Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ενισχυμένες εγγυήσεις για τη νεολαία

Τι είναι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία;

Πρόκειται για τη δέσμευση που ανέλαβαν όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν ποιοτική προσφορά

εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που χάνουν τη δουλειά τους ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Όλες οι χώρες της ΕΕ δεσμεύτηκαν, με σύσταση του Συμβουλίου του Απριλίου 2013, να εφαρμόζουν τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία.

Στο πλαίσιο της στήριξης της απασχόλησης των νέων, η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με μια γέφυρα προς  την απασχόληση ενισχύει τις Εγγυήσεις για τη νεολαία και, μεταξύ άλλων, βελτιώνει τις δυνατότητες προσέγγισης των ευάλωτων νέων σε ολόκληρη την ΕΕ. Επεκτείνει επίσης το όριο ηλικίας στα 29 χρόνια.

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα;

Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία είναι πλέον πραγματικότητα σε όλη την ΕΕ και έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων νεαρών Ευρωπαίων.

  • Από το 2014, κάθε χρόνο πάνω από 5 εκατομμύρια νέοι εγγράφονται σε προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία.
  • Από το 2014, κάθε χρόνο πάνω από 3,5 εκατομμύρια νέοι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία αποδέχονται μια προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης. 
  • Η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχει βοηθήσει άμεσα πάνω από 2,4 εκατομμύρια νέους σε όλη την ΕΕ.

Βίντεο: Μαρτυρίες και έργα σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία/την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Πέντε χρόνια αφότου ξεκίνησαν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, η κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας βελτιώθηκε σημαντικά:

  • Υπάρχουν σχεδόν 2,3 εκατομμύρια λιγότεροι άνεργοι νέοι στην ΕΕ και 1,8 εκατομμύριο λιγότεροι νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).
  • Η ανεργία των νέων μειώθηκε από το ανώτατο ποσοστό του 24% που σημειώθηκε το 2013 σε 14% το 2019.
  • Το ποσοστό νέων ηλικίας 15-24 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης μειώθηκε από 13,2% το 2012 σε 10,3 % το 2018.

Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη ήταν επωφελής για τους νέους. Η μέχρι τώρα σημειωθείσα πρόοδος δείχνει ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία είχαν αποτελέσματα, καθώς δημιούργησαν ευκαιρίες για τους νέους και λειτούργησαν ως ισχυρός μοχλός για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομία.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την πλήρη ανάπτυξη των εθνικών προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Η δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία επαναλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Ανακοίνωση: Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά

Ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία και την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Παραδείγματα

Επισκόπηση άλλων εθνικών μεταρρυθμίσεων και μέτρων θα βρείτε:

Με ποιον τρόπο καταρτίζονται τα προγράμματα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία;

Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία μετατόπισαν το κέντρο βάρους στην έγκαιρη παρέμβαση και την προσέγγιση των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και ταυτόχρονα φώτισαν τα κενά που υπάρχουν στην παροχή υπηρεσιών προς τους άνεργους νέους. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης βελτίωσαν και επέκτειναν τις υπηρεσίες τους προς τους νέους.

Οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση βοήθησαν τους νέους να προετοιμάζονται καλύτερα για την αγορά εργασίας και να αποκτούν τις απαιτούμενες δεξιότητες. Ο συντονισμός μεταξύ των πολιτικών για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική μέριμνα και τη νεολαία έχει αυξηθεί. Έχουν δημιουργηθεί νέες εταιρικές σχέσεις με κοινωνικούς εταίρους καθώς και υπηρεσίες και οργανώσεις που απευθύνονται σε νέους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε τα κράτη μέλη να αναπτύξουν το δικό τους εθνικό σχέδιο υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Η Επιτροπή βοηθά στην παρακολούθηση της υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων και διευκολύνει την αμοιβαία μάθηση μέσω του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση καθώς και μέσω δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Χρηματοδότηση

Η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, μαζί με σημαντικές στοχευμένες επενδύσεις που υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι οι κυριότεροι χρηματοδοτικοί πόροι που διαθέτει η ΕΕ για να στηρίξει την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ξεκίνησε με προϋπολογισμό 6,4 δισ. ευρώ για τα κράτη μέλη με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Χάρη στον θετικό της αντίκτυπο, ο προϋπολογισμός της αυξήθηκε στα 8,8 δισ. ευρώ το 2017.

Τα κράτη μέλη, δίνοντας στον προϋπολογισμό τους προτεραιότητα στην απασχόληση των νέων, μπορούν να αποφεύγουν υψηλότερο κόστος στο μέλλον.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα