Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Posílené záruky pro mladé lidi

Co je záruka pro mladé lidi?

Zárukou pro mladé lidi se všechny členské státy zavázaly zajistit, že každý mladý člověk do 25 let věku obdrží do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným nebo ukončil formální vzdělání, kvalitní nabídku

  • pracovního místa,
  • dalšího vzdělávání,
  • učňovské přípravy,
  • stáže,

a to do čtyř měsíců od chvíle, kdy přišel o práci či dokončil formální vzdělávání.

Všechny členské státy EU se k realizaci záruky pro mladé lidi zavázaly v doporučení Rady z dubna 2013.

Jako součást podpory zaměstnanosti mladých lidí posiluje návrh Komise na doporučení Rady o mostu k pracovním místům systém záruk pro mladé lidi a mimo jiné zintenzivňuje pomoc mladým lidem ze zranitelných skupin v celé EU. Zvyšuje je rovněž věkový limit účastníků (na 29 let).

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Záruky pro mladé lidi dnes využívají lidé v celé EU. Díky ní se již podařilo zlepšit život a životní vyhlídky milionům mladých Evropanů.

  • Od roku 2014 se do programů záruky pro mladé lidi zapojilo již více než 5 milionů lidí.
  • Zároveň od té doby každý rok přijalo nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského místa nebo stáže více než 3,5 milionů mladých lidí, kteří se do programu zapojili. 
  • Přímé podpory z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí se dostalo více než 2,4 milionu mladých v celé EU.

Videa: Záruka pro mladé lidi – projekty a zkušenosti účastníků

Pět let po zahájení této iniciativy je zjevné, že se situace mladých lidí na trhu práce výrazně zlepšila:

  • Počet nezaměstnaných mezi mladými lidmi v EU se snížil o 2,3 milionu osob a počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, poklesl o 1,8 milionu.
  • Míra nezaměstnanosti u mladých lidí se v roce 2019 snížila z rekordních 24 %, kterých dosahovala v roce 2013, na 14 %.
  • Podíl mladých lidí ve věku 15–24 let, kteří jsou nezaměstnaní a neúčastní se ani dalšího vzdělávání či odborné přípravy (tzv. NEETs), se snížil z 13,2 % (2012) na 10,3 % (2018).

Situace mladých lidí se rovněž zlepšila díky rostoucí evropské ekonomice. Je zjevné, že záruka pro mladé lidi vedla k pozitivní změně. Vznikly díky ní příležitosti pro mladé lidi a zároveň zafungovala jako stimul ke strukturálním reformám a inovacím.

Komise bude nadále podporovat plné zavedení vnitrostátních programů záruky pro mladé lidi v jednotlivých členských zemích. Odhodlání EU tuto iniciativu dále prosazovat je obsaženo i v Evropském pilíři sociálních práv.

Sdělení: Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech

Infopřehled o iniciativě záruka pro mladé lidi a Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Úspěšné projekty

Přehled dalších vnitrostátních reforem a opatření najdete v:

Jak systém záruky pro mladé funguje?

Zavedením záruky pro mladé lidi došlo k přesměrování pozornosti na včasnou intervenci a podporu mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní a neúčastní se dalšího vzdělávání či odborné přípravy. Zároveň se zviditelnily nedostatky v poskytování služeb nezaměstnaným mladým lidem. V důsledku toho došlo ke zlepšení většiny veřejných služeb zaměstnanosti, které teď mladým nezaměstnaným poskytují širší paletu služeb.

Reformy v oblasti učňovské přípravy a stáží pomohly mladým lidem získat příslušné dovednosti a lépe se připravit na přechod na pracovní trh. Zintenzivnila se rovněž koordinace mezi politikami v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, sociální politikou a politikou mládeže. Vznikla nová partnerství se sociálními partnery, odborníky na práci s mládeží a mládežnickými organizacemi.

Evropská unie členským zemím pomohla s vypracováním vlastního vnitrostátního plánu provádění záruk pro mladé lidi. Komise pomáhá sledovat provádění těchto vnitrostátních plánů a usnadňuje předávání zkušeností prostřednictvím Programu vzájemného učení v oblasti evropské strategie zaměstnanosti a aktivit financovaných z programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Financování

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je spolu s významnými investicemi z Evropského sociálního fondu klíčovým finančním zdrojem EU na podporu realizace záruky pro mladé lidi v programovém období 2014–2020.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí měla zpočátku rozpočet ve výši 6,4 miliardy EUR a byla určena členským státům s největšími problémy v této oblasti. Díky pozitivním výsledkům se její rozpočet v roce 2017 navýšil na 8,8 miliardy EUR.

Pokud členské státy dají zaměstnanosti mladých při plánování rozpočtů prioritu, mohou se vyhnout vyšším nákladům v budoucnu.

Sdílet tuto stránku