Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Posilnená záruka pre mladých ľudí

Čo je to záruka pre mladých ľudí?

Záruka pre mladých ľudí je záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť, aby mali všetci mladí ľudia vo veku menej ako 25 rokov k dispozícii kvalitnú ponuku

  • zamestnania,
  • ďalšieho vzdelávania,
  • učňovskej prípravy,
  • stáže,

a to v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.

Všetky členské štáty EÚ sa v odporúčaní Rady z apríla 2013 zaviazali realizovať záruku pre mladých ľudí.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Záruka pre mladých ľudí je v súčasnosti realitou v celej EÚ a pomáha pri zlepšovaní životov miliónov mladých Európanov.

  • V systémoch tejto záruky sa každý rok od roku 2014 zaregistrovalo viac ako 5 miliónov mladých ľudí.
  • Každoročne od roku 2014 prijalo viac ako 3,5 milióna mladých ľudí zaregistrovaných v rámci záruky pre mladých ľudí ponuku na zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, stáž alebo učňovskú prípravu. 
  • Vďaka iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí získalo priamu podporu viac ako 2,4 milióna mladých ľudí v celej EÚ.

Videá: Záruka pre mladých ľudí/IPZ – svedectvá a projekty

Päť rokov po spustení systému záruky pre mladých ľudí sa podarilo výrazne zlepšiť situáciu mladých ľudí na trhu práce:

  • V EÚ máme o 2,3 milióna menej nezamestnaných mladých ľudí a o 1,8 milióna menej mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET – not in employment, education or training).
  • Nezamestnanosť mladých ľudí sa z najvyššej úrovne 24 % v roku 2013 znížila na 14 % v roku 2019.
  • Podiel ľudí vo veku od 15 do 24 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, klesol z 13,2 % v roku 2012 na 10,3 % v roku 2018.

Zlepšenie hospodárskej situácie v Európe prináša mladým ľuďom prospech. Doterajší priebeh naznačuje, že záruka pre mladých ľudí je prínosom. Prináša mladým ľuďom príležitosti a je výrazným stimulom pre štrukturálne reformy a inovácie.

Komisia bude aj naďalej podporovať plné zavádzanie vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí. Záväzok presadzovať záruku pre mladých ľudí zdôraznila EÚ aj v Európskom pilieri sociálnych práv.

Oznámenie: Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch

Informačný prehľad EÚ o záruke pre mladých ľudí a iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Úspešné projekty

Prehľad ďalších vnútroštátnych reforiem a opatrení nájdete v

Ako sa realizujú systémy záruky pre mladých ľudí?

Záruka pre mladých ľudí presúva dôraz na včasnú intervenciu a pomoc mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, a poukazuje na nedostatky pri poskytovaní služieb nezamestnaným mladým ľuďom. Väčšina verejných služieb zamestnanosti sa vďaka tomu zlepšuje a rozširuje služby pre mladých ľudí.

Reformy v oblasti učňovskej prípravy a stáží pomáhajú mladým ľuďom lepšie sa pripraviť na trh práce a získať príslušné zručnosti. Zvýšila sa koordinácia politík v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych vecí a mládeže. Vytvorili sa nové partnerstvá so sociálnymi partnermi, službami pre mládež a mládežníckymi organizáciami.

Pri vytváraní vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí poskytla členským štátom podporu EÚ. Komisia pomáha monitorovať zavádzanie vnútroštátnych systémov a uľahčuje vzájomné učenie prostredníctvom programu vzájomného učenia európskej stratégie zamestnanosti a činností financovaných v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Financovanie

Hlavnými finančnými zdrojmi EÚ na podporu praktickej realizácie záruky pre mladých ľudí v programovom období 2014 – 2020 sú iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí spolu s významnými vyčlenenými investíciami z Európskeho sociálneho fondu.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí mala na začiatku k dispozícii 6,4 miliardy EUR pre najviac postihnuté členské štáty. Vďaka pozitívnemu vplyvu sa táto suma v roku 2017 zvýšila na 8,8 miliardy.

Ak členské štáty zaradia zamestnanosť mladých ľudí k prioritám vo svojich vnútroštátnych rozpočtoch, môžu sa vyhnúť vyšším nákladom v budúcnosti.

Zdieľať stránku