Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Romania

Kam volat v naléhavém případě

Linka 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Státní zdravotní pojišťovna)
Tel.: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění budete moci využít u lékařů, kteří poskytují zdravotní péči na základě smlouvy s místní zdravotní pojišťovnou.
 • Adresy poskytovatelů zdravotní péče vám poskytne místní pobočka státní zdravotní pojišťovny.
 • Za návštěvu u lékaře nemusíte platit. Místní zdravotní pojišťovna jim poskytnutou zdravotní péči proplatí na základě vašeho evropského průkazu zdravotního pojištění.

Zubaři

 • Potřebujete-li akutní stomatologické ošetření, obracejte se na ty zubní lékaře, kteří mají smlouvu s místní zdravotní pojišťovnou. Na výkon se pak bude vztahovat evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Adresy poskytovatelů stomatologické péče vám poskytne místní pobočka státní zdravotní pojišťovny. Najdete je také na internetových stránkách zdravotních pojišťoven.
 • Za návštěvu u zubaře nemusíte platit. Místní zdravotní pojišťovna jim poskytnuté akutní stomatologické ošetření proplatí na základě vašeho evropského průkazu zdravotního pojištění.

Nemocniční péče

 • Vyžaduje-li váš stav nemocniční péči, obracejte se na ty nemocnice, které mají smlouvu s místní zdravotní pojišťovnou. Na čerpanou zdravotní péči se pak bude vztahovat evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Jako držitel evropského průkazu zdravotního pojištění máte nárok na:
  • lůžkovou péči v případě:
   • lékařského nebo chirurgického ošetření, je-li ohrožen váš život, nebo pokud takové riziko existuje, a to dokud nepomine
   • potenciálně nakažlivých chorob, které vyžadují izolaci/karanténu, dokud riziko zcela nepomine
   • porodu
  • ambulantní péči, jedná-li se o:
   • akutní stav vyžadující chirurgický zákrok
   • léčbu nemoci v rámci nastalé epidemie, která ale nevyžaduje, aby byl pacient v izolaci
   • chemoterapii v rámci denní péče.

U žádného z výše uvedených typů léčby není třeba v nemocničním zařízení platit vstupní poplatek. Vše hradí místní zdravotní pojišťovna.

Léky na předpis

 • Držitelé evropského průkazu zdravotního pojištění mají stejný nárok na léky jako ambulantně léčení pacienti. Je třeba předložit předpis. Obracejte se na lékárny, které mají smlouvu se stejnou zdravotní pojišťovnou jako lékař, který vám předpis vystavil.
 • Lékaři mohou předepisovat pouze léky, které jsou uvedeny na oficiálním seznamu. Ten se skládá z částí A, B, C a D a oddílů C1, C2 a C3 části C. Náklady na léky jsou hrazeny podle příslušné percentuální sazby:
  • léky v části A – 90 %
  • léky v části B – 50 %
  • léky v části C (oddíly C1, C2 a C3) – 100 %. Léky uvedené v oddílu C2 hradí zdravotní pojišťovna podle skutečně zaplacené ceny.
  • léky v části D – 20 %

Záchranná služba a přeprava

Držitelé evropského průkazu zdravotního pojištění mají nárok na:

 • domácí návštěvu sloužícího lékaře v akutních stavech, které vyžadují chirurgický zákrok
 • dopravu bez dozoru lékaře:
  • v případě úmrtí na dopravení lékaře, který potvrdí smrt, vystaví úmrtní list – dáno zákonem (platí v pátek, o víkendu a o svátcích)
  • tým záchranné služby u pacienta doma a v případě potřeby dopravu pacientů, kteří během cesty nejsou v kritickém stavu ani nevyžadují nepřetržitou přítomnost lékaře nebo zvláštní péči, vyžadují-li okolnosti či jejich zdravotní stav takovou péči, která nemůže být poskytována doma

Tyto služby poskytují specializované soukromé subjekty na základě smlouvy s místními zdravotními pojišťovnami.

Přeprava sanitkou

Pohotovostní záchrannou službu zajišťují:

Letecká záchranná služba

 • Pouze na území Rumunska a výhradně v extrémně naléhavých situacích.

Proplácení nákladů

 • Zdravotní péče je zpravidla poskytována zdarma a systém proplácení nákladů tudíž není pro držitele evropského průkazu v Rumunsku zaveden.
 • Zvláštní poplatky (které držitel evropského průkazu pojištění musí uhradit):
  1. za veškeré lékařské služby, které nejsou kryty evropským průkazem zdravotního pojištění
  2. za lékařské služby čerpané u poskytovatelů zdravotní péče / lékařů, kteří nemají smlouvu s místní zdravotní pojišťovnou
  3. osobní příspěvek pacienta za nadstandardní stravu či ubytování během hospitalizace Nemocnice si účtují spoluúčast při lůžkové péči. Další podrobnosti najdete v části „Poplatky“ níže.
  4. za veškeré léky, které nejsou hrazeny ze systému zdravotního pojištění
  5. za veškeré léky v těch lékárnách, které nemají smlouvu s místní zdravotní pojišťovnou
  6. osobní příspěvek na léky:
  • léky v části A: rozdíl mezi maloobchodní cenou a 90 % referenční ceny
  • léky v části B: rozdíl mezi maloobchodní cenou a 50 % referenční ceny
  • léky v části D: rozdíl mezi maloobchodní cenou a 20 % referenční ceny
  • léky v části C: rozdíl mezi maloobchodní cenou a referenční cenou pro oddíly C1 a C3 a rozdíl mezi maloobchodní cenou a skutečně zaplacenou cenou pro oddíl C2

Finanční spoluúčast

 • Pokud jde o péči během nemocniční lůžkové léčby, každé lůžkové nemocniční zařízení si samo stanovuje míru spoluúčasti. Ta se pohybuje v rozmezí 5 až 10 lei.
 • Jste-li hospitalizováni v akutním stavu, nesmí od vás požadovat spoluúčast v hotovosti.

Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

Dialýza

 • Držitelé evropského průkazu zdravotního pojištění mohou využívat dialyzačních služeb za stejných podmínek jako místní pojištěnci v rámci rumunského systému zdravotního pojištění.
 • V rámci národního programu dodávání dialyzačních služeb pro pacienty trpící chronickou ledvinovou nedostatečností hradí tyto služby pojišťovna. Pojišťovna hradí:
  • erytropoetické stimulanty (epoetin, darbepoetin), přípravky s obsahem železa, frakcionovaný nebo nefrakcionovaný heparin, chelatační činidla na bázi sevelamerum, agonisty receptorů na bázi vitaminu D (alfacalcidol, calcitriol, paricalcitol), kalcimimetika (cinacalcet), speciální laboratorní vyšetření, nezdravotní dopravu dialyzačních pacientů z domova a zpět, měsíční přepravu léčivých přípravků a materiálů a peritoneální dialýzu u pacientů doma.
 • Dialyzační služby jsou poskytovány státními i soukromými poskytovateli na základě smlouvy s místní zdravotní pojišťovnou. Adresy všech dialyzačních center vám poskytne kterákoli z nich.

Oxygenoterapie

 • Držitelé evropského průkazu zdravotního pojištění mohou využívat této léčby během pobytu v nemocnici, pokud se jedná o nepřetržitou hospitalizaci.
 • Tento druh lékařské péče je hrazen místní zdravotní pojišťovnou.
 • Platí stejné podmínky jako u položek popsaných v části „Nemocniční péče“.

Radioterapie

 • Držitelé evropského průkazu zdravotního pojištění mohou využívat radioterapeutické služby za stejných podmínek jako místní pojištěnci v rámci rumunského systému zdravotního pojištění.
 • Radioterapeutické služby (radioterapie s ortovoltáží, s kobaltovým zdrojem, s 2D nebo 3D lineárním urychlovačem, terapie IMRT, brachyterapie) jsou poskytovány v rámci podprogramu pro onkologické pacienty a uskutečňují se v den hospitalizace. Zahrnují také příslušné dokumenty a další související služby.
 • Radioterapeutické služby poskytují veřejná zdravotnická zařízení se specializovaným oddělením, zdravotnická zařízení, která mají povolení a jež podléhají příslušným právním předpisům, a dále zdravotnická zařízení, jež patří pod ministerstva s vlastní zdravotnickou sítí (a jež jsou ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou k provádění národního programu v oblasti zdraví). Seznam těchto oddělení najdete na internetových stránkách pojišťovny.

Chemoterapie

 • Držitelé evropského průkazu zdravotního pojištění mohou využívat chemoterapii v rámci každodenního monitorování.
 • Tyto služby mohou čerpat v rámci zvláštního subprogramu pro onkologické pacienty. Pojišťovna hradí cytostatika, imunomodulátory, hormony, růstové faktory a inhibitory osteoklastů.
 • Léčba je poskytována na základě lékařského předpisu vystaveného lékařem specialistou, který má smlouvu s místní zdravotní pojišťovnou. Obracejte se na lékárny, které spadají do některé ze struktur účastnících se výše uvedeného podprogramu, nebo na lékárny „farmaciile cu circuit deschis“. Lékaři předepisují léky z oddílu C2 části C oficiálního seznamu léků.
 • Adresy zdravotnických pracovišť, lékáren a specialistů, kteří mají smlouvu s místní zdravotní pojišťovnou, najdete na internetových stránkách pojišťovny.

Jak o vydání průkazu požádat?


Zdrav. zařízení přijímající průkaz


Ztráta průkazu

Kontakty pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Rumunsku

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Státní zdravotní pojišťovna)
Tel.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro

Sdílet tuto stránku