Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Os PROGRESS programu EaSI

Modernizácia politiky zamestnanosti a sociálnej politiky

Os PROGRESS programu EaSI pomáha EÚ a jej krajinám zlepšiť politiky v troch tematických oblastiach:

Ciele

 • Rozvíjať a šíriť vysokokvalitné komparatívne analytické poznatky.
 • Umožňovať účinnú a inkluzívnu výmenu informácií, vzájomné vzdelávanie a dialóg.
 • Poskytovať finančnú podporu na testovanie inovácií v sociálnej politike a politike pracovného trhu.
 • Poskytovať organizáciám finančnú pomoc na zvýšenie ich kapacity rozvoja, propagovať a podporovať realizáciu nástrojov a politík EÚ.

Kto sa môže do iniciatívy zapojiť?

Os PROGRESS je prístupná pre všetky verejné a/alebo súkromné subjekty, aktérov a inštitúcie, medzi ktoré patria najmä:

 • vnútroštátne, regionálne a miestne orgány,
 • služby zamestnanosti;
 • špecializované orgány zriadené podľa právnych predpisov Únie,
 • sociálni partneri,
 • mimovládne organizácie,
 • inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumné ústavy,
 • odborníci na hodnotenie a posudzovanie vplyvu,
 • národné štatistické úrady,
 • médiá.

V rámci osi sa môže podporiť spolupráca s medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, OECD, MOP, ďalšími orgánmi Organizácie Spojených národov a so Svetovou bankou.

Ako podať žiadosť

Činnosti určené na financovanie sú vymedzené v pracovnom programe, ktorý prijal výbor pre uvedený program.

Oprávnené organizácie, ktoré chcú požiadať o financovanie, musia reagovať na výzvu na predkladanie ponúk alebo/a na výzvu na predkladanie návrhov.

Financovanie

Na os PROGRESS sa uvoľnia prostriedky vo výške 55 % z celkového rozpočtu programu EaSI. Z tejto časti bude 20 % prostriedkov venovaných na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, 45 % na sociálnu ochranu, sociálne začlenenie a znižovanie a prevenciu chudoby a 7 % na zlepšenie pracovných podmienok.

Z celkových finančných prostriedkov pridelených na os Progress sa vyhradí značný podiel na podporu inovácií v oblasti sociálnej (politiky) ako metódy testovania a hodnotenia inovačných riešení, pričom sa budú hľadať spôsoby, ako ich využívať vo väčšej miere.

Zdieľať stránku