Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Romania

W nagłych wypadkach

Dzwoń pod numer 112.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Narodowy Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel.: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Aby uzyskać dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), należy udać się do lekarza ogólnego lub specjalisty, który zawarł umowę z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Aby uzyskać adresy zakładów opieki zdrowotnej, skontaktuj się z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Nie musisz płacić za leczenie, ponieważ lokalny zakład ubezpieczeń zdrowotnych zwraca podmiotowi świadczącemu usługi opieki zdrowotnej koszty usług świadczonych na podstawie karty EKUZ.

Dentyści

 • Aby uzyskać dostęp do usług stomatologicznych w nagłych wypadkach na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), należy udać się do stomatologa, który zawarł umowę z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Aby uzyskać adresy gabinetów stomatologicznych, skontaktuj się z oddziałem zakładu ubezpieczeń zdrowotnych. Adresy te można również znaleźć na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Nie musisz płacić za leczenie, ponieważ lokalny zakład ubezpieczeń zdrowotnych zwraca podmiotowi świadczącemu usługi stomatologiczne koszty usług świadczonych w nagłych wypadkach na podstawie karty EKUZ.

Leczenie szpitalne

 • Aby uzyskać dostęp do leczenia szpitalnego na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), należy udać się do szpitala, który zawarł umowę z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Jako posiadacz karty EKUZ masz prawo do następujących form leczenia szpitalnego:
  • w przypadku hospitalizacji:
   • zabieg medyczny lub chirurgiczny w sytuacji zagrożenia życia, dopóki to zagrożenie nie minie
   • leczenie chorób, które mogą być zakaźne i wymagają izolacji/kwarantanny, aż do momentu całkowitego wyleczenia
   • poród
  • w przypadku leczenia ambulatoryjnego:
   • pomoc medyczna w nagłych wypadkach wymagających interwencji chirurgicznej
   • leczenie chorób, które mogą być związane z epidemią, ale nie wymagają, aby pacjent pozostawał w izolacji
   • usługi chemioterapii monitorowane w ramach opieki dziennej.

Nie potrzebujesz skierowania na żadną spośród tych form leczenia szpitalnego. Wszystkie koszty zwraca lokalny zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Recepty

 • Posiadacze karty EKUZ mogą otrzymać leki jako pacjenci niehospitalizowani. Wymagana jest jednak recepta od lekarza. Należy ją przedstawić w aptece, która działa na podstawie umowy z tym samym lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych co lekarz, który wydał receptę.
 • Lekarze mogą przepisywać leki wpisane na listy A, B, C i D oraz w sekcjach C1, C2 i C3 na liście C. Ubezpieczenie pokrywa koszt leku do maksymalnej wysokości poniższego odsetka ceny referencyjnej leku:
  • lista A – 90%
  • lista B – 50%
  • lista C (sekcje C1, C2 i C3) – 100% Leki w sekcji C2 są refundowane przez ubezpieczycieli według ceny rozliczeniowej.
  • lista D – 20%

Pomoc medyczna i transport w nagłych wypadkach

Posiadacze karty EKUZ mają prawo do korzystania z następujących świadczeń:

 • Wizyta domowa lekarza w nagłych wypadkach wymagających pomocy chirurgicznej.
 • Transport do celów medycznych:
  • w przypadku śmierci – transport na miejsce i z powrotem dla lekarza, który stwierdza zgon i wystawia świadectwo zgonu (wymóg prawny); ta zasada ma zastosowanie w piątki, soboty, niedziele i w dni wolne od pracy
  • wizyta zespołu ratunkowego w domu pacjenta i w razie potrzeby transport pacjentów, którzy nie są w stanie krytycznym i nie wymagają monitorowania ani opieki medycznej w drodze do placówki opieki zdrowotnej, jeżeli ich sytuacja lub stan zdrowia wymagają szczególnej opieki medycznej, której nie można im zapewnić w miejscu pobytu.

Usługi te są świadczone przez specjalne prywatne jednostki działające na podstawie umowy zawartej z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.

Karetka pogotowia

Usługi ratunkowe w nagłych wypadkach są świadczone przez:

Ratownictwo lotnicze

 • Pomoc lotniczego pogotowia ratunkowego udzielana jest na terytorium Rumunii i tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zwrot kosztów

 • Usługi publicznej służby zdrowia są z reguły bezpłatne, dlatego nie istnieje system zwrotu kosztów leczenia.
 • Dodatkowe opłaty (wnoszone bezpośrednio przez posiadaczy karty EKUZ):
  1. Koszty wszelkich usług opieki zdrowotnej, która nie wchodzi w skład pakietu usług medycznych, do których są uprawnieni posiadacze karty EKUZ.
  2. Koszty wszelkich usług opieki zdrowotnej świadczonych przez lekarzy i świadczeniodawców opieki zdrowotnej, którzy nie zawarli umowy z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.
  3. Dopłata do kosztów hospitalizacji, jeżeli pacjent zamówi posiłki i pokój o standardzie wyższym niż podstawowy. Szpitale pobierają opłaty za leczenie szpitalne w ramach systemu opłat uiszczanych przez pacjenta. Więcej informacji można znaleźć poniżej w części poświęconej opłatom uiszczanym przez pacjenta.
  4. Koszty wszelkich leków nieobjętych systemem ubezpieczenia zdrowotnego.
  5. Koszty wszelkich leków sprzedawanych przez podmioty, które nie zawarły umowy z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.
  6. Dopłata do kosztów leków:
  • Lista A: różnica między ceną detaliczną sprzedaży a 90% ceny referencyjnej
  • Lista B: różnica między ceną detaliczną sprzedaży a 50% ceny referencyjnej
  • Lista D: różnica między ceną detaliczną sprzedaży a 20% ceny referencyjnej
  • Lista C: różnica między ceną detaliczną sprzedaży a ceną referencyjną w przypadku sekcji C1 i C3 oraz różnica między ceną detaliczną sprzedaży a ceną rozliczeniową w przypadku sekcji C2.

Udział pacjenta w kosztach

 • W przypadku usług medycznych podczas leczenia szpitalnego każdy oddział szpitalny z łóżkami sam ustala poziom dopłat pacjentów, który może wynosić od 5 do 10 lei..
 • Jeśli pobyt w szpitalu jest spowodowany nagłym wypadkiem, pacjent nie musi uiszczać dopłaty w gotówce.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

Dializa

 • Posiadacze karty EKUZ mogą skorzystać z zabiegów dializy na tych samych warunkach co osoby ubezpieczone w rumuńskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych.
 • W ramach krajowego programu dializ dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek usługi związane z dializą są objęte ubezpieczeniem i obejmują:
  • stymulanty erytropoezy (epoetyna, darbepoetyna), preparaty żelaza, frakcjonowaną lub niefrakcjonowaną heparynę, związki chelatujące – sevelamerum, agonistów receptorów witaminy D (alfakalcydol, kalcytriol, parikalcytol), kalcymimetyki (cinakalcet), specjalne badania laboratoryjne, a także przewóz prywatny pacjentów hemodializowanych z domu i z powrotem, comiesięczny transport leków i materiałów medycznych oraz dializę otrzewnową w domu pacjenta.
 • Usługi te są świadczone przez specjalnych prywatnych lub publicznych świadczeniodawców działających na podstawie umowy zawartej z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych. Adresy stacji dializ można uzyskać w lokalnym zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.

Tlenoterapia

 • Posiadacze karty EKUZ mogą poddać się tlenoterapii, jeśli otrzymują pomoc medyczną w ramach hospitalizacji.
 • Wszystkie koszty tego rodzaju pomocy medycznej zwraca lokalny zakład ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Zastosowanie mają warunki opisane w punkcie „Leczenie szpitalne”.

Radioterapia

 • Posiadacze karty EKUZ mogą skorzystać z radioterapii na tych samych warunkach co osoby ubezpieczone w rumuńskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Usługi radioterapii (ortowoltaiczna terapia promieniami rentgenowskimi, terapia kobaltem, radioterapia realizowana za pomocą akceleratorów liniowych (2D lub 3D), radioterapia IMRT, brachyterapia) są świadczone w ramach podprogramu radioterapii dla pacjentów onkologicznych. Są one udzielane w trakcie hospitalizacji dziennej i obejmują również wystawienie dokumentów ściśle związanych z wykonaną usługą medyczną.
 • Usługi radioterapii są świadczone przez publiczne podmioty lecznicze posiadające specjalistyczne oddziały, placówki medyczne działające i oceniane zgodnie z prawem, a także placówki medyczne należące do sieci ministerstw (które podpisały umowę z zakładem ubezpieczeń zdrowotnych dotyczącą wdrożenia krajowego programu w dziedzinie zdrowia). Wykaz placówek można znaleźć na stronie internetowej lokalnego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.

Chemioterapia

 • Posiadacze karty EKUZ mogą poddać się chemioterapii obejmującej również codzienną kontrolę.
 • Posiadacze karty EKUZ mogą skorzystać ze specjalnego leczenia dla pacjentów z chorobą nowotworową zgodnie z rumuńskim podprogramem leczenia pacjentów onkologicznych. Pacjenci są leczeni cytostatykami, immunomodulatorami, hormonami, czynnikami wzrostu i inhibitorami osteoklastów.
 • Leki są dostępne na receptę wystawioną przez lekarza specjalistę pracującego na podstawie umowy z lokalnym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych. Można je uzyskać w aptekach należących do oddziałów placówek medycznych uczestniczących w podprogramie lub niezwiązanych z nim. Lekarze wybierają leki na receptę z sekcji C2 na liście C.
 • Wykaz placówek medycznych, aptek niezwiązanych z programem i specjalistów pracujących na podstawie umowy z lokalnymi zakładami ubezpieczeń zdrowotnych można znaleźć na stronie internetowej lokalnego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

 • Osoby ubezpieczone mogą złożyć wniosek do lokalnego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych o wydanie karty EKUZ. 
 • Jeśli wniosek zostanie przyjęty, karta EKUZ zostanie wydana w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ (w j. rumuńskim)

Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Rumunii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Narodowy Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro

Udostępnij tę stronę