Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wzmocniona gwarancja dla młodzieży

Czym jest „gwarancja dla młodzieży”?

Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się, że w ramach programu gwarancji dla młodzieży zagwarantują, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia otrzymają dobrej jakości ofertę

  • zatrudnienia
  • kształcenia ustawicznego
  • przygotowania zawodowego
  • stażu

w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.

zaleceniu Rady z kwietnia 2013 r. wszystkie kraje UE opowiedziały się za wdrożeniem gwarancji dla młodzieży.

W ramach programu wspierania zatrudnienia ludzi młodych Komisja, w swoim wniosku dotyczącym zalecenia Rady w sprawie pomostu do zatrudnienia, wzmacnia gwarancję dla młodzieży, jak również między innymi nakierowuje program na młodych ludzi znajdujących się w niekorzystanej sytuacji w całej UE. Rozszerzono również przedział wiekowy do 29 lat.

Co zrobiono do tej pory?

Gwarancja dla młodzieży stała się rzeczywistością w całej UE i przyczyniła się do poprawy życia milionów młodych Europejczyków.

  • Od 2014 r. w programach gwarancji dla młodzieży co roku rejestruje się ponad 5 mln młodych ludzi.
  • Od tamtej pory co roku ponad 3,5 mln młodych ludzi zarejestrowanych w tych programach akceptuje ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, odbycia stażu lub udziału w przygotowaniu zawodowym. 
  • Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapewniła bezpośrednie wsparcie ponad 2,4 mln młodych ludzi w całej UE.

Nagrania wideo: Gwarancja dla młodzieży / Relacje uczestników i projekty

Pięć lat od wprowadzenia programu gwarancji dla młodzieży możliwości młodych ludzi na rynku pracy znacznie się poprawiły:

  • W UE mamy teraz 2,3 mln mniej młodych bezrobotnych i o 1,8 mln mniej młodych osób, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (tzw. młodzież NEET).
  • Bezrobocie młodzieży spadło z rekordowego poziomu 24 proc. w 2013 r. do 14 proc. w 2019 r.
  • Odsetek osób w wieku 15–24 lat, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (młodzież NEET), spadł z 13,2 proc. w 2012 r. do 10,3 proc. w 2018 r.

Poprawa sytuacji gospodarczej w Europie przynosi korzyści młodym ludziom. Dotychczasowe postępy wskazują również na to, że gwarancja dla młodzieży ma w tym swój wkład. Stworzyła nowe możliwości dla młodych ludzi i jest silnym motorem reform strukturalnych i innowacji.

Komisja będzie kontynuować wsparcie na rzecz pełnego wdrażania krajowych programów gwarancji dla młodzieży. Zaangażowanie UE na rzecz gwarancji dla młodzieży potwierdzono w Europejskim filarze praw socjalnych.

Komunikat: Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – podsumowanie trzech lat działań

Zestawienie informacji dotyczące gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Prawdziwe historie

Przegląd innych krajowych reform i środków dostępny jest w

Jak to wygląda w praktyce?

W ramach gwarancji dla młodzieży położono akcent na wczesną interwencję i dotarcie do młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, a także wskazano niedociągnięcia w świadczeniu usług dla bezrobotnej młodzieży. W rezultacie większość publicznych służb zatrudnienia poprawiła i rozszerzyła swoje usługi dla osób młodych.

Reformy zasad przygotowania zawodowego i staży pomogły lepiej przygotować młodych ludzi do potrzeb rynku pracy i pozwoliły im zdobyć odpowiednie umiejętności. Zwiększono koordynację między politykami zatrudnienia i kształcenia, polityką społeczną i polityką dotyczącą młodzieży. Powstały nowe partnerstwa z partnerami społecznymi, służbami ds. młodzieży i organizacjami młodzieżowymi.

UE wspierała państwa członkowskie w opracowaniu planów realizacji swoich krajowych programów gwarancji dla młodzieży. Komisja pomaga monitorować wdrażanie krajowych programów i ułatwia wzajemne uczenie się przez program wzajemnego uczenia się będący częścią europejskiej strategii zatrudnienia i działania finansowane w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

Finansowanie

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i znaczące, ukierunkowane inwestycje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią główne zasoby finansowe UE przeznaczone na wspieranie wdrażania gwarancji dla młodzieży w terenie w okresie programowania 2014–2020.

Początkowy budżet inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wynosił 6,4 mld euro i był udostępniony dla państw członkowskich, w których sytuacja pod tym względem była najtrudniejsza. Następnie dzięki pozytywnym wynikom tej inicjatywy jej budżet zwiększono do 8,8 mld euro w 2017 r.

Traktując zatrudnienie młodzieży priorytetowo przy ustalaniu krajowych budżetów, państwa członkowskie mogą uniknąć wyższych kosztów w przyszłości.

Udostępnij tę stronę