Zastúpenie na Slovensku

Verejná konzultácia o revízii právnych predpisov EÚ o ochrane dizajnov

/slovakia/file/p043482-126386sjpg_sk.

.
© EÚ, 2020

Komisia začala dve verejné konzultácie týkajúce sa jej opatrení predstavených v akčnom pláne pre duševné vlastníctvo. Jednou z nich je verejná konzultácia k ochrane priemyselných dizajnov, teda práv, ktoré chránia vzhľad výrobku vyplývajúci z jeho charakteristických znakov pred neoprávneným zneužitím. Cieľom tejto konzultácie je získať názory všetkých, ktorých sa týka ochrana dizajnov v Európe s ohľadom na vybrané otázky.

Dátum: 
29/04/2021 - 22/07/2021

Najdôležitejšie hmotnoprávne aspekty vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane dizajnov sú na úrovni EÚ harmonizované smernicou o dizajnoch z roku 1998, ktorej cieľom bolo aj vytvorenie systému registrácie dizajnov pre podniky, ktoré pôsobia iba v jednom členskom štáte EÚ. Popri vnútroštátnych systémoch ochrany sa nariadením o dizajnoch Spoločenstva z roku 2002 vytvoril jednotný systém získania dizajnu Spoločenstva s rovnakou platnosťou v celej EÚ.

Dizajn je vymedzený ako vonkajšia úprava celého výrobku alebo jeho časti, ktorá vyplýva z jeho znakov, ako sú napr. línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra, použité materiály alebo zdobenie. Dizajny môžu byť súčasťou remeselníckeho alebo priemyselného výrobku, a to aj balenia, grafických symbolov alebo dokonca typografických znakov.

Pôvodcovia dizajnu v Európe môžu využiť niekoľko rôznych foriem ochrany dizajnu. Aj bez registrácie sú ich výrobky chránené ako nezapísaný dizajn Spoločenstva, a to po dobu 3 rokov od dňa zverejnenia v EÚ. Ak majú pôvodcovia dizajnov záujem o registrovanú ochranu až do 25 rokov, majú možnosť zapísať svoje dizajny oddelene v niektorých alebo vo všetkých členských štátoch EÚ podľa vnútroštátnych predpisov. Rovnako ich môžu zapísať v celej EÚ prostredníctvom zapísaného dizajnu Spoločenstva, ktorý spravuje Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Hoci postupy nie sú harmonizované, hmotnoprávne podmienky na zápis dizajnu sú v celej EÚ totožné, rovnako ako práva a obmedzenia práv majiteľov dizajnov. Dôležitú výnimku predstavuje otázka ochrany náhradných dielov. Zatiaľ čo jedenásť členských štátov otvorilo trh s náhradnými dielmi pre hospodársku súťaž, v ostatných členských štátoch sú držiteľmi práv na ochranu dizajnu náhradných dielov pôvodní výrobcovia.

Pri hodnotení právnych predpisov EÚ o ochrane dizajnov zohrala dôležitú úlohu verejná konzultácia spolu s dvoma štúdiami o ekonomickom a právnom preskúmaní systémov na ochranu dizajnu v Európe. Z hodnotenia vyplýva, že právne predpisy fungujú správne. Stále však existujú nedostatky, ako napríklad nejasnosti, rozsah určitých kľúčových prvkov ochrany dizajnu (obsah, rozsah práv, obmedzenia práv a vzťah k autorskému právu), čiastočne zastarané alebo príliš komplikované postupy, nevhodná úroveň alebo štruktúra poplatkov, nedostatočná súdržnosť procesných pravidiel a značne roztrieštený vnútorný trh s náhradnými dielmi.
Komisia 25. novembra 2020 v oznámení s názvom „Maximálne využitie inovačného potenciálu EÚ - Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ“ uviedla, že po úspešnej reforme právnych predpisov EÚ o ochranných známkach preskúma aj právne predpisy EÚ o ochrane dizajnov. Okrem akčného plánu pre oblasť duševného vlastníctva bolo zverejnené aj úvodné posúdenie vplyvu revízie nariadenia o dizajnoch Spoločenstva a smernice o právnej ochrane dizajnov.

Účelom tejto verejnej konzultácie je doplniť rozsiahlu verejnú konzultáciu o ochrane dizajnov, ktorá sa už uskutočnila. Jej cieľom je zhromaždiť (dodatočné) názory tých, ktorých sa ochrana dizajnu v Európe dotkla, o konkrétnych problémoch a ich následkoch, ktorým sa reforma predtým priamo nevenovala.
Hoci je dotazník konzultácie zameraný na širšiu verejnosť, odpovede na určité otázky si vyžadujú právne znalosti a skúsenosti v relevantnej oblasti. Takisto je možné pripojiť pozičný dokument alebo relevantnú štúdiu.

Verejná konzultácia prebieha do 22. júla 2021 a nájdete ju na tomto odkaze