Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Malta

Núdzová situácia
Zatelefonujte na 112

Príslušná inštitúcia
Ministerstvo zdravotníctva – Oddelenie zdravotníckej politiky
Telefón: +356 25952400
E-mail: entitlement.health@gov.mt

Ak máte otázky o zdravotnej starostlivosti počas vášho pobytu na Malte, obráťte sa na:
Oddelenie zdravotníckej politiky – Financovanie zdravotníckych služieb (Department for Policy in Health - Health Care Funding)
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel: +356 2595 2400
Email: entitlement.health@gov.mt
Webové sídlo: www.ehic.gov.mt


Liečba, krytie a náklady

V prípade naliehavého/nevyhnutného lekárskeho ošetrenia počas vášho dočasného pobytu na Malte predložte svoj platný európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Na základe tohto preukazu máte nárok na zdravotnú starostlivosť vo verejných zdravotníckych strediskách uvedených ďalej.

Ak plánujete zostať na Malte dlhšie (napríklad ako vyslaný pracovník alebo dôchodca), mali by vám vo vašej krajine vydať formulár S1, ktorý zaregistrujete v príslušnej zdravotnej poisťovni na Malte. Po registrácii formulára S1 získate osvedčenie o nároku. Toto osvedčenie by ste mali predložiť vždy, keď potrebujete využiť služby štátnej zdravotnej starostlivosti.

Lekárske služby

Zubní lekári

 • V naliehavých prípadoch poskytuje bezplatné stomatologické ošetrenie nemocnica Mater Dei v Mside, ako aj zdravotné strediská.
 • Rutinné a nenaliehavé stomatologické služby sa poskytujú súkromne a hradí ich pacient. Tieto náklady sú nenávratné.

Nemocničná liečba

 • Urgentné ošetrenie sa poskytuje v nemocniciach:
 • V naliehavých prípadoch
  • zatelefonujte na číslo 112
  • alebo navštívte priamo úrazové a pohotovostné oddelenie v nemocnici Mater Dei alebo Gozo General Hospital.

Lekárske predpisy

 • Lieky predpísané počas hospitalizácie a prvých troch dní po prepustení z nemocnice sú bezplatné.
 • Za lieky predpísané neskôr vám bude účtovaná ich celá suma, ktorá sa nenahrádza.

Sanitné vozidlo

 • Na prepravu sanitným vozidlom do nemocnice sa v prípade núdze vzťahuje EPZP.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Vyhľadávanie na stránkach o zdraví


Úhrada

 • Ak chcete požiadať o náhradu výdavkov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci systému štátnej zdravotnej starostlivosti počas vášho pobytu na Malte, kontaktujte:

Ministry for Health
Department for Policy in Health - Health Care Funding
Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel: +356 2595 2400
E-mail: entitlement.health@gov.mt


Spoluúčasť pacienta

Verejná zdravotná starostlivosť sa na Malte poskytuje bezplatne všetkým oprávneným osobám, ak predložia platné doklady.


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Ak potrebujete tieto služby počas svojho pobytu na Malte, mali by ste ešte pred svojim príchodom kontaktovať príslušných poskytovateľov služieb na uvedených telefónnych číslach.


Ako požiadať o EPZP

O EPZP môžete požiadať online na týchto webových sídlach:


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontakty pre držiteľov EPZP vydaných na Malte

 • Ak nemôžete predložiť EPZP, požiadajte príslušnú inštitúciu o vydanie dočasného náhradného potvrdenia, ktoré budete môcť predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 • Ak nemôžete predložiť žiadosť o náhradu výdavkov počas vášho pobytu, skontaktujte sa so svojou zdravotnou poisťovňou po návrate domov.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku