Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

EaSI-ohjelman Progress-lohko

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen uudistaminen

EaSI-ohjelman Progress-lohkosta tuetaan EU:n ja sen jäsenmaiden toimintapolitiikkojen kehittämistä kolmella aihekohtaisella osa-alueella:

Tavoitteet

 • Kehitetään ja levitetään korkealaatuista vertailevaa analyyttista tietoa.
 • Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista ja vuoropuhelua.
 • Tarjotaan taloudellista tukea sosiaali- ja työmarkkinapoliittisten innovaatioiden testaamiseen.
 • Tarjotaan organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne voivat lisätä valmiuksiaan kehittää, edistää ja tukea EU:n välineiden ja politiikkojen täytäntöönpanoa.

Ohjelmalohkon kattavuus

EaSI-ohjelman Progress-lohkoon voivat osallistua kaikki julkiset ja/tai yksityiset tahot, toimijat ja laitokset, etenkin

 • kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset
 • työvoimapalvelut
 • EU:n lainsäädännön mukaiset asiantuntijaelimet
 • työmarkkinaosapuolet
 • kansalaisjärjestöt
 • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
 • arvioinnin ja vaikutustenarvioinnin asiantuntijat
 • kansalliset tilastotoimistot
 • tiedotusvälineet.

Ohjelmassa voidaan tehdä yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden ja erityisesti Euroopan neuvoston, OECD:n, ILOn ja muiden Yhdistyneiden kansakuntien elinten sekä Maailmanpankin kanssa.

Hakumenettely

Rahoitettavat toimet määritellään EaSI-ohjelmakomitean hyväksymässä työohjelmassa.

Organisaatiot voivat hakea rahoitusta osallistumalla tarjouskilpailuihin ja/tai ehdotuspyyntöihin.

Rahoitus

Progress-lohkon osuus EaSI-ohjelman kokonaisbudjetista on 55 %. Tästä 20 % osoitetaan nuorisotyöttömyyden torjuntaan, 45 % sosiaaliseen suojeluun, sosiaaliseen osallisuuteen sekä köyhyyden vähentämiseen ja ehkäisemiseen ja 7 % työolojen kehittämiseen.

Progress-lohkon kokonaismäärärahoista merkittävä osuus on osoitettava sosiaalisen innovoinnin edistämiseen menetelmänä, jolla voidaan testata ja arvioida innovatiivisia ratkaisuja niiden hyödyntämisen lisäämiseksi.

Jaa tämä sivu