Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Os EURES programu EaSI

Os EURES programu EaSI

Podpora pracovnej mobility v EÚ

Cieľom tejto osi je posilniť Európsku sieť služieb zamestnanosti (EURES), ktorá poskytuje informácie, usmernenia a služby v oblasti prijímania a umiestňovania pracovníkov pre zamestnávateľov, uchádzačov o prácu a pre všetkých občanov, ktorí chcú využiť možnosť voľného pohybu pracovníkov.

Pokrýva tri tematické časti:

  • transparentnosť, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, žiadosti o prácu a ďalšie súvisiace informácie pre žiadateľov a zamestnávateľov,
  • rozvoj služieb v oblasti prijímania a umiestňovania pracovníkov do zamestnania,
  • cezhraničné partnerstvá.

Ciele

  • Zabezpečiť, že informácie a poradenstvo o voľných pracovných miestach a žiadostiach o prácu, ako aj akékoľvek súvisiace informácie sú transparentné pre potenciálnych uchádzačov o prácu a zamestnávateľov.
  • Podporovať poskytovanie služieb EURES v oblasti prijímania a umiestňovania pracovníkov do kvalitného a udržateľného zamestnania prostredníctvom obsadzovania voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie. Táto podpora sa bude týkať všetkých etáp umiestňovania, od prípravy pred náborom až po pomoc po umiestnení.

Kto sa môže zúčastniť?

Os EURES programu EaSI je otvorená pre:

  • vnútroštátne, regionálne a miestne orgány,
  • služby zamestnanosti,
  • organizácie sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované strany

z krajín EÚ a krajín EHP v súlade s Dohodou o EHP.

Ako požiadať o financovanie?

Činnosti určené na financovanie sú vymedzené v pracovnom programe, ktorý prijal výbor pre program.

Oprávnené organizácie, ktoré chcú požiadať o financovanie, musia reagovať na výzvu na predkladanie ponúk alebo/a na výzvu na predkladanie návrhov.

Financovanie

Na os EURES sa uvoľnia prostriedky vo výške 18 % z celkového rozpočtu programu EaSI.

Súvislosti

Rada prijala 15. marca 2016 návrh Komisie na posilnenie siete EURES. Sieť bude prístupná väčšiemu počtu partnerov, napríklad súkromným službám zamestnanosti, a na portáli pre pracovnú mobilitu EURES sa bude uverejňovať viac pracovných ponúk. Okrem toho sa zabezpečí lepšie spájanie uchádzačov a voľných pracovných miest prostredníctvom internetu.

Zdieľať stránku