Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm on ELi tasandi rahastamisvahend kvaliteetse ja jätkusuutliku tööhõive kõrge taseme edendamiseks, piisava ja inimväärse sotsiaalkaitse tagamiseks, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemiseks ning töötingimuste parandamiseks.

Aastatel 2021–2027 on EaSI Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) haru.

Struktuur ja rahastamine

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi haldab Euroopa Komisjon. See koondab järgmised kolm ELi programmi, mida ajavahemikus 2007–2013 hallati eraldi: PROGRESS, EURES ja mikrokrediidirahastu „Progress”.

Alates jaanuarist 2014 moodustavad need programmid tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kolm tegevussuunda. Nendega toetatakse:

Kogueelarve ajavahemikuks 2014–2020 on 919 469 000 eurot (2013. aasta hindades).

Eesmärgid

 • Tõhustada ELi eesmärkide järgimist ning ELi ja riiklike meetmete kooskõlastamist tööhõive, sotsiaalpoliitika ja sotsiaalse tõrjutuse valdkonnas.
 • Toetada asjakohaste sotsiaalkaitsesüsteemide ja tööturupoliitika väljatöötamist.
 • Kaasjastada ELi õigusakte ning tagada nende tõhus kohaldamine.
 • Edendada geograafilist liikuvust ja suurendada tööhõivevõimalusi, kujundades välja avatud tööturu.
 • Suurendada mikrorahastamisvahendite kättesaadavust haavatavate elanikkonnarühmade ja mikroettevõtjate jaoks ning parandada sotsiaalsete ettevõtete juurdepääsu rahastamisvahenditele.

Nende eesmärkide saavutamiseks püütakse tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi raames

 • pöörata erilise tähelepanu haavatavatele rühmadele, nagu noored;
 • edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust;
 • võidelda diskrimineerimise vastu;
 • edendada kvaliteetse ja jätkusuutliku tööhõive kõrget taset;
 • tagada piisav ja inimväärne sotsiaalkaitse;
 • võidelda pikaajalise töötuse vastu;
 • võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu.

Konverentsid

Jaga seda lehte