Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Bulgaria

W nagłych wypadkach

 • Dzwoń pod numer 112.

Karetka pogotowia

 • Dzwoń pod numer 150.

Национална здравноосигурителна каса
(Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel.: +359 2 965 9116
Infolinia: 0800 14 800

 


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze (ambulatoryjna opieka medyczna)

 • Większość lekarzy w Bułgarii zawarła umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych.
 • Zazwyczaj dostęp do leczenia jest możliwy po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
 • Za wizytę u lekarza w ramach leczenia ambulatoryjnego naliczana jest standardowa opłata w wysokości 2,90 lewów.
 • Ta opłata nie jest refundowana.

Dentyści

Leczenie szpitalne (stacjonarna opieka medyczna)

 • Leczenie w szpitalach lub klinikach, które zawarły umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, jest bezpłatne dla osób posiadających ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu.
 • Za każdy dzień hospitalizacji krótszej niż 10 dni w ciągu roku naliczana jest standardowa opłata dzienna (5,40 lewów).
 • Po wypisaniu ze szpitala pacjenci mają również prawo do dwóch wizyt kontrolnych w ramach leczenia szpitalnego.

Recepty

 • Leki przepisane przez lekarza, który zawarł umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, można wykupić ze zniżką w aptekach, które podpisały umowę z tym funduszem. Apteki te są oznakowane logo funduszu.
 • Aby wykupić drogie leki (np. na choroby przewlekłe) po obniżonej cenie albo otrzymać je nieodpłatnie, należy okazać tzw. książeczkę z receptami. Może ją wydać lekarz ogólny, który zawarł umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych. W tej sprawie będziesz musiał zwrócić się do lekarza ogólnego.
 • Jeśli poniosłeś koszty leków, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Karetka pogotowia

 • Usługi pogotowia są bezpłatne jedynie w nagłych wypadkach.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów

Lekarze

 • Standardowe opłaty za wizytę lekarską nie są refundowane.

Dentyści

Recepty

 • W Bułgarii koszty większości leków pacjent ponosi częściowo we własnym zakresie.
 • Jeśli poniosłeś koszty leków, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

Udział pacjenta w kosztach

 • Za usługi służby zdrowia (badania kliniczne, opieka dentystyczna, usługi dla pacjentów hospitalizowanych i świadczone w ramach opieki ambulatoryjnej oraz leki wydawane na receptę) naliczane są opłaty, gdy Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa w całości kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Niektóre szpitale pobierają od wszystkich pacjentów dodatkowe opłaty. Poproś je o wystawienie Ci rachunku.
 • Przed przyjęciem do szpitala dowiedz się z odpowiednim wyprzedzeniem, czy za leczenie naliczana będzie dodatkowa opłata i w jakiej wysokości.
 • Jako pacjent będziesz musiał uiścić wszelkie nieregulowane opłaty dodatkowe i opłaty za korzystanie z usług opieki zdrowotnej. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.
 • Przykłady udziału pacjenta w kosztach leczenia:
  • standardowe opłaty za leczenie szpitalne i ambulatoryjne
  • opłaty za wyroby medyczne i ich dostawę
  • opłaty za wybranie lekarza lub zespołu medycznego podczas leczenia stacjonarnego w szpitalu
  • opłaty za pokój jednoosobowy/dwuosobowy w szpitalu
  • opłaty za specjalną dietę.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

Dializa

 • Koszty hemodializy i dializy dootrzewnowej (ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa – CADO), automatycznej dializy otrzewnowej (APO) i leczenia dializą pacjenta w stanie ostrym są pokrywane przez Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, pod warunkiem że zabiegi te są przeprowadzane w szpitalach/stacjach dializ posiadających umowę z tym funduszem w danym zakresie.

Tlenoterapia

 • Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych pokrywa tylko koszty leczenia ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) i leczenia w trybie dwupoziomowym ciśnieniem w drogach oddechowych (BiPAP) przeprowadzanego w szpitalach posiadających umowę z tym funduszem w zakresie przeprowadzania takiej terapii.
 • Terapia ta ma zastosowanie tylko w odniesieniu do pacjentów ze schorzeniem nerwowo-mięśniowym, cierpiących na przewlekłą niewydolność oddechową, którym przepisano już fizjoterapię oddechową za pomocą wentylacji nieinwazyjnej (CPAP lub BiPAP). Terapia ta umożliwia wspomaganie oddychania odpowiednio do zdiagnozowanych wcześniej potrzeb pacjenta.
 • Informacje na temat zakładów leczniczych, które zawarły odpowiednią umowę z funduszem:

Chemioterapia

 • Chemoterapii można poddać się w szpitalach i klinikach onkologicznych posiadających umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych w ramach procedur dotyczących świadczeń ambulatoryjnych nr 5, 6, 7, 8 i 38 lub innych ścieżek klinicznych w zależności od rodzaju schorzenia. Ścieżka kliniczna stanowi system wymogów i wytycznych dla ekspertów z zakresu opieki zdrowotnej, którzy stawiają diagnozy i określają procedury terapeutyczne dla pacjentów z niektórymi chorobami wymagającymi hospitalizacji.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

Informacje o tym, jak wypełnić wniosek o kartę EKUZ (tylko w j. bułgarskim)


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

Wszystkie szpitale i wszyscy lekarze, którzy zawarli umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, powinni akceptować ważne karty EKUZ.

Uwaga: zgodnie z prawodawstwem europejskim od lekarzy specjalistów nie jest wymagane honorowanie karty EKUZ. Często pacjenci w krajach UE muszą sami pokrywać koszty otrzymanych świadczeń medycznych. Po powrocie do kraju, w którym są ubezpieczeni, mogą wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Bułgarii

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Infolinia: 0800 14 800

Adres e-mail: euro-rights@nhif.bg; crossbordercare@nhif.bg

 

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę