Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Άξονας EURES του προγράμματος EaSI

Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ

Στόχος αυτού του άξονα είναι να ενισχύσει το EURES, δηλαδή το ευρωπαϊκό δίκτυο για την επαγγελματική κινητικότητα, που παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και πρόσληψης/τοποθέτησης σε εργοδότες, άτομα που αναζητούν εργασία και κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Καλύπτει τρεις θεματικούς τομείς:

  • διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις εργασίας και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους υποψηφίους και τους εργοδότες·
  • ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας·
  • διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.

Στόχοι

  • Εξασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις εργασίας και την αντίστοιχη πληροφόρηση και παροχή συμβουλών, καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους δυνητικούς υποψηφίους και εργοδότες.
  • Στήριξη της παροχής υπηρεσιών EURES για την πρόσληψη και τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας μέσω του συνδυασμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η στήριξη αυτή καλύπτει όλες τις φάσεις της τοποθέτησης από την προετοιμασία πριν από την απασχόληση μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Πρόσβαση στον άξονα EURES του προγράμματος EaSI έχουν οι εξής:

  • οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·
  • οι υπηρεσίες απασχόλησης·
  • οι οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

από χώρες της ΕΕ και χώρες του ΕΟΧ, όπως ορίζεται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

Υποβολή αίτησης

Οι προς χρηματοδότηση δραστηριότητες καθορίζονται σε πρόγραμμα εργασίας που εγκρίνει η επιτροπή προγράμματος.

Για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, οι επιλέξιμοι οργανισμοί πρέπει να ανταποκριθούν σε πρόσκληση υποβολής προσφορών ή/και σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Χρηματοδότηση

Το 18% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος EaSI θα διατεθεί για τον άξονα EURES.

Ιστορικό

Στις 15 Μαρτίου 2016 το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση του EURES. Το δίκτυο θα είναι ανοικτό σε περισσότερους εταίρους, όπως ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, ενώ περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημοσιεύονται στην πύλη  EURES. Επίσης, θα παρέχεται στο διαδίκτυο η δυνατότητα καλύτερης αντιστοίχισης μεταξύ των υποψηφίων και των κενών θέσεων εργασίας.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα