Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Austria

Rýchla zdravotnícka pomoc


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Navštívte lekára, ktorý má zmluvu s jednou z regionálnych organizácií zdravotného poistenia v Rakúsku (Gebietskrankenkasse). Títo poskytujú služby bezplatne. Na ambulancii majú zvyčajne nápis „Kassenarzt“ (zmluvný lekár) alebo „Alle Kassen“.

Zubní lekári

 • V rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti je dostupné len obmedzené množstvo stomatologických ošetrení.
 • U zubných lekárov, ktorí majú zmluvu s niektorou regionálnou organizáciou zdravotného poistenia, neplatíte. Na ambulancii majú zvyčajne nápis „Kassenarzt“ (zmluvný lekár) alebo „Alle Kassen“.

Nemocničná liečba

 • Liečba (vo všeobecnej cenovej kategórii) je bezplatná v univerzitných a regionálnych nemocniciach, ktoré majú zmluvu s fondom zdravotnej starostlivosti dotknutej spolkovej krajiny (Landesgesundheitsfonds).
 • Vyžaduje sa odporúčanie od lekára (okrem urgentných prípadov).
 • Za prvých 28 dní pobytu v nemocnici sa účtuje denný poplatok. Tento poplatok sa v jednotlivých spolkových krajinách líši (od 14,20 EUR do 22,80 EUR v roku 2019).
 • Podrobné informácie (v nemčine) o nemocniciach poskytujúcich akútnu starostlivosť a ich službách na webovom sídle Österreichischer Spitalkompass.
 • Kontaktné miesto pre mobilitu pacientov

Lekárske predpisy

 • Za predpis sa platí poplatok, ktorý je v súčasnosti 6,10 EUR (2019).
 • Predpísané lieky sú k dispozícii vo všetkých lekárňach (štandardná cena).
 • Vyhľadávanie lekární (v nemčine).

Sanitné vozidlo

Letecká zdravotnícka pomoc


Úhrada

 • Ak ste museli zaplatiť za ošetrenie, pretože ste si vybrali lekára, ktorý nemá zmluvu s niektorou z rakúskych regionálnych organizácií zdravotného poistenia (niekedy majú na ambulancii nápis „Wahlarzt“ alebo „Keine Kassen“), môžete požiadať o preplatenie nákladov až do výšky 80 % sumy, ktorú by zdravotná poisťovňa hradila za vyšetrenie u zmluvného lekára.
 • Žiadosť o úhradu predložte priamo jednej z rakúskych regionálnych organizácií zdravotného poistenia, Gebietskrankenkassen.
 • K žiadosti pripojte originály faktúr. Uschovajte si kópie všetkých predložených dokumentov.
 • Nemôžete podať žiadosť o úhradu nákladov počas svojho pobytu? Obráťte sa so žiadosťou na svoju zdravotnú poisťovňu po návrate domov.

Spoluúčasť pacienta

Nemocničná liečba

 • Za hospitalizáciu pacienta sa platí poplatok, ktorý sa líši v závislosti od jednotlivých spolkových krajín (od 14,20 EUR do 22,80 EUR v roku 2019).
 • Poplatky za hospitalizáciu platíte najviac za 28 kalendárnych dní v rámci jedného kalendárneho roka.

Lekárske predpisy

Za vystavenie predpisu sa platí poplatok, ktorý je v súčasnosti (v roku 2019) 6,10 EUR

Zdravotnícke pomôcky a prístroje

 • Zdravotnícke pomôcky a prístroje (napr. okuliare alebo ortopedické vložky do topánok) možno získať na lekársky predpis.
 • Ak ste poistený, musíte hradiť časť nákladov – všeobecne 10 % z nákupnej ceny a v súčasnosti (v roku 2019) najmenej 34,80 EUR alebo v prípade okuliarov 104,40 EUR.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Takáto liečba sa musí vykonať v zariadení, ktoré má so zdravotnou poisťovňou uzavretú príslušnú zmluvu.
 • Ak chcete získať informácie o dotknutých zariadeniach, obráťte sa na regionálnu organizáciu zdravotného poistenia.
 • Informácie o dialýze (v nemčine)
 • Kyslíková terapia (v nemčine)

Ako požiadať o EPZP

 • Žiadne osobitné informácie pre Rakúsko nie sú dostupné.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Rakúsku

Zdieľať stránku