този закон и съгласно Закона за закрила на детето. Присъдените издръжки също не се включват в средния доход, както и полученото имущество по наследство, завет и дарение. Членове на семейството са съпрузите, съвместно живеещи родители без сключен брак, родители, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, родени, осиновени, заварени, доведени, ако не са сключили брак.

 • Многодетни майки – майки които са родили или осиновли и отглеждат три или повече деца над едногодишна възраст.

Необходими документи

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Дирекция „Социално подпомагане“

София, ж.к. Изток, ул.172, №11

Телефони: 02/870-02-38 и 02/870-20-48, 87

Регионални дирекции „Социално подпомагане“

Териториални поделения на НОИ

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница