Заетост, социални въпроси и приобщаване

Словакия

Единна система за спешна помощ

Позвънете на тел. 112.

Аварии

Позвънете на тел. 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Орган за надзор на здравеопазването)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Тел.: +421 2 20 856 226


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Можете да използвате своята Европейска здравноосигурителна карта при консултация с лекар, работещ в рамките на словашката обществена система за здравеопазване.
 • Може да поискат от вас да заплатите такса. Тези разходи не подлежат на възстановяване в Словакия, но можете да поискате да ви бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Зъболекари

 • Можете да използвате своята Европейска здравноосигурителна карта при консултация със зъболекар, работещ в рамките на словашката обществена система за здравеопазване.
 • Обикновено спешното зъболечение е безплатно, но това зависи от материалите, използвани от зъболекаря.
 • За всички останали видове зъболечение ще трябва да заплатите. Тези разходи не подлежат на възстановяване в Словакия, но можете да поискате да ви бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Болнично лечение

 • Спешно лечение можете да получите в спешното отделение на всяка болница. Не е необходимо направление от лекар.
 • Обикновено услугите и лекарствата са безплатни, но може да има значителни разходи за сложни процедури, които не подлежат на възстановяване. Разходите за лекарства не подлежат на възстановяване в Словакия, но можете да поискате те да ви бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Рецепти

 • За всяка рецепта се заплаща стандартна такса.
 • Може да се наложи да заплатите част от стойността на лекарствата, ако те не са обхванати от обществената здравноосигурителна схема. Тези разходи не подлежат на възстановяване в Словакия, но можете да поискате да ви бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.
 • В аптеките има списък на лекарствата със субсидирани цени.

Линейка

 • безплатна

Въздушна спешна помощ

 • Позвънете на тел. 18155.
 • безплатна

Възстановяване на разходи

 • В Словакия няма система за възстановяване на разходи.
 • Ако се наложи да заплатите за здравни услуги, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция, когато се завърнете в страната си, за да поискате възстановяване на разходите.

Доплащане от пациента

Придружаващо лице в болницата

 • Заплаща по 3,30 евро на ден.
 • Придружаващото лице може да остане в болницата безплатно, ако:
  • е кърмачка с дете / деца,
  • придружава дете на възраст под 3 години,
  • придружава лице на възраст под 18 години, което е подложено на лечение на онкологично заболяване.

Лекарства, медицински изделия и диетични храни

 • Ще трябва да заплатите 0,17 евро за статистическа обработка на рецепта или ваучер за медицинско изделие.
 • Таксата от 0,17 евро не се заплаща, ако здравноосигуреното лице:
  • представи копие на рецептата (ако посети повече от една аптека),
  • представи рецептата за лекарства или диетични храни, които са изцяло заплатени от него,
  • представи рецепта за задължителни ваксини,
  • е получило златен медал „Jansky“ (или по-висока награда), или ако
  • представи електронно здравно досие (електронна карта), в което е включена рецептата.

Спешно отделение

В зависимост от вида на оказаната спешна помощ и здравно обслужване:

 • При спешно извънболнично лечение или зъболечение здравноосигуреното лице заплаща 2 евро, освен ако не бъде изпратено незабавно за спешно болнично лечение.
 • При спешно извънболнично лечение в дома на здравноосигуреното лице или в друга естествена за него среда таксата е 10 евро.
 • В случай на спешно болнично лечение здравноосигуреното лице заплаща 2 евро, ако:
  • посещението в болницата се е състояло между 16:00 ч. и 22:00 ч. в работни дни и между 07:00 ч. и 22:00 ч. в почивни и празнични дни в регион, където не се предоставят спешни извънболнични услуги, или
  • здравноосигуреното лице е било изпратено в болница незабавно след оказването на спешна извънболнична помощ.
 • Във всеки друг случай на спешно болнично лечение здравноосигуреното лице заплаща 10 евро.

Всички гореспоменати видове спешна помощ са безплатни, ако става дума за:

 • спешна болнична или извънболнична медицинска помощ, свързана с инцидент веднага след като той се е случил, освен ако не се дължи на злоупотреба с алкохол или ако друго водещо до пристрастяване вещество или лекарство не е било използвано по начин, различен от предписания от лекар,
 • спешно болнично лечение и здравно обслужване с продължителност от повече от 2 часа,
 • спешно болнично или извънболнично здравно обслужване, което води до приемане за лечение в здравно заведение (например болница),
 • спешна болнична или извънболнична помощ, оказана на непълнолетно лице в здравно заведение, определено от съда или службите за закрила на децата, или ако оказаната медицинска помощ е била поискана от социалните служби,
 • здравноосигурено лице, което е получило златен медал „Jansky“ (или по-висока награда).

Транспорт

 • Превозът с линейка струва 0,10 евро на километър.
 • Транспортирането с линейка не се заплаща, ако осигуреното лице:
  • е включено в програма за хронична диализа или за трансплантация,
  • е лекувано от онкологично или сърдечно-съдово заболяване,
  • страда от тежко увреждане и е зависимо от превоза с частни автомобили,
  • е превозвано от една болница в друга по искане на доставчика на болнично медицинско обслужване,
  • е получило златен медал „Jansky“ (или по-висока награда).

Друго

Има такса в размер на 2,00 EUR за предоставяне на извлечение от медицинска документация за целите, свързани с предоставянето на здравни грижи.

Ако пациентът поиска извлечение за цел, която не е свързана с предоставянето на здравно обслужване, доставчикът на здравно обслужване има право да поиска по-висока цена. Цената обаче трябва да бъде съобщена в ценоразписа.


Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Имате право на диализа, кислородна терапия и химиотерапия в Словакия, като трябва да представите своята ЕЗОК.
 • Трябва да уговорите лечението с доставчик на здравно обслужване в рамките на словашката държавна система за здравеопазване преди да пристигнете в Словакия.
 • Трябва да изпратите на доставчика на здравно обслужване и медицинските удостоверения, доказващи необходимостта от тези видове лечение.
 • Списъкът на доставчиците на здравно обслужване в рамките на държавната система за здравеопазване можете да намерите на уебсайтовете на институциите в зависимост от мястото, където сте отседнали:
 • Списък на центровете за диализа (само на словашки)

Как се подава заявление за ЕЗОК


Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадени в Словакия

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Орган за надзор на здравеопазването)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Тел.: +421 2 20 856 226

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница