Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Bulgaria

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Volajte na číslo 112.

Sanitné vozidlo

 • Volajte na číslo 150.

Национална здравноосигурителна каса
(Národná zdravotná poisťovňa)
Telefón: +359 2 965 9116
Informačná linka: 0800 14 800

 


Liečba, krytie a náklady

Lekári (ambulantná zdravotná starostlivosť)

 • Väčšina lekárov v Bulharsku má uzavretú zmluvu s národnou zdravotnou poisťovňou (NZP).
 • Mali by vás ošetriť po predložení vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia.
 • Za konzultáciu vám bude účtovaný poplatok vo výške 2,90 BGN.
 • Tento poplatok sa neprepláca.

Zubní lekári

 • Väčšina stomatologických služieb nie je krytá poistením.
 • Ak zubný lekár nemá zmluvu s NZP, budete musieť zaplatiť náklady na liečbu v plnej výške.

Nemocničná liečba (lekárska starostlivosť spojená s hospitalizáciou)

 • Nemocničná liečba v nemocniciach alebo klinikách, ktoré majú zmluvu s NZP, je bezplatná po predložení platného európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo dočasného náhradného potvrdenia.
 • Za prvých 10 dní hospitalizácie by ste mali zaplatiť štandardný denný poplatok (5,40 BGN), za ďalšie dni už neplatíte.
 • Po prepustení máte nárok na dve dodatočné prehliadky ako súčasť vašej hospitalizácie.

Lekárske predpisy

 • Lieky, ktoré vám predpíše zmluvný lekár NZP, si v zmluvných lekárňach NZP môžete vybrať za čiastočnú úhradu. Tieto lekárne sú označené logom NZP.
 • Ak potrebujete získať drahé lieky na chronické ochorenia za čiastočnú úhradu alebo bezplatne, budete potrebovať tzv. predpisový hárok, ktorý vám môže vydať zmluvný všeobecný lekár NZP. V takomto prípade si musíte dočasne vybrať všeobecného lekára.
 • Ak ste za lieky museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná len v naliehavých prípadoch.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Lekári

 • Poplatok za konzultáciu sa neprepláca.

Zubní lekári

Lekárske predpisy

 • V Bulharsku pacient na väčšinu liekov časť ceny dopláca.
 • Ak ste za lieky museli zaplatiť, obráťte sa na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Doplatky za zdravotnícke služby kryté zdravotným poistením (klinické skúšky, stomatologické služby, nemocničné a ambulantné služby a nákup liekov) sa účtujú vtedy, keď NZP nepokrýva všetky náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
 • Niekoľko nemocníc vyberá od všetkých svojich pacientov dodatočné poplatky. V takomto prípade požiadajte nemocnicu o faktúru.
 • Čaká vás hospitalizácia? Vopred si od nemocnice vyžiadajte informácie o tom, či vám za liečbu budú účtovať dodatočné poplatky a v akej výške.
 • Ako pacient budete musieť zaplatiť všetky neregulované príplatky a používateľské poplatky, ktoré nie sú predmetom náhrady.
 • Príklady doplatkov:
  • štandardné poplatky pacientov za nemocničnú a ambulantnú starostlivosť,
  • zdravotnícke pomôcky a poskytnutý materiál,
  • platby za výber lekára alebo zdravotníckeho tímu v prípade nemocničnej liečby,
  • poplatok za jednoposteľovú/dvojposteľovú izbu v nemocnici,
  • osobitné stravovacie požiadavky.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Dialýza

 • Chronická dialýza a peritoneálna dialýza [kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD), automatizovaná peritoneálna dialýza (APD) a dialýza v naliehavých prípadoch] sú kryté z NZP za predpokladu, že ich poskytuje nemocnica/dialytická klinika, ktorá má na príslušné klinické postupy akreditáciu NZP.

Kyslíková terapia

 • NZP uhrádza len postupy kontinuálneho pozitívneho tlaku v dýchacích cestách (CPAP) alebo dvojúrovňového pozitívneho tlaku v dýchacích cestách (BiPAP) poskytované nemocnicami, ktoré majú na poskytovanie takejto liečby akreditáciu NZP.
 • Táto liečba sa uplatňuje len v prípade pacientov s neuromuskulárnymi chorobami trpiacimi chronickou respiračnou nedostatočnosťou, ktorým už bol predpísaný program podpory dýchania s neinvazívnou ventiláciou (CPAP alebo BiPAP). Tento postup umožňuje, aby sa podpora dýchania poskytla podľa vopred diagnostikovaných potrieb pacientov.
 • Informácie o zmluvných zdravotníckych inštitúciách NZP nájdete na:
  • webovom sídle NZP/RZP (v bulharčine)
  • alebo o ne môžete požiadať priamo v NZP/RZP.

Chemoterapia

 • Chemoterapia sa môže vykonávať v nemocniciach a onkologických klinikách, ktoré majú akreditáciu NZP na poskytovanie ambulantných postupov č. 5, 6, 7, 8 a 38 alebo iných klinických procedúr v závislosti od typu ochorenia. „Klinická procedúra“ je systém požiadaviek a usmernení pre zdravotníckych odborníkov, ktorí vykonávajú diagnostické a terapeutické postupy v prípade pacientov trpiacich určitými chorobami vyžadujúcimi si hospitalizáciu.

Ako požiadať o EPZP

Ako požiadať o EPZP (len v bulharčine)


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Všetci lekári a nemocnice by mali akceptovať platný EPZP.

Pozn.: V súlade s európskymi právnymi predpismi nie sú zdravotnícki špecialisti povinní európsky preukaz zdravotného poistenia akceptovať. Pacienti v krajinách EÚ sú často nútení za lekárske služby platiť. Po návrate do štátu, v ktorom sú poistení, môžu požiadať o preplatenie výdavkov.


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Bulharsku

Национална здравноосигурителна каса

Telefón: +359 2 965 9116

Horúca linka: 0800 14 800

E-mail: euro-rights@nhif.bg; crossbordercare@nhif.bg

 

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku