Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

Program za zaposlovanje in socialne inovacije je finančni instrument Evropske unije, namenjen spodbujanju kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja, zagotavljanju ustrezne in dostojne socialne zaščite, odpravljanju socialne izključenosti in revščine ter izboljšanju delovnih pogojev.

V obdobju 2021–2027 bo program EaSI postal del Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).

Struktura in finančna sredstva

Program neposredno upravlja Evropska komisija. V njem so združeni trije programi EU, ki so jih v letih 2007 do 2013 upravljali ločeno: PROGRESS, EURES in mikrofinančni instrument Progress.

Od januarja 2014 ti programi tvorijo tri sklope Programa za zaposlovanje in socialne inovacije ter finančno podpirajo:

Proračun programa za čas 2014–2020 znaša 919 469 000 evrov (glede na cene leta 2013).

Namen

 • Povečati pripadnost ciljem EU na ravni EU in držav članic ter izboljšati koordinacijo ukrepov na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključenosti.
 • Podpreti razvoj ustreznih sistemov socialne zaščite in politik trga dela.
 • Posodobiti zakonodajo EU in poskrbeti za njeno učinkovito uporabo.
 • Spodbuditi geografsko mobilnost delavcev in povečati možnosti za zaposlitev z odpiranjem trga dela.
 • Povečati razpoložljivost in dostopnost mikroposojil za pripadnike ranljivih skupin in mikropodjetja ter dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev.

Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije bo pri tem posebno pozornost namenil:

 • ranljivim skupinam, denimo mladim
 • uveljavljanju enakih možnosti za ženske in moške
 • preprečevanju diskriminacije
 • kakovostnemu in trajnostnemu zaposlovanju
 • ustrezni in dostojni socialni zaščiti
 • odpravljanju dolgotrajne brezposelnosti
 • boju proti revščini in socialni izključenosti

Konference

Povej naprej