Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) – tai ES lygmens finansinė priemonė, kuria siekiama skatinti aukštą geros kokybės ir tvaraus užimtumo lygį, užtikrinti tinkamą ir pakankamą socialinę apsaugą, kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu ir gerinti darbo sąlygas.

2021–2027 m. laikotarpiu EaSl programa taps „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) dalimi.

Sandara ir finansavimas

Užimtumo ir socialinių inovacijų programą tiesiogiai administruoja Europos Komisija. Ji sudaryta iš trijų ES programų, kurios 2007–2013 m. administruotos atskirai: PROGRESS, EURES ir mikrofinansų poriemonės „Progress“.

Nuo 2014 m. sausio mėn. šios programos tapo trimis Užimtumo ir socialinių inovacijų programos kryptimis. Remiamas:

Visas 2014–2020 m. biudžetas – 919 469 000 eurų 2013 m. kainomis.

Tikslai

 • Stiprinti atsakomybę už ES tikslų užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse įgyvendinimą ir šios srities veiklos ES ir nacionaliniu lygmeniu koordinavimą.
 • Remti tinkamų socialinės apsaugos sistemų bei darbo rinkos politikos plėtojimą.
 • Modernizuoti ES teisės aktus ir užtikrinti veiksmingą jų įgyvendinimą.
 • Skatinti geografinį judumą ir suteikti daugiau galimybių įsidarbinti plėtojant atvirą darbo rinką.
 • Suteikti daugiau galimybių pažeidžiamoms grupėms ir labai mažoms įmonėms gauti mikrofinansavimą ir gerinti socialinių įmonių finansavimo galimybes.

Siekiant šių tikslų vykdant programą „EaSI“ bus:

 • itin daug dėmesio skiriama pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, jaunimui,
 • siekiama moterų ir vyrų lygybės,
 • kovojama su diskriminacija,
 • skatinama siekti aukšto geros kokybės ir tvaraus užimtumo lygio,
 • užtikrinama tinkama ir pakankama socialinė apsauga,
 • kovojama su ilgalaikiu nedarbu,
 • kovojama su skurdu ir socialine atskirtimi.

Konferencijos

Bendrinti šį puslapį