Заетост, социални въпроси и приобщаване

България - Социални помощи

Тук ще намерите информация за социалните помощи, които ви се полагат когато доходите ви са ниски и сте изпаднали в риск от бедност.

Описали сме:

 • Месечна помощ;
 • Еднократна помощ;
 • Помощ за наем на жилище;
 • Целева помощ за отопление.

Кога мога да получа обезщетения?

Социалните помощи се определят на базата на гарантиран минимален доход и диференциран минимален доход. Тези минимални доходи се смятат, че са достатъчни да задоволят основни жизнени потребности (тоест да се надскочи линията на бедността).

Гарантираният минимален доход (ГМД) за 2020 година е 75 лв. на месец.

Социалните помощи - целеви или месечни - се изплащат на хората, чийто доходи са под или около минимума.

Диференцираният минимален доход (ДМД) се определя в зависимост от броя членове на семейството и броя лица, живеещи в едно жилище. ДМД е свързан и с възрастта, семейно положение, здравословно и имуществено състояние на заинтересованите лица. Подробна таблица с размера на ДМД можете да видите на страницата на Дирекции „Социално подпомагане“.

Доходи са всички средства от пенсии, заплати, наеми, ренти, детски добавки, издръжки и др. Семейство са съпрузите и всички деца до 18 г. Съжителстващи лица са съвместно живеещите в едно жилище и в едно домакинство.

Какви са условията, на които трябва да отговарям?

Право на месечни помощи имате когато:

 • Месечният ви доход е по-нисък от посочения в таблицата диференциран минимален доход.
 • Това е единственото ви жилище. За да имате право на помощи, то не може да е по-голямо от:
  • едностайно - ако живеете сам/а;
  • двустайно - ако семейството ви е двучленно или тричленно;
  • тристайно - ако семейството ви е четиричленно.

Нямате движима (например таксиметров автомобил) или недвижима собственост (например жилище), която може да бъде източник на доходи. Това условие не се отнася за собственото ви жилище, когато нямате друго. Не се отнася и за жилище, в което живее човек с увреждания с 50 % или над 50 % инвалидност или тежко болен член на семейството. Изключение е направено за жилищата, които не могат да бъдат отдавани под наем, защото са в лошо техническо състояние или по здравни, хигиенни, социални или други причини.

Не сте регистрирани като еднолични търговци или собственици на капитала на търговско дружество.

Нямате сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и гледане. Това условие не важи ако сте пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни и сте поели задължения за издръжка и/или гледане.

Не сте продавали недвижимо имущество през последните 5 г.

Спестяванията на член от семейството ви не надхвърлят 500 лв. (за 2-ма души - 1000 лв. и т.н.).

Сте безработни с най-малко 6-месечна регистрация в Бюрото по труда.

Еднократните помощи се отпускат за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни нужди. Право на еднократна помощ имате веднъж в годината.

Правото на месечна помощ се предоставя на лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от техния диференциран минимален доход. Основата за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, както е установено от Министерския съвет.

 Диференцираният минимален доход се определя, както следва:

 1. За лица над 75 години, живеещи сами – 165% от гарантирания минимален доход (ГМД);

 2. За лица над 65 години, живеещи сами – 140% от ГМД;

 3. За лица, живеещи с друго лице, над 65 години – 100% от ГМД;

 4. За лица, живеещи с друго/и лице/а или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 66% от ГМД;

 5. За лица до 65 години, живеещи сами – 73% от ГМД;

 6. За лица с минимум 50% трайно намалена работоспособност – 100% от ГМД;

 7. За лица с минимум 70% трайно намалена работоспособност – 125% от ГМД;

 8. За деца:

 а) до 16 години, а за тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години – 91% от ГМД;

 б) от 5 до 16 години и ако учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години, като са направили 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или три или повече отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование – 30% от ГМД;

 в) от 5 до 16 години, неучащи – 20% от ГМД;

 г) от 16 до 18 години, неучащи, но регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – 66% от ГМД;

 д) с бележка, удостоверяваща задължителните имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от неговия личен лекар (при липсата на личен от Регионалната здравна инспекция) – 30% от ГМД;

 9. За деца сираци, деца, живеещи с роднини или в приемни семейства съгласно Закона за закрила на детето, деца с трайни увреждания – 100% от ГМД;

 10. За родители/родители, отглеждащи дете:

 а) до 3 години – 120% от ГМД;

 б) до 16 години и ако учи, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години – 100% от ГМД.

 11. За бременни жени 45 дни преди раждане и за родители, отглеждащи дете до 3 години – 100% от ГМД.

Помощ за наем можете да получите, ако сте настанен/а в общинско жилище и доходът ви от предходния месец е по-малък от 250 % от ГМД. Това  включва:

 • Самотни стари хора над 70 г., ако доходът им е по-малък от 187,5 лв. (100% от ГМД – 75 лв.) на човек;
 • Сираци до 25-годишна възраст, които са се обучавали в социален учебно-професионален център;
 • Самотни родители, отглеждащи деца:
  – дете до 3 години с доход под 225 лв. (120% от брутния среден месечен доход – 90 лв.).
  – дете до 16 години и ако учи, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години, с доход до 187,50 лв. (100% от ГМД – 75 лв.)

Лицата и семействата, чийто доход през изминалите 6 месеца е по-малък от или равен на минималния диференциран доход за отопление, имат право на помощ за отопление. Размерът на дохода се определя в зависимост от ситуацията на въпросното лице (напр. лице, живеещо само, самотен родител, малки деца, увреждане и т.н.).

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

Месечна помощ

Размерът на месечната помощ е разликата между ДМД, както е определен спрямо ситуацията ви, и вашия доход от предходния месец. Например ако живеете сам/а и сте над 75 години, ДМД за вашата социална категория е 123,75 лева. Ако вашият доход е 100 лева, месечната помощ е в размер на 23,75 лева.

Ако сте самотен родител, ДМД е определен на 75 лева. Ако вашият доход за месеца е 30 лева, месечната помощ е 45 лева.

Какъв е определеният диференциран минимален доход за вашата категория можете да видите на страницата на Дирекции „Социално подпомагане.

Еднократна помощ

Можете да кандидатствате за еднократна помощ веднъж в годината. Размерът на помощта е определен в зависимост от това каква е нуждата ви. Максималният размер е 5 пъти гарантирания минимален доход или 375 лева. Можете да кандидатствате и за помощ за покриване на разходите за издаване на лична карта. Еднократна помощ се отпуска също така на лица, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина на разноски от бюджета на министерството, за покриване на всекидневните разходи и разходите за храна за тях, придружаващите ги и донорите, когато не са включени в сумата на отпуснатото лечение. Повече за еднократната помощ можете да прочетете в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Използвани термини и съкращения

 • Гарантиран минимален доход /ГМД/ - това е нормативната база за определяне на достъпа до социална помощ, като се използва и за установяване на размера на социалните помощи. Това е минималният размер на дохода, който е необходим да покрие основните жизнени потребности.
 • Диференциран минимален доход /ДМД/ - изчислява се, като се умножи гарантираният минимален доход по определен коефициент. Коефициентът е индивидуален и е свързан с възрастта, здравословното състояние и социалния статус. ДМД се използва, за да се определи кой има право на целеви или месечни помощи в зависимост от доходите на членовете на семейството.
 • Осигурителен стаж - Изчислява се в часове, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което служителите са работили на пълно работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. За всяка професия има минимален осигурителен доход и  за осигурителен стаж не се зачитат периоди с вноски в размер под този доход. Ако сте работили при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден. Осигурителният стаж е различен от трудовия стаж.

Необходими документи

 • Заявление за отпускане на месечна помощ;
 • Заявление за отпускане на помощ за отопление;
 • Заявление за отпускане на помощ за наем;
 • Заявление за отпускане на еднократна парична помощ.

Моите права

В линковете по-долу са описани законите и страниците на институциите, които определят Вашите права, те не са страници на Европейската комисия и не представляват мнението на Комисията:

Публикации на Европейската комисията:

Контакти за повече информация

Агенция за социално подпомагане

 • София 1051, ул. „Триадица“ 2
 • Телефон: (02) 811 96 07
 • Горещ телефон: (02) 935 0550
 • ok@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане“

Национален осигурителен институт

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница