Заетост, социални въпроси и приобщаване

Програма на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ)

Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) е инструмент за финансиране на равнище ЕС с цел стимулиране на висококачествена и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

За периода 2021 – 2027 г. Програмата за заетост и социални иновации („EaSI“) ще бъде по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Структура и финансиране

EaSI се управлява директно от Европейската комисия. В нея са обединени три програми на ЕС, изпълнявани поотделно в периода между 2007 г. и 2013 г.: Програмата на общността за заетост и социална солидарност „ПРОГРЕС“, Европейския портал за професионална мобилност (EURES) и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

От януари 2014 г. тези програми формират трите оси на EaSI. Те подкрепят:

Общият бюджет за 2014—2020 г. е 919 469 000 евро по цени от 2013 г.

Цели

 • Укрепване на ангажираността с целите на ЕС и координиране на действията на равнище ЕС и на национално равнище в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването.
 • Подкрепа за разработването на подходящи системи за социална закрила и политики за трудовия пазар.
 • Модернизиране на законодателството на ЕС и гарантиране на неговото ефективно прилагане.
 • Насърчаване на географската мобилност и увеличаване на възможностите за заетост, като се развива един отворен трудов пазар.
 • Повишаване на наличието и достъпността на микрофинансиране за уязвими групи и микропредприятия и засилване на достъпа до финансиране за социални предприятия.

Стремейки се към тези цели, EaSI ще:

 • обръща особено внимание на уязвимите групи, като например младите хора;
 • насърчава равенството между жените и мъжете;
 • се бори с дискриминацията;
 • стимулира висококачествена и устойчива заетост;
 • гарантира подходяща и достойна социална закрила;
 • се бори с дълготрайната безработица;
 • се бори с бедността и социалното изключване.

Конференции

Споделете тази страница