Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) EURES kryptis

Profesinio judumo ES skatinimas

Šios krypties tikslas – stiprinti EURES – Europos užimtumo tarnybų tinklą, kuris informuoja, konsultuoja ir teikia įdarbinimo paslaugas darbdaviams, darbo ieškantiems asmenims ir visiems piliečiams, kurie nori pasinaudoti laisvo darbuotojų judėjimo teikiamais privalumais.

Trys jos teminiai skirsniai:

  • informavimo apie laisvas darbo vietas, darbo prašymų ir visos susijusios informacijos, skirtos darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, skaidrumas;
  • darbuotojų atrankos ir įdarbinimo paslaugų plėtojimas;
  • tarpvalstybinė partnerystė.

Tikslai

  • Užtikrinti darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams teikiamos informacijos apie laisvas darbo vietas ir darbo prašymų tvarkos, šios srities konsultacijų, taip pat bet kokios susijusios informacijos skaidrumą.
  • Remti EURES darbuotojų atrankos ir įdarbinimo paslaugų teikimą, kad būtų užpildomos geros kokybės ir tvarios darbo vietos ir patenkinami darbo prašymai. Parama bus teikiama visais įdarbinimo etapais, pradedant parengimu įsidarbinti ir baigiant pagalba įsidarbinusiems asmenims.

Kas gali dalyvauti?

Paraiškas dėl programos „EaSI“ EURES krypties gali teikti:

  • nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos,
  • užimtumo tarnybos,
  • socialinių partnerių organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys.

Tai gali būti ES šalių ir EEE šalių (pagal EEE susitarimą) institucijos, tarnybos ar organizacijos.

Kaip teikti paraišką

Veikla, kuriai gali būti skiriamas finansavimas, apibrėžta programos komiteto priimtoje darbo programoje.

Kad gautų finansavimą, reikalavimus atitinkančios organizacijos turi atsiliepti į kvietimą pateikti pasiūlymus ir (arba) kvietimą teikti paraiškas.

Finansavimas

EURES krypčiai bus skirta 18 % visų programos „EaSI“ lėšų.

Pagrindinė informacija

2016 m. kovo 15 d. Taryba priėmė Komisijos pasiūlymą išplėsti tinklą EURES. Prie tinklo galės prisijungti daugiau partnerių, pavyzdžiui, privačios įdarbinimo tarnybos, o EURES darbo portale bus skelbiama daugiau pranešimų apie laisvas darbo vietas. Be to, geriau veiks internetinė tinkamų darbo vietų parinkimo kandidatams priemonė.

Bendrinti šį puslapį