Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuund „PROGRESS”

Tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ajakohastamine

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuund „Progress“ aitab ELil ja selle riikidel tõhustada poliitikat kolmes temaatilises valdkonnas, mis on järgmised:

Eesmärgid

 • Töötada välja ja levitada kõrgetasemelisi võrreldavaid analüütilisi teadmisi.
 • Hõlbustada tõhusat ja kaasavat teabe jagamist, vastastikust õppimist ja dialoogi.
 • Anda rahalist toetust sotsiaal- ja tööturupoliitika uuenduste katsetamiseks.
 • Anda organisatsioonidele rahalist toetust nende suutlikkuse suurendamiseks, et arendada, edendada ja toetada ELi meetmete ja poliitikate rakendamist

Kes saavad osaleda?

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuund „Progress“ on avatud kõikidele avalik- ja/või eraõiguslikele asutustele, osalejatele ja institutsioonidele ning eelkõige:

 • riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele asutustele;
 • tööturuasutustele;
 • liidu õigusega ette nähtud eriasutustele;
 • sotsiaalpartneritele;
 • valitsusvälistele organisatsioonidele;
 • kõrgkoolidele ja uurimisasutustele;
 • hindamisekspertidele ja mõjuhindamise ekspertidele;
 • riikide statistikaametitele;
 • meediale.

Selle raames võidakse toetada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, eelkõige Euroopa Nõukogu, OECD, ILO ja muude ÜRO allasutuste ning Maailmapangaga.

Kuidas taotleda?

Rahastatavad meetmed on määratletud programmikomitee poolt vastu võetud tööprogrammis.

Rahastamise taotlemiseks peavad abikõlblikud organisatsioonid osalema pakkumismenetluses ja/või vastama konkursikutsele.

Rahastamine

55% Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kogueelarvest eraldatakse tegevussuunale „Progress“. 20% sellest eraldatakse noorte töötuse vastu võitlemisele, 45% sotsiaalkaitsele, sotsiaalsele kaasatusele ning vaesuse vähendamisele ja ennetamisele ning 7% töötingimuste parandamisele.

Programmi „Progress“ tegevussuuna üldisest eraldisest eraldatakse märkimisväärne osa sotsiaalpoliitika innovatsioonile kui uuenduslike lahenduste testimise ja hindamise meetodi edendamisele eesmärgiga laiendada nende ulatust.

Jaga seda lehte