Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

België - Ouderdomspensioenen en uitkeringen voor ouderen

Dit hoofdstuk bevat nuttige informatie over het recht op pensioenen en andere uitkeringen voor ouderen in België.

Als u hebt gewerkt en sociale verzekeringspremies hebt betaald in een ander land van de Europese Unie, dan kunnen uw arbeidsperiode en de door u betaalde bijdragen in aanmerking worden genomen bij de berekening van uw pensioen.

In welke situatie heb ik recht op een ouderdomspensioen of andere uitkeringen voor ouderen?

Iedereen die heeft gewerkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar in België heeft recht op een pensioen aan het einde van zijn of haar loopbaan.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

In België is de wettelijke pensioenleeftijd

 • 65 jaar voor wie ten laatste op 31 januari 2025 met pensioen gaat;
 • 66 jaar voor wie tussen 1 februari 2025 en 31 januari 2030 met pensioen gaat;
 • 67 jaar voor wie vanaf 1 februari 2030 met pensioen gaat.

Niettemin kan iedereen vervroegd met pensioen gaan onder bepaalde voorwaarden in verband met leeftijd en loopbaan.  Zo moet men sinds 1 januari 2019 minstens 63 jaar zijn en een loopbaan van 42 jaar hebben.

Er zijn uitzonderingen voor een lange loopbaan, meer bepaald een leeftijd van 60 jaar voor personen met een loopbaan van 44 jaar en 61 jaar bij een loopbaan van 43 jaar.

Er bestaan 3 pensioenstelsels, afhankelijk van uw beroep:

Het is mogelijk om als gepensioneerde een beroepsactiviteit uit oefenen of te hervatten. U moet wel aan een aantal eisen voldoen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FPD http://www.sfpd.fgov.be/nl.

Waar heb ik recht op en hoe vraag ik een uitkering aan?

Het bedrag van het werknemerspensioen wordt berekend op basis van de verzekerde periode, het salaris waarover sociale bijdragen zijn betaald (met aanhouding van een maximumbedrag) en de gezinssituatie. Daarvoor worden de volgende formules gehanteerd (S = het referentiesalaris):

 • Voor een alleenstaande of gehuwde zonder echtgenoot ten laste: S × 60 % × loopbaanjaren / 45;
 • Voor een gehuwde met een echtgenoot ten laste: S × 75 % × loopbaanjaren / 45.

In bepaalde gevallen kunnen ouderen in het kader van het pensioen ook aanspraak maken op andere uitkeringen:

 • verwarmingstoelage voor gepensioneerde mijnwerkers (€ 33,02 per jaar). Deze toelage met een maximum van € 990,60 wordt uitgekeerd voor elk jaar van het werk in de mijnen, met een maximum van 30 jaar;
 • vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld: het vakantiegeld wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald aan de gepensioneerden in de werknemersregeling. Het bedrag van het vakantiegeld ligt vast en is afhankelijk van het type pensioen.

 Ongeacht of u een werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent, u kunt uw pensioenaanvraag indienen:

Indien u in een andere lidstaat woont, dient u uw aanvraag in te dienen bij het lokale pensioenorgaan van die lidstaat.

Om vertragingen bij de verwerking te voorkomen, is het raadzaam uw aanvraag zo spoedig mogelijk een jaar vóór uw pensionering in te dienen.

Er zijn twee manieren om uw pensioen te ontvangen. Het kan worden uitbetaald per postassignatie, inwisselbaar bij u thuis, of op uw naam op uw (post)bankrekening worden gestort.

Nuttige termen

 • Vakantiegeld: voordeel betaald door de FPD aan de gepensioneerde die daarvoor werkzaam is geweest als werknemer of vastbenoemd ambtenaar.
 • FPD: Federale Pensioendienst. Openbare instelling van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor het beheer van ouderdomspensioenen en nabestaandenuitkeringen voor werknemers in loondienst en van pensioenen voor werknemers uit de overheidssector. http://www.sfpd.fgov.be/nl.
 • RSVZ: Nationaal Instituut voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen. De RSVZ is een openbare instelling van sociale zekerheid die de pensioenen van zelfstandigen beheert. http://www.rsvz.be/nl.

Ken uw rechten

De onderstaande links geven u meer informatie over uw rechten. Deze websites zijn niet afhankelijk van de Europese Commissie en vertegenwoordigen dus niet de mening van deze instelling:

Publicatie van de Commissie en websites:

Contact

U bent werknemer in loondienst of ambtenaar: Federale Pensioendienst (FPD)

 • Gratis telefoonnummer vanuit België: 1765
 • Telefoonnummer vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 1765
 • Adres: Zuidertoren – Europaesplanade 1,1060 Brussel
 • website: http://www.sfpd.fgov.be/nl

U bent zelfstandige: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

 • Telefoonnummer: +32 2 546 42 11
 • Adres: Willebroekkaai 35 - 1000 Brussel
 • E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be/nl
 • Website: http://www.rsvz.be/nl

Als u problemen hebt met uw rechten als Europees burger: de ondersteuningsdiensten van de EU.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen