Zastúpenie na Slovensku

Aj chudobné deti nás raz budú živiť

/slovakia/file/kids0jpg_skkids_0.jpg

Každé piate dieťa u nás stále žije v chudobe. Zo skúsenosti vieme, že týmto deťom sa spravidla horšie darí v škole či neskôr na trhu práce. Pritom aj od ich schopností bude už o pár rokov závisieť celá spoločnosť. 

Komentár Dušana Chreneka

Podľa posledných dostupných zistení štatistického úradu až 660-tisíc ľudí na Slovensku stále žije v ohrození chudobou, čo predstavuje vyše 12 percent populácie. Pre lepšiu predstavu, ide napríklad o štvorčlenné rodiny s dvomi deťmi, ktorých mesačný príjem nedosahuje ani 715 eur.

Ak k nim prirátame aj rodiny, ktoré majú pravidelné problémy s platením základných výdavkov, ako sú nájomné či telefón, a tiež rodiny, ktorých členovia sú prevažnú časť roka bez práce, podiel ľudí ohrozených chudobou stúpne až na 18,4 percenta.

Hoci ich počet pozvoľna klesá (od roku 2008 o 151-tisíc), na Slovensku stále trie biedu až 960-tisíc ľudí.  

Najohrozenejšou skupinou sú deti, pod hranicou chudoby žije takmer každé piate. Deti a mladí ľudia pochádzajúci z chudobného či sociálne vylúčeného prostredia si pritom následky hendikepu, v ktorom sa ocitli nezavinene, často prenášajú naprieč školou až do dospelosti. Riziko ohrozenia stúpa, ak deti pochádzajú z neúplných či veľmi početných rodín, z rodín imigrantov alebo ak ide o deti z rómskych osád vytesnených na okraj spoločnosti.

Práca pre rodičov

Ak už aj nie spolupatričnosť, tak minimálne pud sebazáchovy nám hovorí, že spoločnosť by sa týmto deťom mala čo najväčšmi snažiť pomôcť.

Demografické predpovede pre Slovensko aj celú Európu nie sú optimistické. Do roku 2050 podľa odhadov poklesne množstvo pracovníkov v EÚ o 50 miliónov a zároveň sa až o 50 % zvýši množstvo dôchodcov.  Mladí ľudia vychádzajúci zo škôl tak budú za pár desiatok rokov niesť na pleciach oveľa väčšiu ťarchu. Pritom mnohí z nich majú aj dnes problém nájsť prácu a osvojiť si kvalitné pracovné návyky.

Aj preto, aby znevýhodnených detí a mladých ľudí bolo čo najmenej, Európska únia podporuje členské krajiny pri zvyšovaní sociálnych investícií do kľúčových oblastí rozvoja detí. Ide najmä o vzdelávanie a odbornú prípravu, zabezpečenie detskej zdravotnej starostlivosti či vytváranie vhodných podmienok na bývanie.

Veľmi dôležité sú aj programy zamerané na zvýšenie zamestnanosti rodičov. Nezamestnanosť rodičov je totiž ďalším významným rizikovým faktorom. Pre ilustráciu si opäť pomôžme číslami štatistov: v roku 2013 u nás predstavovala miera rizika chudoby pre deti žijúce v domácnostiach nezamestnaných vyše 94 percent, absolútne najvyššia úroveň v celej EÚ.

V programe Ľudské zdroje podporenom z európskych prostriedkov, ktoré spravuje ministerstvo práce, sociálnych vecí, a rodiny, je preto do roku 2020 vyčlenených takmer 796 miliónov eur na podporu zamestnanosti najviac ohrozených skupín na trhu práce. Tieto peniaze by mali podporiť napríklad dochádzanie do práce alebo sťahovanie za prácou či pomôcť získať zamestnanie matkám malých detí, a tak zvýšiť príjmy ich rodín.

S tým samozrejme úzko súvisí aj zvyšovanie dostupnosti materských škôlok, s ktorými sa ráta v ďalších kapitolách programu.   

Hladovať nemusí nikto

Vyše 194 miliónov eur je určených aj na podporu zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. Cieľom je investovať prostriedky tak, aby každý  dostal príležitosť – buď kvalitnú ponuku zamestnania alebo ďalšie vzdelávanie či stáž, a to najneskôr do štyroch mesiacov po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

Okrem systémovejšej podpory však stále veľa rodín na Slovensku potrebuje okamžitú pomoc. Eurofondy preto pomáhajú zlepšovať život aj napríklad v rómskych osadách, kde rodiny s malými deťmi často žijú v stredovekých podmienkach bez prípojok na pitnú vodu či kanalizáciu. Na podporu pracovných miest, zdravotnej starostlivosti či bývania v týchto komunitách je v programe Ľudské zdroje určených 139 miliónov eur.

Pre tých najnúdznejších je určený aj Program potravinovej a základnej materiálnej pomoci, v ktorom je pre Slovensko vyčlenených 55 miliónov eur. Rodinám s nezaopatrenými deťmi, ale i jednotlivcom, ktorí sú v hmotnej núdzi, pomôžu základné potravinové a hygienické balíčky. 

Ak dokážeme deťom zo znevýhodneného prostredia pomôcť, aby sa bez veľkej ujmy dokázali začleniť do spoločnosti, získali kvalitné vzdelanie a neskôr aj dôstojnú prácu, pomôže to im, ich rodinám, ale aj nám ostatným.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Článok bol uverejnený v denníku Pravda 9.2.2016.