Zastúpenie na Slovensku

Služby

Sťahujem sa do inej krajiny v rámci EÚ. Čo mám spraviť, aby som získal povolenie na pobyt?

Môj let bol zrušený. Aké sú moje práva?

Odpovede na všetky tieto otázky týkajúce sa vašich práv pri pohybe v rámci EÚ nájdete na portáli Vaša Európa.

Ak sa chcete o podobných záležitostiach s niekým poradiť v ktoromkoľvek jazyku EÚ:

  • prejdite na stránky Europe Direct alebo
  • zatelefonujte bezplatne  na číslo 00 800 6 7 8 9 10 11.

Osobný kontakt

Ak uprednostňujete osobný kontakt, môžete navštíviť niektoré z informačných centier Europe Direct na Slovensku , ktoré sa nachádza vo vašom okolí.

Centrá Europe Direct vám môžu poskytnúť pomoc a poradenstvo o otázkach týkajúcich sa vašich práv podľa právnych predpisov EÚ a informácie o miestnych informačných aktivitách.

Na tieto informačné centrá sa môžete obrátiť aj telefonicky alebo e-mailom.

Európske informačné centrum (EIC)

EIC sídli v Dome Európskej únie v Bratislave a zriadili ho Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

V Európskom informačnom centre:

  • nájdete aktuálne informačné materiály o Európskej únii, jej inštitúciách, legislatíve, programoch, štúdiu, práci a podnikaní v EÚ;
  • môžete individuálne vyhľadávať informácie o EÚ prostredníctvom internetu;
  • odpovieme na vaše otázky a sprostredkujeme kontakt s odborníkmi v otázkach, ktoré si budú vyžadovať podrobnejšie vysvetlenie;
  • ponúkame sledovanie tlačových konferencií k aktuálnym európskym témam, prenosy zo zasadaní Európskeho parlamentu a reportáže z diania vo svete;
  • organizujeme prezentácie na témy Európskej únie pre školské publikum.

Tešíme sa na vašu návštevu počas otváracích hodín

pondelok - štvrtok: 9:00 – 17:00, piatok: 9:00 – 16:00.

Kontakt:

Európske informačné centrum
Palisády 29,
Bratislava 811 06
tel.: +421 (2) 5443 1718
email: eic@europa.sk 

Registrácia a zásady využívania konferenčnej miestnosti v Európskom informačnom centre, Palisády 29, Bratislava

Záujemca pošle žiadosť o poskytnutie miestnosti e-mailom Zastúpeniu Európskej komisie v SR (ZEK) na adresu eic@europa.sk

V žiadosti uvedie:
- svoje kontaktné údaje
- názov akcie
- návrh programu (kvôli informácii o zameraní podujatia)
- počet účastníkov
- predpokladané trvanie akcie
- či bude mať catering

V priebehu trvania akcie je usporiadateľ akcie zodpovedný za vedenie aktuálneho zoznamu účastníkov a
overenie identity účastníkov (zoznam s podpismi bude na mieste k dispozícii). Usporiadateľ
poskytne kópiu zoznamu účastníkov ZEK.

Európska komisia sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725. So všetkými osobnými informáciami spracúvanými Zastúpením v SR sa zaobchádza zodpovedajúcim spôsobom. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov a uplatňovaní svojich práv môžete nájsť vždy v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov s použitím kontaktných údajov, ktoré sú v ňom uvedené.

Priestory je možné poskytnúť:
- mimovládnym organizáciám, záujmovým združeniam, školám, mládežníckym združeniam,
pokiaľ sa podujatie bude týkať niektorej z európskych politík

Priestory EIC nebudú poskytované:
- komerčným spoločnostiam;
- politickým stranám alebo združeniam;
- na výstavy;
- mimo bežných otváracích hodín - v pracovné dni pondelok až štvrtok od 09.00 do 17.00 h.,
v piatok od 09.00 do 16.00 hod.

ZEK si vyhradzuje právo:
- odmietnuť poskytnúť priestory bez uvedenia dôvodu;
- zrušiť rezerváciu v prípade, keď bude miestnosť potrebovať ZEK alebo IKEP pre vlastné
účely. O tom bude usporiadateľ okamžite informovaný, najneskôr týždeň vopred.

Miestnosť má kapacitu cca 50 osôb pri usporiadaní divadelného sedenia. V prípade záujmu si
môže usporiadateľ stoličky usporiadať podľa vlastných potrieb. Miestnosť odovzdá späť v
rovnakom stave ako mu bola poskytnutá. Úpravu sedenia je potrebné realizovať počas
otváracích hodín.

K dispozícii je technické vybavenie: obrazovky, pevné mikrofóny, plátno a projektor.

Tlmočnícke zariadenie nepožičiavame. Za zapnutie/vypnutie technického vybavenia
zodpovedá zástupca ZEK alebo IKEP, manipulácia tretími osobami je vylúčená. 

V prípade poškodenia techniky usporiadateľ zodpovedá za škodu a zaväzuje sa zariadenie na vlastné
náklady bezodkladne odstrániť (opraviť) najneskôr do 14 dní od uskutočnenia akcie.