Zastúpenie na Slovensku

Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

/slovakia/file/seminarregionyjpg_skseminar_regiony.jpg

Odpoveď na túto neľahkú otázku budú 27. apríla v Bratislave hľadať účastníci pripravovaného seminára. Ten je zaujímavý nielen tematickými blokmi a prednášajúcimi, ale aj tým, že aktívnymi divákmi môžu byť všetci, ktorí si priebeh seminára pozrú na internete, prípadne sa do diskusie zapoja svojimi otázkami. 

Date: 
27/04/2017 - 09:30

PRIAMY PRENOS Z PODUJATIA

Podľa organizátorov sa seminár zameria na možnosti efektívneho využitia existujúcich finančných prostriedkov - hlavne štrukturálnych a investičných fondov EÚ a ich komplementárnosti k štátnemu rozpočtu - na riešenie hlavných výziev rozvoja zaostávajúcich regiónov. Tými sú vysoká nezamestnanosť s veľkým podielom dlhodobo nezamestnaných, ucelené marginalizované komunity s nízkou účasťou v procese vzdelávania a trhu práce, chýbajúce stratégie regionálnej špecializácie, z ktorých by vychádzal plán hospodárskej politiky pre daný región, a tiež chýbajúca infraštruktúra (sociálna infraštruktúra, dopravné prepojenia). 

„Cieľ pripravovaného podujatia je jasný, účastníci budú diskutovať  o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry,“ hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR. Ďalej dodal: „Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu v posledných rokoch chudobnejšie/menej úspešné regióny nedobiehajú tie bohatšie. Zásadným problémom je naďalej dlhodobá nezamestnanosť a fakt, že strata pracovných návykov sa v niektorých regiónoch dotýka podstatnej časti dospelej populácie.“   

Zaostávanie regiónov sa na Slovensku často spája s meškaním ich napojenia na diaľničnú sieť. Samostatný panel umožní otvorenú diskusiu o tom, čo všetko v dopravnej infraštruktúre SR škrípe, a najmä ako by sa dalo pomôcť. Občanom, podnikateľom aj investorom.

„Naozaj chýbajú len peniaze? Pozrieme sa hlbšie na priepasť medzi diaľničnými očakávaniami, sľubmi a skutočnosťou, a tiež na dlhodobé zanedbávanie údržby väčšiny jestvujúcich ciest a jeho následky,“ hovorí riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš. Seminár tiež ponúkne odpovede na to, ktoré problémy by sa dali (a mali) vyriešiť rýchlejšie, za oveľa menej peňazí a aj tam, kde rýchlostná cesta ešte dlho nebude.

Seminár sa uskutoční v rámci organizačného tandemu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensko a INEKO, pričom do jednotlivých panelov boli pozvaní aj zástupcovia miestnej samosprávy. Podujatie sa uskutoční 27. apríla 2017 v Európskom informačnom centre, Palisády 29 v Bratislave. Po registrácii (09:00 – 09:30) a otvorení (09:30 – 09:35) budú nasledovať dva diskusné panely:

 

09:35 – 11:30 PANEL I: Ako lepšie využiť dostupné prostriedky na rozvoj regiónov?

 • Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
 • Ján Ferenčák, primátor Kežmarku
 • Emil Pícha, riaditeľ, kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja (IROP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Boris Sloboda, generálny riaditeľ, sekcia fondov EU (OP ĽZ), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 • Moderátor: Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR   

13:00 – 15:00 PANEL II: Možnosti skvalitnenia dopravnej infraštruktúry

 • Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR
 • Jaroslav Straka, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, Európska komisia
 • Ján Kovalčík, analytik INEKO
 • Predstaviteľ komunálnej alebo podnikateľskej sféry z regiónov (tbc)
 • Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Aktuálne informácie nájdete na stránke seminára. Do diskusie sa budete môcť zapojiť aj na diaľku prostredníctvom aplikácie Sli.do za použitia kódu #RozvojRegionov

V prípade záujmu zúčastniť sa seminára kontaktujte kovacik@ineko.sk.