Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

De versterkte jongerengarantie

Wat is de jongerengarantie?

De jongerengarantie houdt in dat jongeren onder 25 jaar recht hebben op een aanbod voor:

  • een baan,
  • een nieuwe opleiding,
  • een leerlingplaats,
  • een stage,

binnen vier maanden nadat zij werkloos raken of met school stoppen.

Alle EU-landen hebben in een aanbeveling van de Raad van april 2013 beloofd zich te zullen inzetten voor de uitvoering van de jongerengarantie.

Jongeren moeten meer kansen op werk krijgen. Daarom wil de Commissie, via haar voorstel voor een aanbeveling van de Raad "Een brug naar banen", onder meer de jongerengarantie uitbreiden en meer doen voor kwetsbare jongeren in de hele EU. Ook wil zij de leeftijdsgrens optrekken naar 29 jaar.

Wat is er al bereikt?

De jongerengarantie is in de hele EU ingevoerd en heeft miljoenen jongeren in Europa een kans op een betere toekomst gegeven.

  • Sinds 2014 hebben elk jaar ruim 5 miljoen jongeren zich opgegeven voor de jongerengarantie.
  • Van hen hebben jaarlijks ruim 3,5 miljoen een aanbod voor werk, opleiding, stage of leerlingplaats geaccepteerd
  • De jongerengarantie heeft rechtstreekse steun gegeven aan ruim 2,4 miljoen jongeren in de hele EU.

Video's: Jongerengarantie / Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief - Ervaringen en projecten

Vijf jaar na de start van de jongerengarantie is de arbeidsmarkt voor jongeren aanzienlijk verbeterd:

  • Er zijn in de EU nu 2,3 miljoen minder jonge werklozen en 1,8 miljoen minder jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen.
  • De jeugdwerkloosheid is gedaald van 24% in 2013 tot 14% in 2019.
  • Het percentage 15- tot 24-jarigen die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, is gedaald van 13,2% in 2012 tot 10,3% in 2018.

Het herstel van de economie in Europa is ook jongeren ten goede gekomen. Uit de cijfers blijkt dat de jongerengarantie een verschil heeft gemaakt. Zij heeft jongeren kansen geboden en structurele hervormingen en innovatie aangejaagd.

De Commissie zal de verdere uitrol van de jongerengarantie blijven ondersteunen. De EU heeft haar inzet voor de jongerengarantie nog eens bevestigd in de Europese pijler voor sociale rechten.

Mededeling: Drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

EU-factsheet over de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Succesverhalen

Een overzicht van nationale hervormingen en maatregelen vindt u in:

Hoe zijn de jongerengarantieregelingen opgezet?

De jongerengarantie is gericht op vroeg ingrijpen en meer contact met jongeren die geen werk hebben en geen opleiding volgen. Daarbij ligt de nadruk op de hiaten in de dienstverlening aan werkloze jongeren. Hierdoor heeft het grootste deel van de arbeidsbureaus hun diensten aan jongeren verbeterd en uitgebreid.

Hervormingen op het gebied van leerlingplaatsen en stages hebben ervoor gezorgd dat jongeren beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en relevante vaardigheden opdoen. Arbeidsmarkt, opleiding, sociaal beleid en jeugdbeleid zijn beter op elkaar afgestemd. Er zijn nieuwe partnerschappen opgezet met de sociale partners, jongerendiensten en jongerenorganisaties.

De EU ondersteunt de lidstaten bij het ontwikkelen van hun plannen voor de uitvoering van de jongerengarantie. De Commissie helpt de uitvoering van de nationale plannen te monitoren. Zij maakt ook wederzijds leren mogelijk via het programma voor wederzijds leren van de Europese werkgelegenheidsstrategie en activiteiten die worden gefinancierd uit het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI).

Financiering

Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is, samen met een flinke investering uit het Europees Sociaal Fonds, de belangrijkste financieringsbron voor de uitvoering van de jongerengarantie in de programmeringsperiode 2014-2020.

Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is begonnen met een budget van 6,4 miljard euro voor de EU-lidstaten waar de jeugdwerkloosheid het hoogst is. Vanwege de positieve effecten is het bedrag in 2017 verhoogd tot 8,8 miljard euro.

Door jeugdwerkloosheid meer prioriteit te geven in hun nationale begroting, vermijden de EU-lidstaten hogere kosten in de toekomst.

Delen