Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Άξονας PROGRESS του EaSI

Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση

Ο άξονας PROGRESS του προγράμματος EaSI βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να βελτιώσουν τις πολιτικές σε τρεις θεματικούς τομείς:

Στόχοι

 • Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων.
 • Διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και του διαλόγου.
 • Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για τη δοκιμή καινοτομιών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την αγορά εργασίας.
 • Παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε οργανώσεις, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αναπτύσσουν, να προωθούν και να στηρίζουν την εφαρμογή των μέσων και των πολιτικών της ΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Πρόσβαση στον άξονα PROGRESS του EaSI έχουν όλοι οι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί, και ειδικότερα:

 • οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·
 • οι υπηρεσίες απασχόλησης·
 • οι εξειδικευμένοι οργανισμοί που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης·
 • οι κοινωνικοί εταίροι·
 • οι μη κυβερνητικές οργανώσεις·
 • τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά ιδρύματα·
 • οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και εκτίμησης αντικτύπου·
 • οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·
 • τα μέσα ενημέρωσης.

Ο άξονας PROGRESS μπορεί να στηρίζει τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ, τη ΔΟΕ, άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Υποβολή αίτησης

Οι προς χρηματοδότηση δραστηριότητες καθορίζονται σε πρόγραμμα εργασίας που εγκρίνει η επιτροπή του προγράμματος.

Για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, οι επιλέξιμοι οργανισμοί πρέπει να ανταποκριθούν σε πρόσκληση υποβολής προσφορών ή/και σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Χρηματοδότηση

Το 55 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος EaSI θα διατεθεί για τον άξονα PROGRESS. Το 20 % του ποσοστού αυτού θα διατεθεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, το 45 % για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση και πρόληψη της φτώχειας και το 7 % για τις συνθήκες εργασίας.

Από τις συνολικές πιστώσεις για τον άξονα Progress, σημαντικό ποσοστό θα διατεθεί για την προαγωγή της κοινωνικής καινοτομίας (όσον αφορά την πολιτική) ως μεθόδου για τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων, με σκοπό την εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα