Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programma ir ES līmeņa finanšu instruments, kura mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu.

2021.–2027. gada periodā EaSI programma kļūs par Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) sadaļu.

Struktūra un finansējums

EaSI tieši pārvalda Eiropas Komisija. Tā apvieno trīs no 2007. līdz 2013. gadam atsevišķi pārvaldītas ES programmas: PROGRESS, EURES un Progresa mikrofinansēšanas instruments.

No 2014. gada janvāra šīs programmas ir EaSI trīs sadaļas. Tās atbalsta:

2014.–2020. gada kopējais budžets ir 919 469 000 eiro 2013. gada cenās.

Mērķi

 • Nostiprināt gatavību īstenot ES mērķus un gādāt par saskaņotāku ES un valsts līmeņa rīcību nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā.
 • Atbalstīt atbilstošu sociālās aizsardzības sistēmu attīstību un darba tirgus politiku.
 • Modernizēt ES likumdošanu un nodrošināt tās efektīvu piemērojumu.
 • Veicināt ģeogrāfisko mobilitāti un palielināt nodarbinātības iespējas, attīstot atvērtu darba tirgu.
 • Gādāt, lai mikrofinansējums neaizsargātajām sociālajām grupām un mikrouzņēmumiem būtu pieejams un iespējas to saņemt būtu lielākas, un uzlabot finansējuma pieejamību sociālajiem uzņēmumiem.

Īstenojot šos mērķus, EaSI:

 • īpašu uzmanību pievērsīs neaizsargātām grupām, piemēram, jauniešiem;
 • veicinās sieviešu un vīriešu līdztiesību;
 • cīnīsies pret diskrimināciju;
 • veicinās augsta līmeņa kvalitāti un ilgtspējīgu nodarbinātību;
 • garantēs atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību;
 • cīnīsies pret ilgtermiņa bezdarbu;
 • cīnīsies pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Konferences

Ieteikt šo lapu: