Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Italy

Rýchla zdravotnícka pomoc


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Svoj platný európsky preukaz zdravotného poistenia môžete použiť, ak lekár, ktorý vás ošetruje, patrí do systému povinnej zdravotnej starostlivosti (Servizio Sanitario Nazionale – SSN), alebo s ním má zmluvu („accreditamento“).
 • Súkromní lekári nemajú povinnosť akceptovať EPZP.
 • Kliniky všeobecných lekárov majú ordinačné hodiny od pondelka do piatka, tie sa môžu meniť, ale zvyčajne bývajú dopoludnia a popoludní. Okrem naliehavých prípadov nie sú otvorené počas víkendu.
 • Aj v prípade naliehavej a kritickej starostlivosti sa na úhrade nákladov za ošetrenie čiastočne podieľa aj pacient (ide o individuálny podiel, ktorý sa nazýva lístok).
 • Poplatky za zdravotnícke služby sa v Taliansku nepreplácajú. Po návrate domov by ste mali mať možnosť požiadať o náhradu výdavkov zdravotnú poisťovňu, ktorá váš EPZP vydala.

Zubní lekári

 • Zubní lekári v Taliansku sú súkromní poskytovatelia, ktorí nemusia akceptovať EPZP, takže budete musieť zaplatiť celú sumu.
 • S preukazom EPZP máte k zubnej starostlivosti prístup len vo výnimočných a naliehavých prípadoch alebo na klinikách nemocníc patriacich do systému povinnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytujú neodkladné stomatologické ošetrenie. V každom prípade však budete musieť uhradiť časť nákladov na ošetrenie.

Nemocničná liečba

 • Pred cestou do Talianska si overte v zdravotnej poisťovni, ktorá vydala váš EPZP, či máte nárok na ošetrenie počas celého trvania pobytu. Ak je to možné, požiadajte o písomné potvrdenie.
 • Požiadajte miestne zdravotnícke orgány („Azienda sanitaria locale“ – ASL) o zoznam nemocníc, ktoré patria do SSN alebo s ním majú zmluvu.
 • Preukážte sa platným EPZP v nemocnici a pred skončením svojho pobytu zistite, či tento preukaz akceptovali.

Lekárske predpisy

 • Niektoré lieky sú dostupné bez lekárskeho predpisu – viac informácií vám poskytne lekárnik. V tomto prípade nie je EPZP potrebný.
 • Pri niektorých predpisoch je potrebné zaplatiť len časť poplatku, pri iných sa účtuje celý poplatok. Vždy však budete musieť zaplatiť vopred, a to aj v prípade, ak sa preukážete EPZP. V prípade pochybností sa obráťte na lekárnika.
 • Keď žiadate o predpis lekára, ktorý patrí do SNN, alebo s ním má zmluvu, vždy sa preukážte svojím EPZP. Použite ho aj v lekárni pri nákupe liekov viazaných na predpis.
 • Za väčšinu liekov na predpis by ste mali platiť plnú cenu, aj v prípade, že sa preukážete svojím EPZP. Po návrate do vašej krajiny vám túto sumu môže preplatiť príslušná inštitúcia.
 • Tieto poplatky sa v Taliansku nepreplácajú. O možnostiach preplatenia sa informujte vo svojej zdravotnej poisťovni po návrate domov.
 • Lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, sa nepreplácajú.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz je v prípade núdze zdarma, ak vozidlo patrí SSN, alebo službe zdravotnej starostlivosti, ktorá s ním má zmluvu.
 • V prípade prepravy pacienta, ktorá nie je urgentná, budete musieť zaplatiť všetky náklady alebo ich časť.
 • Poplatky za prepravu leteckou záchrannou službou sa v Taliansku nepreplácajú. Po návrate domov sa v zdravotnej poisťovni, ktorá vydala váš EPZP, informujte o preplatení výdavkov.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Prevoz je v prípade núdze zdarma, ak vozidlo patrí SSN, alebo službe zdravotnej starostlivosti, ktorá s ním má zmluvu.
 • V prípade prepravy pacienta, ktorá nie je urgentná, budete musieť zaplatiť všetky náklady.
 • Poplatky za prepravu leteckou záchrannou službou sa v Taliansku nepreplácajú. Po návrate domov sa v zdravotnej poisťovni, ktorá vydala váš EPZP, informujte o preplatení výdavkov.

Úhrada

 • Poplatky sa v Taliansku nepreplácajú.
 • Ak zaplatíte poplatok (takzvaný ticket), nemáte nárok na jeho náhradu.
 • Ak ste museli za liečbu platiť, po návrate domov sa so žiadosťou o náhradu výdavkov obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Spoluúčasť pacienta

 • Za lieky budete musieť pravdepodobne zaplatiť poplatok (ticket), podrobnosti zistíte u lekárnika.
 • Za návštevy lekára v prípadoch, ktoré nie sú naliehavé (tzv. visita occasionale), sa bude účtovať poplatok.
 • Výška poplatku závisí od druhu ošetrenia a od regiónu, v ktorom sa nachádzate.
 • Je možné, že za naliehavú zdravotnú starostlivosť budete musieť zaplatiť, ak po ošetrení nebudete hospitalizovaný. Viac informácií vám poskytnú miestne zdravotnícke orgány.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Dostupnosť liečby si skontrolujte niekoľko týždňov pred cestou, aby ste mali istotu, že vám bude poskytnuté primerané ošetrenie a že budete poznať výšku nákladov. Obráťte sa na miestny zdravotnícky orgán v regióne vášho pobytu.


Ako požiadať o EPZP

 • Osobám, ktoré nie sú (a majú právo byť) zaregistrované v talianskom systéme zdravotnej starostlivosti, sa EPZP nevydáva.
 • Ľudia, ktorí sa zdržiavajú v Taliansku dočasne, by mali o EPZP požiadať svoju príslušnú inštitúciu ešte pred príchodom do Talianska.
 • Preukaz sa automaticky vydáva tým, ktorí naň majú nárok (za predpokladu, že majú nárok na pobyt v Taliansku).
 • Na EPZP máte nárok, ak ste boli predtým zaregistrovaný v niektorom z miestnych orgánov (ASL) národného systému zdravotníctva.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Viac informácií vám poskytnú miestne zdravotnícke orgány.


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného ich príslušnými inštitúciami doma

 • Ak ste preukaz stratili, alebo vám ho odcudzili, okamžite to oznámte polícii.
 • Takisto by ste mali požiadať príslušnú inštitúciu, ktorá EPZP vydala, o dočasné náhradné osvedčenie, ktorým je potrebné sa v Taliansku preukázať, ak chcete mať prístup k službám zdravotnej starostlivosti uvedeným v predchádzajúcom texte.
 • V naliehavom prípade ho môžu poslať faxom alebo elektronickou poštou najbližšiemu talianskemu zdravotníckemu orgánu alebo nemocnici.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku