Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Chorvátsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
(Chorvátsky fond zdravotného poistenia – CHIF)
Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4806 333


Liečba, krytie a náklady

Lekári

Zubní lekári

Nemocnica

 • Ošetrenie je bezplatné v nemocniciach, ktoré majú uzavretú zmluvu s Chorvátskym fondom zdravotného poistenia.
 • Na hospitalizáciu sa vyžaduje odporúčanie všeobecného lekára.
 • Za každý deň hospitalizácie vám bude účtovaný poplatok 100 HRK, a to do výšky maximálne 2 000 HRK na pacienta.

Lekárske predpisy

Sanitné vozidlo

 • Nevyhnutná preprava sanitným vozidlom je predmetom poistenia.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

 • Náhrada nákladov Chorvátskym fondom zdravotného poistenia nie je možná.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

Na základe EPZP majú všetci poistenci z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska nárok na zdravotnú starostlivosť za tých istých podmienok ako chorvátski poistenci.

Ak Chorváti poistení v zdravotnom systéme musia za určité služby platiť poplatok, máte túto povinnosť aj vy. Poistené osoby, ktoré využívajú vecné dávky zdravotnej starostlivosti v Chorvátsku, sú povinné pokryť 20 % ich nákladov. Minimálna suma spolufinancovania však nemôže byť nižšia ako:

 • 10 HRK za ošetrenie u všeobecného lekára,
 • 100 HRK za deň hospitalizácie,
 • 10 HRK za lekársky predpis,
 • 25 HRK za špecializovanú zdravotnú starostlivosť,
 • 50 HRK za špecializovanú diagnostiku na inej úrovni ako v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti,
 • 50 HRK za ortopedické a iné pomôcky,
 • 25 HRK za deň rehabilitácie,
 • 1 000 HRK za zubné pomôcky,
 • 500 HRK za zubné pomôcky pre osoby staršie ako 65 rokov.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Poistencom z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska sa môže dialýza, kyslíková terapia alebo chemoterapia poskytnúť na základe EPZP.
 • Aby ste mohli tieto služby bez meškania využívať, skontaktujte sa pred príchodom s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a dohodnite si termín v určitý deň a hodinu.
 • Prineste si so sebou lekárske záznamy, v ktorých je uvedené, aký typ ošetrenia potrebujete.

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Chorvátsku

Ak poistenec stratí EPZP, je povinný čo najskôr informovať najbližšiu pobočku Chorvátskeho fondu zdravotného poistenia.

Ďalšie informácie:

ncp-croatia@hzzo.hr

Telefón: +385 1 644 90 90

Národné kontaktné miesto (NCP) | HZZO

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku