Заетост, социални въпроси и приобщаване

Подсилена гаранция за младежта

Какво представлява гаранцията за младежта?

Гаранцията за младежта е ангажимент, поет от всички страни от ЕС, за да се гарантира, че всички млади хора до 25-годишна възраст получават качествено предложение за

  • работа
  • продължаващо обучение
  • чиракуване
  • стаж

в срок от четири месеца след като останат без работа или напуснат системата за формално образование.

Всички страни от ЕС са поели ангажимент за изпълнение на гаранцията за младежта в препоръка на Съвета от април 2013 г.

С предложението на Комисията за препоръка на Съвета „Мост към работни места“ в рамките на подкрепата за младежката заетост се укрепва гаранцията за младежта и наред с другите аспекти се активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в целия ЕС. С него също така се разширява възрастовия диапазон  — до 29 години.

Какво е постигнато досега?

Гаранцията за младежта се превърна в действителност в целия ЕС и помогна за подобряване на живота на милиони млади европейци.

  • Повече от 5 млн. младежи се регистрират всяка година от 2014 г. насам за участие в схеми в рамките на гаранцията за младежта.
  • От 2014 г. насам всяка година повече от 3,5 млн. млади хора, регистрирани за участие в гаранцията за младежта, получават предложение за работа, продължаващо обучение, стаж или чиракуване. 
  • По инициативата за младежка заетост е предоставена пряка помощ на повече от 2,4 милиона младежи в целия ЕС.

Видеоклипове: гаранция за младежта / разкази и проекти по инициативата за младежка заетост

Пет години след създаването на гаранцията за младежта положението на младите хора на пазара на труда се е подобрило значително:

  • безработните млади хора в ЕС са намалели с близо 2,3 милиона, а броят на младежите, незаети с работа, учене или обучение, е спаднал с 1,8 милиона.
  • Младежката безработица се е понижила от своето пиково равнище от 24 % за първото тримесечие на 2013 г. до 14 % през 2019 г.
  • Процентът на младежите на възраст между 15 и 24 години, незаети с работа, учене или обучение, е спаднал от 13,2% през 2012 г. до 10,3 % през 2018 г.

Подобряването на икономическото положение в Европа е от полза за младите хора. Постигнатият досега напредък показва, че гаранцията за младежта води до реална промяна. Тя създава възможности за младите хора и е мощен двигател за структурни реформи и иновации.

Комисията ще продължи да подкрепя пълното разгръщане на националните схеми за гаранция за младежта. Ангажиментът на ЕС към гаранцията за младежта е потвърден в Европейския стълб на социалните права.

Съобщение: Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост — три години по-късно

Информационен документ на ЕС относно гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост

Успешни примери

Преглед на националните реформи и мерки можете да намерите в

Как се създават схемите за гаранция за младежта?

Гаранцията за младежта измести акцента към ранната намеса и приобщаването на незаетите с работа, учене или обучение младежи и показа пропуските при предоставянето на услуги на безработните млади хора. В резултат на това повечето публични служби по заетостта подобриха услугите си за младите хора и разшириха техния обхват.

Реформите в областта на чиракуването и стажовете помогнаха за подобряване на подготовката на младите хора за трудовия пазар и за изграждане на необходимите умения. Координацията между политиките в областта на заетостта, образованието, социалната сфера и младежта се повиши. Бяха създадени нови партньорства със социални партньори, служби за младежта и младежки организации.

ЕС подкрепя страните членки в разработването на техните национални планове за изпълнение на гаранцията за младежта. Комисията подпомага мониторинга на прилагането на националните схеми и улеснява взаимното обучение чрез програмата за взаимно обучение в рамките на Европейската стратегия по заетостта и дейности, финансирани по линия на Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI).

Финансиране

Инициативата за младежка заетост и значителни целеви инвестиции от Европейския социален фонд са основният финансов ресурс на ЕС в подкрепа на изпълнението на гаранцията за младежта за програмния период 2014—2020 г.

Инициативата за младежка заетост стартира с 6,4 млрд. евро за най-тежко засегнатите страни от ЕС. Благодарение на нейното положително въздействие, средствата нараснаха до 8,8 млрд. евро през 2017 г.

Като дават приоритет на младежката заетост в националните си бюджети, страните от ЕС могат да избегнат по-големи разходи в бъдеще.

Споделете тази страница