Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

Det europæiske program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-plan, som skal sikre et højt niveau for kvalitet og holdbar beskæftigelse og samtidig garantere hensigtsmæssig og fornuftig social beskyttelse, bekæmpe social eksklusion og fattigdom og skabe bedre arbejdsforhold.

I perioden 2021-2027 bliver programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) en del af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+).

Struktur og finansiering

EaSI administreres direkte af EU-Kommissionen. Det samler tre EU-programmer, der fra 2007 til 2013 blev administreret hver for sig: PROGRESS, EURES og Progress Microfinance.

Fra januar 2014 har de tre programmer udgjort EaSI's tre dele. De understøtter:

Det samlede budget for 2014-2020 er 919 469 000 euro (2013-priser).

Mål

 • At styrke ejerskabet af EU's mål og koordinering af initiativer på EU-plan og nationalt plan inden for beskæftigelse, sociale forhold og inklusion.
 • At støtte udviklingen af hensigtsmæssige socialsikringssystemer og arbejdsmarkedspolitikker.
 • At modernisere EU's lovgivning og sikre, at den anvendes effektivt.
 • At øge den geografiske mobilitet og skabe muligheder for beskæftigelse ved at udvikle et åbent arbejdsmarked.
 • At øge udbuddet af og adgangen til mikrofinansiering til udsatte grupper og mikrovirksomheder og øge sociale virksomheders adgang til finansiering.

Med disse mål for øje vil EaSI:

 • være særlig opmærksom på udsatte grupper, såsom unge
 • styrke ligestilling mellem kvinder og mænd
 • bekæmpe forskelsbehandling
 • arbejde for et højt niveau for bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet
 • garantere hensigtsmæssig og passende social sikring
 • bekæmpe langtidsledighed
 • bekæmpe fattigdom og social udstødelse

Konferencer

Del denne side