Zastúpenie na Slovensku

Konzultácia na podporu boja proti rodovo motivovanému násiliu

/slovakia/file/p046945-908996sjpg_sk.

.
© Európska komisia

Rodovo motivované násilie a domáce násilie sú vážnymi problémani našich spoločností. Európska komisia ponúka verejnosti možnosť vyjadriť sa a prispieť k riešeniu tejto pálčivej problematiky.   

Dátum: 
08/02/2021 - 15:15 - 10/05/2021 - 00:00

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory verejnosti na opatrenia prijaté členskými štátmi EÚ na riešenie rodovo motivovaného násilia a domáceho násilia. Konzultácia je zameraná na čo najširšie spektrum všetkých zainteresovaných strán. 

Násilie páchané na ženách je jednou z najtrvalejších foriem rodovej diskriminácie v Európe. Mnohé rodiny sú ovplyvnené domácim násilím páchaným nielen na ženách, ale aj na iných obetiach, ako sú deti, muži, osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby. Násilie je stále nedostatočne nahlasované. Iba asi tretina žien, ktoré sú fyzicky alebo sexuálne zneužívané svojimi partnermi, sa skontaktuje s úradmi. Okrem toho sťažnosti nie sú systematicky zaznamenávané a údaje medzi krajinami EÚ nie sú ľahko porovnateľné.

Účelom konzultácie je informovať Komisiu o ďalších opatreniach na zlepšenie a koordináciu prevencie a ochranu pred týmto druhom násilia. 

Konzultácia je otvorená do 10. mája 2021.