Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI) (Employment and Social Innovation programme) on EU:n tason rahoitusväline, jonka pyrkimyksenä on edistää korkeaa työllisyystasoa ja laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja, taata riittävä ja kunnollinen sosiaalinen suojelu, torjua sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä parantaa työoloja.

Kaudella 2021–2027 EaSI on yksi Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -rahoitusvälineen toimintalohkoista.

Rakenne ja rahoitus

EaSI-ohjelman hallinnoinnista vastaa suoraan Euroopan komissio. Ohjelmassa yhdistyvät kolme erillistä, vuosina 2007–2013 toteutettua ohjelmaa: Progress, Eures ja Progress-mikrorahoitus.

Tammikuussa 2014 aloitettu uusi ohjelma muodostuu kolmesta lohkosta:

Ohjelman vuosien 2014–2020 kokonaisbudjetti on 919 469 000 euroa (vuoden 2013 hintoina).

Tavoitteet

 • Vahvistetaan EU:n tavoitteiden omaksumista sekä EU:n ja jäsenmaiden tason toimien koordinointia työllisyyden, sosiaaliasioiden ja sosiaalisen osallisuuden aloilla.
 • Tuetaan sosiaalisen suojelun järjestelmien ja työmarkkinapoliitiikkojen kehittämistä.
 • Uudistetaan EU:n lainsäädäntöä ja varmistetaan sen tehokas soveltaminen.
 • Edistetään työntekijöiden alueellista liikkuvuutta ja parannetaan työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä avoimia työmarkkinoita.
 • Lisätään mikrorahoituksen saatavuutta heikossa asemassa oleville ryhmille ja mikroyrityksille ja lisätään yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen saantia.

Näihin tavoitteisiin pyrittäessä EaSI-ohjelmassa

 • kiinnitetään erityistä huomiota heikossa asemassa oleviin ryhmiin, muun muassa nuoriin
 • edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa
 • torjutaan syrjintää
 • edistetään laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja ja korkeaa työllisyystasoa
 • varmistetaan riittävä ja ihmisarvoinen sosiaalinen suojelu
 • torjutaan pitkäaikaistyöttömyyttä
 • torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.

Konferenssit

Jaa tämä sivu