Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is een financieringsinstrument dat kwalitatief goede en duurzame werkgelegenheid promoot bij een aanvaardbaar en passend niveau van sociale bescherming, tegen sociale uitsluiting en armoede, en voor betere arbeidsomstandigheden.

In de periode 2021-2027 wordt het EaSI-programma een onderdeel van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

Opzet en financiering

EaSI staat onder rechtstreeks beheer van de Europese Commissie. Het is eigenlijk een fusie van drie aparte EU-programma's uit de periode 2007-2013: PROGRESS, EURES en Progress Microfinance.

Per 1 januari 2014 zijn deze programma's opgegaan in EaSI, maar er zijn nog steeds drie aparte pijlers:

In totaal is er voor de periode 2014-2020 een bedrag van 919.469.000 euro beschikbaar (prijsniveau 2013).

Doelstellingen

 • Meer betrokkenheid bij de EU-doelstellingen en betere coördinatie van activiteiten op EU- en nationaal niveau op de gebieden werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van een adequaat socialezekerheidsstelsel en arbeidsmarktbeleid
 • Modernisering en doeltreffende handhaving van de EU-wetgeving
 • Bevordering van de geografische mobiliteit en verruiming van de werkgelegenheid door de ontwikkeling van een open arbeidsmarktbeleid
 • Meer en toegankelijkere microfinanciering voor kwetsbare groepen en micro-ondernemingen, en meer toegang tot kapitaal voor sociale ondernemingen

Om de doelstellingen te bereiken zal EaSI:

 • bijzondere aandacht schenken aan kwetsbare groepen zoals jongeren
 • de gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen
 • discriminatie bestrijden
 • kwalitatief hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid bevorderen
 • een toereikende en behoorlijke sociale bescherming garanderen
 • langdurige werkloosheid tegengaan
 • armoede en sociale uitsluiting bestrijden

Conferenties

Delen