Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

Det europæiske program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-plan, som skal sikre et højt niveau for kvalitet og holdbar beskæftigelse og samtidig garantere hensigtsmæssig og fornuftig social beskyttelse, bekæmpe social eksklusion og fattigdom og skabe bedre arbejdsforhold.

Struktur og finansiering

EaSI administreres direkte af EU-Kommissionen. Det samler tre EU-programmer, der fra 2007 til 2013 blev administreret hver for sig: PROGRESS, EURES og Progress Microfinance.

Fra januar 2014 har de tre programmer udgjort EaSI's tre dele. De understøtter:

Det samlede budget for 2014-2020 er 919 469 000 euro (2013-priser).

Mål

 • At styrke ejerskabet af EU's mål og koordinering af initiativer på EU-plan og nationalt plan inden for beskæftigelse, sociale forhold og inklusion.
 • At støtte udviklingen af hensigtsmæssige socialsikringssystemer og arbejdsmarkedspolitikker.
 • At modernisere EU's lovgivning og sikre, at den anvendes effektivt.
 • At øge den geografiske mobilitet og skabe muligheder for beskæftigelse ved at udvikle et åbent arbejdsmarked.
 • At øge udbuddet af og adgangen til mikrofinansiering til udsatte grupper og mikrovirksomheder og øge sociale virksomheders adgang til finansiering.

Med disse mål for øje vil EaSI:

 • være særlig opmærksom på udsatte grupper, såsom unge
 • styrke ligestilling mellem kvinder og mænd
 • bekæmpe forskelsbehandling
 • arbejde for et højt niveau for bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet
 • garantere hensigtsmæssig og passende social sikring
 • bekæmpe langtidsledighed
 • bekæmpe fattigdom og social udstødelse.

Del denne side