Predstavništvo v Sloveniji

Zimski sveženj evropskega semestra 2019: pregled napredka držav članic pri gospodarskih in socialnih prednostnih nalogah

/slovenia/file/winterjpg_slWinter.jpg

Winter
copyright

Evropska komisija je v svoji letni oceni gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah poudarila potrebo po spodbujanju naložb, izvajanju odgovornih fiskalnih politik in izvajanju dobro zasnovanih reform.

27/02/2019

Poročila Komisije o 28 državah članicah se osredotočajo na nacionalno razsežnost evropskega semestra in vsebujejo podrobno analizo gospodarskih in socialnih izzivov posameznih držav. Služijo kot podlaga za razprave z državami članicami o njihovih izbirah nacionalne politike za pripravo nacionalnih programov v aprilu, ter bodo podlaga za pripravo letnih priporočil za posamezne države, ki se pripravijo konec pomladi. Dokumenti so del širšega svežnja, ki vključuje krovno sporočilo s povzetki ugotovitev poročil za posamezne države in kategorizacijo držav v okviru postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji. Sveženj letos vsebuje tudi Mnenje o posodobljenem predlogu proračunskega načrta Slovenije.

Slovenija je oktobra lani predložila prvi osnutek proračuna, ki je temeljil na predpostavki "nespremenjene politike", nato pa je predložila še posodobitev tega osnutka. Komisija ocenjuje, da posodobljeni načrt vsebuje določila, ki bi lahko bila neskladna z določbami Pakta za stabilnost in rast. Tako načrt Slovenije kot tudi Komisija napovedujeta, da bi osnutek proračunskega načrta lahko povzročil znaten odklon od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega cilja države. Evropska komisija tako Slovenijo poziva, da v okviru nacionalnega proračunskega postopka sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo proračun za leto 2019 skladen s pravili Pakta za stabilnost in rast.

Evropska komisija sicer ugotavlja, da slovensko gospodarstvo še vedno raste in ostaja mednarodno konkurenčno. Medtem ko je lani doseglo 4,4 % rast, naj bi se letos gospodarska rast zmanjšala na 3,1 % v letu 2010 pa na 2,8 %.

Stopnja brezposelnosti se še naprej zmanjšuje proti vrednostim pred krizo. V letu 2018 se je znižala na 5,6 % in pričakovati je nadaljevanje padajočega trenda. Vendar pa je stopnja neaktivnosti starejših in nizko usposobljenih delavcev še vedno visoka, prisotno je tudi pomanjkanje delovne sile v določenih sektorjih. Neizkoriščen delovni potencial starejših delavcev predstavlja izziv za vključujočo rast, hkrati pa zgodnje upokojitve povzročajo dodatne pritiske na pokojninski sistem.

Strukturne reforme pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe postajajo vse bolj nujne, da bi Slovenija ostala na poti dinamične in trajnostne rasti. Staranje prebivalstva kliče k znatnim naložbam, ki bi olajšale pritisk na sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe.

Naložbe v državi se povečujejo, vendar so po deležu BDP še vedno pod povprečjem EU. Bolj usmerjene naložbe v znanje, okoljsko, prometno in energetsko infrastrukturo kot tudi na raziskave in inovacije bi okrepile konkurenčnost in produktivnost Slovenije.

Na splošno je Slovenija pri upoštevanju priporočil za posamezne države za leto 2018  v okviru evropskega semestra dosegla omejen napredek.

Glavne ugotovitve poročila o Sloveniji 2019 bomo predstavili v petek, 15. marca v Hiši EU v Ljubljani.

Proračunske osnutke držav članic za 2019 in mnenja Komisije najdete tukaj.