Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

france

Naliehavé prípady

 • Volajte na číslo 112.

Informácie o EPZP


Liečba, krytie a náklady

Viac informácií o:

 • zdravotníckych pracovníkoch (lekári, zubní lekári, zdravotné sestry atď.),
 • nemocniciach v mieste, kde sa nachádzate,
 • nákladoch a poistnom krytí vo Francúzsku

nájdete na webovom sídle registra zdravotnej starostlivosti (l'annuaire santé) ameli (iba vo francúzštine).

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti («conventionné» – zmluvný lekár).
 • Existujú dve kategórie zmluvných lekárov (médecins conventionnés):
  «Sektor 1»: lekári, ktorí účtujú štandardné poplatky,
  «Sektor 2»: lekári, ktorí okrem štandardného poplatku účtujú aj dodatočný poplatok.
 • Poplatky platíte priamo lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby vypíše lekársky predpis (ordonnance). Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o náhradu výdavkov.

Zubní lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zubného lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti («conventionné»).
 • Poplatky platíte priamo zubnému lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby vypíše lekársky predpis (ordonnance). Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o náhradu výdavkov.

Nemocničná liečba

 • Pred hospitalizáciou predložte svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Nebudete tak musieť zaplatiť poplatky, ktoré sa uhrádzajú vopred a na ktoré sa vzťahuje EPZP. Zaplatíte len tú časť, ktorú znáša pacient.
 • Za pobyt v nemocnici sa účtuje denný poplatok.
 • Okrem denného poplatku sa za vážnejšie lekárske zákroky platí paušálna platba. Tieto poplatky sa vo Francúzsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.
 • Ak ste hospitalizovaný v súkromnej klinike alebo nemocnici, uistite sa, že má registráciu aj na poskytovanie štátnej starostlivosti („conventionné“).

Lekárske predpisy

 • Spolu s lekárskym predpisom by vám mal byť vydaný aj formulár ošetrenia (feuille de soins). Bez neho nemôžete požiadať o náhradu výdavkov. Uhrádzajú sa len predpísané lieky, ktoré sú uvedené na zozname uhrádzaných farmaceutických výrobkov. Lekárnik vás bude informovať o tom, ktoré lieky sa uhrádzajú a ktoré nie.

Sanitné vozidlo

 • Nutnosť prepravy sanitným vozidlom alebo taxi službou musí byť uvedená v lekárskom predpise.

Letecká zdravotnícka pomoc

Leteckú prepravu musí: 

 • predpísať lekár
 • a vopred schváliť miestna pobočka zdravotnej poisťovne (Caisse Primaire d'Assurance Maladie – CPAM).

Úhrada

 • Vo Francúzsku predkladajte žiadosti o náhradu výdavkov miestnej pobočke CPAM (Caisse Primaire D’Assurance Maladie).
 • Musíte predložiť:
  • formulár ošetrenia (feuille de soins),
  • kópie faktúr a lekárskych predpisov,
  • kópiu vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo dočasného náhradného potvrdenia (certificat provisoire de remplacement),
  • vašu adresu vo Francúzsku,
  • vaše bankové údaje vrátane čísla IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) a kódu BIC (identifikačný kód banky).

Potvrdenie o náhrade vám bude zaslané na domácu adresu.

 • Máte nárok na náhradu 70 % nákladov na štandardnú zdravotnú starostlivosť (alebo 80 % nákladov na nemocničnú liečbu).
 • Ak nemôžete požiadať o náhradu výdavkov počas svojho pobytu vo Francúzsku, po návrate domov sa so žiadosťou o náhradu obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Spoluúčasť pacienta

Lekárske konzultácie a ošetrenia

Z náhrady výdavkov za každú konzultáciu so zmluvným lekárom sa odpočíta paušálny príspevok vo výške 1 EUR a z náhrady výdavkov za každé ošetrenie paramedikom príspevok 0,50 EUR.

Na nemocničnú aj ambulantnú liečbu nad určitú sadzbu sa uplatňuje paušálny príspevok vo výške 24 EUR.

Lieky

Uplatňuje sa spoluúčasť vo výške 0,50 EUR za jedno balenie liekov.

Nemocničná liečba

Účtuje sa paušálny poplatok za nemocničnú liečbu vo výške 20 EUR na deň.

Doprava

Spoluúčasť na poplatku za dopravu (taxík, ľahké zdravotnícke vozidlo alebo sanitka).je 2 EUR.


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Register zdravotnej starostlivosti (annuaire santé) je služba, ktorú poskytuje systém zdravotného poistenia. Pomocou rôznych kritérií (meno/názov, špecializácia, miesto pôsobenia atď.) môžete vyhľadávať:

 • autorizovaných odborných zdravotníckych pracovníkov (lekári, zdravotné sestry, lekárnici atď.),
 • zdravotné strediská (nemocnice, kliniky atď.),
 • súvisiace náklady a postupy, ako požiadať o ich náhradu,
 • názvy zariadení, ktoré poskytujú dialýzu, chemoterapiu alebo kyslíkovú terapiu (ktorá vo Francúzsku patrí pod pneumológiu).

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Francúzsku

Kontaktujte svoju pobočku CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) vo Francúzsku:

Príslušnú pobočku Vzájomnej poľnohospodárskej sociálnej poisťovne (Mutualité sociale agricole – MSA) vo Francúzsku môžete kontaktovať online prostredníctvom vášho súkromného priestoru – votre espace privé.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku