Zastúpenie na Slovensku

Európsky týždeň odborných zručností 2016

/slovakia/file/etoz2016jpg_sketoz2016.jpg

Zapojte sa aj vy do Európskeho týždňa odborných zručností už dnes a získajte propagáciu vašej udalosti na stránkach EÚ ako aj sadu príručiek a návodov ako vašu udalosť usporiadať a zmedializovať!

Dátum: 
05/12/2016 - 09:00 - 09/12/2016 - 17:00

Európsky týždeň odborných zručností, ktorý sa uskutoční 5. až 9. decembra 2016, je iniciatíva Európskej komisie s cieľom  zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), a to prostredníctvom kombinácie podujatí organizovaných v celej Európe na miestnej, regi­onálnej a vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zapoja do týždňa zručností, budú mať možnosť podeliť sa o príklady excelent­nosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj o inovačné vyučovacie metódy, úspešné programy odborného vzdelávania na podporu učňov­skej prípravy, učenia sa prácou, doplnenie zručností a rekvalifikáciu či príklady trvácnych partnerstiev medzi podnikmi a svetom vzdelávania.

Zámerom Európskeho týždňa odborných zručností je predstaviť pozitívne stránky odborného vzdelávania a prípravy a vyzdvihnúť konkrétne príklady excelentnosti a kvality.

Podrobné informácie môžete nájsť na webe Európskeho týždňa odborných zručností (http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek), kde zistíte, ako sa môžete zúčastniť na podujatí alebo zorganizovať vlastnú aktivitu. Poprípade napíšte email na adresu EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu.

PREČO SA ZAPOJIŤ?

Európsky týždeň odborných zručností vám prináša jedinečnú príle­žitosť na oslovenie celej spoločnosti, a teda na zviditeľnenie odbor­ného vzdelávania a prípravy vo vašej komunite a v rámci Európy ako celku. Kľúčové zainteresované strany s podobnými cieľmi majú možnosť nadviazať kontakt a spoločným úsilím stavať na všetkých doterajších úspechoch.

Medzi hlavné výhody patria:

 • získanie väčšej publicity a záujmu o činnosť, ktorú vykonávate v oblasti odborného vzdelávania
 • využitie spoločnej značky v podobe vizuálnej identity a sloganu Európsky týždeň odborných zručností – Objav svoj talent!
 • stanete sa súčasťou širšej siete jednotlivcov a organizácií presadzu­júcich OVP

ČO MÔŽE ZÍSKAŤ VAŠA ORGANIZÁCIA?

Nájsť a prilákať vhodných pracovníkov môže byť náročné najmä vo svete, v ktorom každý vyhľadáva najlepšie talenty. Uľahčite si život a poskytnite novoprijatým zamestnancom možnosti odborného vzdelávania, aby nadobudli zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú.

Takmer polovica pracovnej sily v Európe absolvovala odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). Vďaka pracovníkom s dobrou kvalifikáciou a aktuálnymi zručnosťami sú spoločnosti a organizácie silnejšie a konkurencieschopnejšie. Zároveň prispievajú k inteligentnému a udržateľnému hospodárskemu rastu.

Ponúknite svojim existujúcim zamestnancom ďalšie vzdelávanie, kurzy na obnovenie zručností alebo možnosti na nadobudnutie nových zručností. Posilnením ich odbornej spôsobilosti bude vaša organizácia efektívnejšia a konkurencieschopnejšia. Spokojní a kvalifikovaní pracovníci budú s väčšou pravdepodobnosťou lojálni, takže ušetríte náklady na prijímanie nového personálu a marketing.

Cieľom špecializovaných kurzov, učenia sa prácou, stáží, učňovskej praxe a odbornej prípravy na pracovisku je uvoľniť odborný potenciál každého človeka zladením teórie a praxe. OVP sú pre zamestnávateľov aj ich zamestnancov čoraz príťažlivejšie. Sú dostupné vo všetkých oblastiach, od vedy a inžinierstva cez zdravotnú starostlivosť až po financie, či už v súkromnom, alebo vo verejnom sektore.

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?

Európsky týždeň odborných zručností je otvorený všetkým orga­nizáciám z ktoréhokoľvek z 28 členských štátov EÚ.  Môžete sa do neho zapojiť, ak ste študent, učiteľ alebo školiteľ odborného vzdelávania a prípravy, združenie mládeže alebo študentov, poskytovateľ odbor­ného vzdelávania a prípravy, spoločnosť, verejné alebo súkromné služby zamestnanosti, výskumník, kariérny poradca, rodičovské združenie, miestny/regionálny/vnútroštátny orgán, think tank, obchodná komora, sociálny partner alebo iná záujmová sku­pina v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, prípadne ich zastupujete.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ?

Môžete :

 • zorganizovať podujatie
 • zorganizovať súťaž fotografií alebo videí pre študentov OVP
 • zorganizovať cielenú mediálnu kampaň so zapojením vzo­rov z radov mládeže a úspešných absolventov OVP
 • vytvoriť komunikačné kampane/ini­ciatívy alebo komunikačnú stratégiu vo svojej organizácii na zvýše­nie viditeľnosti odborného vzdelávania a prípravy
 • vymenovať ambasádorov, ktorí sa podelia o svoje úspechy súvi­siace s odbornou prípravou a prácou (napr. šéfkuchári, záhrad­níci, výrobcovia čokolády, inžinieri, športovci)
 • naplánovať aktivity online a na sociálnych sieťach: webové lokality, Twitter, YouTube, Facebook, blogy (napr. otvorte kon­verzáciu na sociálnych sieťach alebo vytvorte online podujatie s odborníkmi OVP);

Aktivita by sa mala uskutočniť pred Európskym týždňom odborných zručností alebo počas neho (december 2016) a vašu udalosť môžete registrovať tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event   

VZŤAHUJÚ SA NA ZAPOJENIE NEJAKÉ OBMEDZENIA?

Váš návrh by mal spĺňať minimálne normy kvality. Navrhovaná aktivita by mala:

 1. odrážať váš záväzok k excelentnosti v oblasti OVP a/alebo vzdelávania dospelých tak, ako sa zdôrazňuje v organizácii týždňa;
 2. zameriavať sa na zlepšenie imidžu, príťažlivosti a kvality OVP;
 3. zahŕňať študentov;
 4. ak je to možné, poskytovať informácie o pozitívnych výsledkoch (napr. pokiaľ ide o väčší záujem potenciálnych študentov o programy OVP, zamestnateľnosť atď.).

 

ČO VÁM POSKYTNE EURÓPSKA KOMISIA?

Európska komisia poskytne partnerom a zúčastneným stranám sadu príručiek a propagačných materiálov, ktoré môžu byť prispôsobené pre podporu komunikačných aktivít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Dostupné materiály na použitie:

 • Príručku o tom ako odkomunikovať vašu udalosť
 • Organizačnú príručku
 • Príručku o tom ako odkomunikovať vašu udalosť na sociálnych médiách
 • Mediálnu príručku
 • Bannery na sociálne médiá, plagát a letáky v slovenčine
 • Audiovizuálne materiály - videá a obrázky
 • Infografiku

 

SÚ K DISPOZÍCII DOTÁCIE?

Nie. Európska komisia poskytuje pomoc prostredníctvom propagácie podujatí na sociálnych sieťach, sprostredkovaním letáku vo všetkých jazykoch a zabezpečením širokého mediálneho pokrytia.