Zastúpenie na Slovensku

Ekonomika

Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že Európskej únii v minulosti chýbala väčšia informovanosť a koordinácia v hospodárskej oblasti Jednou z najdôležitejších reakcií na vzniknutú krízu preto bolo posilnenie hospodárskeho riadenia a dohľadu v Európskej únií.

Európsky semester je kľúčovým koordinačným mechanizmom EÚ v oblasti rozpočtov, makroekonomických politík, politík zamestnanosti ako aj štrukturálnych reforiem.

Na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku sa posilnené hospodárske riadenie prejavuje pozíciou ekonomických radcov. Radcovia sú slovenskými očami, ušami aj ústami Európskej komisie v ekonomických otázkach. Sledujú plnenie každoročných odporúčaní Európskej únie ako aj celkový ekonomický vývoj na Slovensku, udržiavajú intenzívne kontakty s odbornou verejnosťou sprostredkúvajú tok informácií medzi slovenskými odborníkmi a Komisiou v Bruseli a informujú odbornú verejnosť o dôležitých ekonomických novinkách v Európskej únií. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakty

Ak by ste mali záujem o bližšie informácie ohľadom Európskeho semestra, prípadne ohľadom konferencií a stretnutí, prosím, kontaktujte:

Zdeněk Čech

/slovakia/file/ludmilamajlatovajpg_skludmila_majlatova.jpg

Ľudmila Majláthová
.

Zdeněk Čech

ekonomický radca

02 / 5920 32 22

Zdenek.CECH@ec.europa.eu

Ľudmila Majláthová

ekonomická radkyňa

02 / 5920 32 42

Ludmila.MAJLATHOVA@ec.europa.eu

Michal Hermann

 

Michal Hermann

event manager

02 / 59 20 32 66

Michal.HERMANN@ext.ec.europa.eu

 

 

 

 

 

Aktuality

Podrobnejšie informácie a vysvetlenie základných pojmov hospodárskych a finančných záležitostí EÚ nájdete na internetových stránkach Úvod do európskeho hospodárstva.

Dôležité dokumenty Európskeho semestra:

Infrografiky:

  • Európsky semester - Slovensko - odporúčania - jún 2019 SK

Praktická brožúrka - Európska prostriedky sú k dispozícii. Kde všade nám EÚ môže pomôcť? (2.49 Mb)


Novinky:


Európska komisia predstavila nové usmernenie pre kombinovanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI)

V kontexte Investičného plánu pre Európu, Európska komisia predstavila nové usmernenie pre kombinovanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Táto brožúra poskytuje prehľad možných kombinácií prostriedkov, a to buď na úrovni projektov alebo s využitím finančných nástrojov, či napríklad investičnej platformy.  Viac informácii nájdete tu.


Komisia spúšťa Európsky adresár investičných projektov (EIPP)

Európska komisia v roku 2014 predstavila ambiciózny plán na podporu investícií v Európskej únií – takzvaný Investičný plán pre Európu. Ten pozostáva z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH), Európskeho adresára investičných projektov (EIPP), ako aj systematickej snahy o odstránenie regulačných bariér pre investície v EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Viac informácií nájdete tu.


Prínos európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k podpore zamestnanosti a rastu, k plneniu investičného plánu a priorít Komisie

EŠIF predstavujú hlavný nástroj investičnej politiky EÚ – celkovo sa z rozpočtu EÚ vyčlenilo 454 miliárd EUR, ktoré sa majú investovať do viac ako 500 programov. Spolu s národným spolufinancovaním vo výške 183 miliárd EUR predstavuje celková investícia najmenej 637 miliárd EUR. S týmto rozpočtom EŠIF nadobúdajú čoraz väčší význam pri spolufinancovaní verejných investícií, pričom kompenzujú pokles národných a regionálnych investícií spôsobený krízou. Viac informácii nájdete tu.

Podujatia

Ekonomické oddelenie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku organizuje sériu konferencií, stretnutí, diskusií s odborníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Cieľom je priblížiť najmä odbornej verejnosti analýzy a odporúčania Európskej komisie ako aj získavať relevantné podnety od slovenských odborníkov pri hodnotení Národného programu reforiem a pri príprave ekonomických odporúčaní Európskej komisie. Prehľad chystaných a uplynulých akcií si môžete pozrieť nižšie.

10. júna 2020 – ONLINE SEMINÁR: AKO Z KRÍZY VON

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) a Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zorganizovalo online seminár s názvom “Ako z krízy von – hľadanie optimálneho plánu na oživenie ekonomiky a ozdravenie verejných financií“. Podujatie sa venovalo témam ako by mal vyzerať optimálny plán na oživenie ekonomiky a posilnenie ekonomického rastu, akými opatreniami minimalizovať negatívne dopady pandémie na udržateľnosť verejných financií, ako by mal vyzerať plán na dlhodobé ozdravenie verejných financií, či akú úlohu budú hrať pri ozdravovaní verejných financií domáce aj európske pravidlá rozpočtovej zodpovednosti. Online seminár otvoril Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a v paneli diskutovali Eduard Heger, minister financií Slovenskej republiky, Michal Horváth, hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska, Juraj Kotian, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Lívia Vašáková, vedúca Sekcie ekonomických analýz zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Peter Žiga, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Na podujatí boli predstavené aj výsledky prieskumu PAS medzi podnikateľmi o ich skúsenostiach a názoroch na dopady pandémie na podnikateľský sektor a ich hospodárenie.

Záznam podujatia nájdete na Facebooku Zastúpenia EK na Slovensku tu.
Prezentácie jednotlivých spíkrov:

13. mája 2020 – ONLINE SEMINÁR: INOVAČNÝ A MODERNIZAČNÝ FOND

Dňa 13. mája 2020, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR, usporiadala online seminár, ktorý sa venoval dvom dôležitým finančným nástrojom, Inovačnému a Modernizačnému fondu, a predstavil konkrétne možnosti pre slovenský priemysel v súvislosti s dekarbonizáciou sektoru energetiky a podporou zavádzania nových nízko-uhlíkových technológií na trh. S úvodným príhovorom vystúpil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Juraj Smatana, a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Karol Galek. Hlavnú prezentáciu k Inovačnému a Modernizačnému fondu predstavil Roman Doubrava, zástupca vedúceho oddelenia z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre oblasť klímy (GR CLIMA). Podujatie moderovala Lívia Vašáková, vedúca Sekcie ekonomických analýz zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

Záznam podujatia nájdete na Facebooku Zastúpenia EK na Slovensku tu.
Prezentáciu Európskej komisie k Inovačnému a Modernizačnému fondu nájdete tu
 

21. septembra 2018 – Seminár: Ako medzinárodné organizácie hodnotia Slovensko?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje dňa 21. septembra 2018 o 9:30 seminár "Ako medzinárodné organizácie hodnotia Slovensko?". Zástupcovia najvýznamnejších medzinárodných inštitúcií ako Európska komisia, Medzinárodný menový fond a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, predstavia svoj pohľad na oblasti od makroekonomických ukazovateľov cez daňový systém a trh práce až po sektory ako je zdravotníctvo, vzdelávanie, kvalita verejnej správy či životné prostredie. Medzinárodné organizácie pravidelne analyzujú a monitorujú členské krajiny a publikujú podrobné analytické dokumenty, ktoré sú výborným zrkadlom fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych oblastiach. Cieľom semináru bude zodpovedať na otázky, ako napr.: v ktorých oblastiach musí Slovensko pridať a v ktorých sa naopak Slovensku darí? Aké sú odporúčania pre Slovensko? V ktorých ukazovateľoch Slovensko najviac zaostáva za inými krajinami regiónu? Seminár sa uskutoční v priestoroch Európskeho informačného centra, Palisády 29 v Bratislave. Jazykom podujatia bude slovenčina so zabezpečeným simultánnym tlmočením do angličtiny. Do diskusie sa môžete zapojiť cez Sli.do #InternationalOrganisations. Registrácia prebieha do 18. septembra 2018 prostredníctvom webového formulára. Vzhľadom na kapacitu miestnosti budeme akceptovať obmedzený počet prihlášok, a to v poradí, v akom ich dostaneme.

OTVORENIE │Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
KEY NOTE SPEECH │ Peter Kažimír, minister financií SR

PANELOVÁ DISKUSIA
Jesmin Rahman │Medzinárodný menový fond
Jarmila Botev │OECD
Lívia Vašáková │Európska komisia
Lucia Šrámková │Inštitút finančnej politiky │ Ministerstvo financií SR

MODERÁTOR │ Ludmila Majláthová │Európska komisia

 

1. júna 2018 – Seminár: verejná diskusia - Nature dialógu

Dňa 1. júna 2018 sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave uskutočnila verejná diskusia v rámci Nature dialógu, ktorý organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Európskou komisiou s cieľom identifikovať výzvy na zlepšenie stavu ochrany chránených biotopov a druhov a hľadať spoločné riešenia na zlepšenie manažmentu území Natura 2000. Manažment území Natura 2000 patrí medzi výzvy ochrany životného prostredia nielen na Slovensku, ale v rámci Európskej únie. Všetkých 41 chránených vtáčích území bolo vyhlásených, aktuálnou prioritou je schvaľovanie programov starostlivosti, ktoré určujú ciele a opatrenia ako i realizáciu ochranárskych opatrení. Územia európskeho významu na Slovensku dosiahli celkový počet 642. Po doplnení 169 lokalít v uplynulom roku Európska komisia aktuálne posudzuje ich dostatočnosť. Prioritou je vyhlasovanie týchto lokalít, stanovenie a plnenie ochranárskych cieľov a opatrení. Je nesporné, že Slovensko v mnohých oblastiach budovania sústavy Natura 2000 dosiahlo pokrok. Má napríklad prepracovaný systém monitoringu biotopov a druhov európskeho významu. Naďalej však čelí výzvam, ktorých riešenie si vyžaduje zapojenie zainteresovaných subjektov. Aké sú hlavné výzvy na zlepšenie stavu ochrany chránených biotopov a druhov na Slovensku? Ktoré opatrenia sú skutočne efektívne? Kto by sa mal podieľať na riešení situácie? Odpovede sme hľadali spoločne v rámci verejnej diskusie, ktorá bola súčasťou rokovania „Nature Dialogue“ organizovanom Ministerstvom životného prostredia SR a Európskou komisiou.

 

27. apríl 2018 – Seminár: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pripravilo 27. apríla 2018 seminár zameraný na zamestnanosť a slovenský pracovný trh. Nezamestnanosť na Slovensku prudko klesá, stále je však najvyššia v regióne a vo viacerých okresoch na východe a juhu krajiny presahuje 10 %. Najmä v západných okresoch podnikatelia pociťujú opačný problém, keď im chýbajú voľné pracovné sily a čoraz viac využívajú pracovníkov zo zahraničia. Mnohí občania by však chceli mať namiesto imigrantov vyššie mzdy. Naši panelisti hľadali odpovedať na otázky: Ako riešiť túto dilemu? Ako uspokojiť hlad zamestnávateľov po pracovnej sile a pritom čo najlepšie využiť potenciál domácej pracovnej sily? Koľko a akých imigrantov prijímať tak, aby neznižovali mzdy domácim pracovníkom?

 

24. apríl 2018 – Verejná diskusia: "Clean Air Dialogue"

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravilo 24. apríla 2018 verejnú diskusiu s názvom Clean Air dialóg s cieľom identifikovať hlavné výzvy a príležitosti ochrany ovzdušia na Slovensku a hľadať spoločné riešenia na zlepšenie jeho kvality. Kvalita ovzdušia dlhodobo patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy Slovenska. Aj keď opatrenia prijaté v predchádzajúcich rokoch viedli v mnohých oblastiach k výraznému zlepšeniu situácie, naďalej pretrvávajú problémy najmä v oblasti dopravy a individuálneho vykurovania. Na existujúce rezervy dlhodobo upozorňuje aj Európska komisia. Obzvlášť závažným aspektom sú dopady znečisteného ovzdušia na zdravie obyvateľov, biodiverzitu a ekonomiku krajiny. Táto skutočnosť si vyžaduje komplexné riešenia naprieč rôznymi sektormi.
Naši panelisti hľadali odpovedať aj na tieto otázky: Aké sú hlavné výzvy ochrany ovzdušia na Slovensku? Aké opatrenia sú skutočne efektívne? Kto by sa mal podieľať na riešení situácie? 

 

26. októbra 2017 – Seminár: Ako zvýšiť odbornosť a nezávislosť regulačných a kontrolných orgánov?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Transparency International Slovensko pripravilo seminár s názvom "Ako zvýšiť odbornosť a nezávislosť regulačných a kontrolných orgánov?”. Hlavným zámerom seminára bolo spoločne diskutovať o tom, ako nastaviť systém výberu predsedov regulačných a kontrolných orgánov a súčasne ako dosiahnuť vyššiu kvalitu a transparentnosť spomínaných úradov a tým zvýšiť ich dôveryhodnosť v očiach verejnosti. Podujatie bolo súčasťou diskusií o budúcnosti EÚ, ktoré organizuje Zastúpenie EK na Slovensku. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

 

13. jún 2017 – Seminár: Boj proti daňovým únikom u nás a v EÚ

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s International Fiscal Association (IFA) na Slovensku pripravilo seminár "Boj proti daňovým únikom u nás a v EÚ". Panel odborníkov diskutoval o efektívnosti doteraz implementovaných opatrení boja proti daňovým únikom a skúmal ako zabezpečiť vyšší výber daní pri čo najmenších dodatočných finančných a časových nákladoch pre poctivé firmy. Seminár sa uskutočnil v utorok 13. júna 2017 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave. Tlačovú správu z podujatia nájdete tu.

 

27. apríl 2017 – Seminár: Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

Zastúpenie Európskej komisie v spolupráci s inštitútom INEKO pripravilo seminár, ktorý sa zameriaval na to, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a prostredníctvom skvalitnenia dopravnej infraštruktúry. Podujatie sa uskutočnilo 27. apríla 2017 v Európskom informačnom centre. Ďalšie podrobnosti vrátane záverov podujatia nájdete tu.

 

3. apríl 2017 – Seminár: Na konci s dychom? Najväčšie environmentálne výzvy Slovenska

V nadväznosti na prijatie Hodnotenia implementácie environmentálnych politík EÚ (EIR), ktoré Európska komisie zverejnila vo februári 2017, zorganizovalo Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s Euractiv.sk odborné podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo diskutovať o environmentálnych výzvach, ktorým Slovensko čelí, ako aj o možných riešeniach a o dostupnom financovaní. Diskusie sa zúčastnil riaditeľ Generálneho riaditeľstva EK pre životné prostredie, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR a ďalší odborníci na oblasť životného prostredia. Zhrnutie hlavných záverov podujatia si môžete prečítať na stránkach euractiv.sk.

 

15. marec 2017 – Predstavenie Správy o Slovensku na rok 2017

Pri príležitosti zverejnenia Správy Európskej komisie o Slovensku na rok 2017 prišiel do Bratislavy zástupca generálneho tajomníka EK, Jean-Eric Paquet. Cieľom jeho cesty bolo predstaviť a prediskutovať obsah správy s hlavnými zainteresovanými stranami a zároveň zahájiť odbornú diskusiu o možnej podobe špecifických odporúčaní, ktoré Európska komisia vydáva jednotlivým členským štátom v máji. Odporúčania zdôrazňujú členským štátom oblasti, v ktorých je pre zachovanie konkurencieschopnosti a dlhodobej udržateľnosti, žiaduce prijať reformy. Počas návštevy sa J.E. Paquet stretol so zástupcami podnikateľských združení a komôr a so zástupcami odborárskych zväzov, s poslancami Národnej rady SR, so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva, ako aj s ministrami financií a práce, sociálnych vecí a rodin

 

12. máj 2016 - Seminár Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí vo verejnej politike: ako na to?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Európskym partnerstvom pre verejné stratégie usporiadali 12. mája 2016 seminár "Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí vo verejnej politike: ako na to?", ktorého cieľom bolo diskutovať o zistených nedostatkoch, načrtnúť vízie na zlepšenie a prezentovať opatrenia, ktoré by sa mali v oblasti zefektívňovania verejnej správy a skvalitňovania riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe realizovať v dohľadnej dobe. Takýmito projektmi sú predovšetkým iniciatíva "Najlepší z možných svetov - Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike", ekonómov Martina Filka, Ľudovíta Ódora a Štefana Kišša, nový zákon o štátnej službe, ale aj nový systém posudzovania vplyvov legislatívy a regulácie v gescií Ministerstva hospodárstva. Prečítajte si viac o seminári tu.

 

10. máj 2016 - Seminár Úloha transparentnosti pri zvyšovaní kvality zdravotníctva

Hlavným cieľom seminára, ktorý sa uskutočnik 10.mája 2016 v priestoroch Európskeho informačného centra, bola spoločná diskusia o zmenách, ktoré by pomohli zlepšiť stagnujúce zdravotníctvo. Výstupom  seminára bol i rebríček najdôležitejších opatrení, ktoré aj cestou transparentnosti  môžu viesť k zvýšeniu efektívnosti a kvality zdravotníctva na Slovensku. Rebríček bol výsledkom spoločného hodnotenia, ku ktorému sme prizvali ďalších odborníkov. Podrobnosti si môžete prečítať tu.

 

6. máj 2016 - Kariérové centrá na univerzitách ako podmienka pre lepšie uplatnenie absolventov vysokých škôl

Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Alianciou pre mladých a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovala seminár "Kariérové centrá na univerzitách ako podmienka pre lepšie uplatnenie absolventov vysokých škôl", ktorý sa konal v piatok 6. mája 2016 v Bratislave v priestoroch EIC. Cieľom seminára bola diskusia o tom, ako pomôcť študentom pri prechode zo školy do zamestnania a tiež o tom ako fungujú, alebo ako naštartovať kariérne poradenské centrá. Zástupcovia podnikateľského sektora a univerzít tiež diskutovali ako efektívnejšie prepájať ich aktivity a tak dosiahnuť lepšie umiestnenie sa absolventov na trhu práce.


3. máj 2016 – Seminár o odporúčaniach Rady EÚ týkajúcich sa dlhodobej nezamestnanosti (LTU)

Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovala seminár o odporúčaniach Rady EÚ týkajúcich sa dlhodobej nezamestnanosti (LTU). Seminár bol zameraný na praktickú aplikáciu odporúčaní, výmenu skúsenosti z implementácie aktivačných opatrení ako aj na možnosti efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy). Cieľom seminára bolo tiež podporiť aktívnu diskusiu medzi zúčastnenými aktérmi trhu práce. 


21. apríl 2016 – Potrebuje slovenský trh práce migráciu?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s inštitútom INEKO pripravilo seminár, ktorého cieľom bolo na základe dlhodobých prognóz vývoja početnosti pracovnej sily ako aj bilancie verejných financií Slovenska identifikovať potrebu a potenciálne prínosy pracovnej migrácie. S ohľadom na možné riziká aj prínosy migrácie bolo cieľom preskúmať možnosti zefektívnenia migračnej politiky. Prečítajte si viac o výstupoch seminára v záverečnej správe (759 kB).


1. marec 2016 - Naberie Eurozóna nový smer? 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a EurActiv.sk pripravilo diskusiu o ekonomickej a menovej únií pod názvom „Naberie Eurozóna nový smer?“. Tejto diskusie sa zúčastnili viacerí slovenskí poprední ekonómovia a to z vládneho, akademického, mediálneho a privátneho sektora. 

Správa z podujatia (v angličtine). (375 kB)

29. január 2016 - Rozpočet EÚ: Zvládne výzvy spojené s obnovením hospodárskeho rastu a migráciou?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s HNClub pripravilo podujatie pod názvom „Rozpočet EÚ: Zvládne výzvy spojené s obnovením hospodárskeho rastu a migráciou?“, na ktorom vystúpila podpredsedníčka Európskej komisie pre rozpočet a ľudské zdroje Kristalina Georgieva. Podpredsedníčka EK sa vo svojom príspevku zamerala na súčasný stav rozpočtu EÚ a zároveň načrtla kroky, ktoré sú nutné pre zabezpečenie udržateľnosti rozpočtu a pre jeho adekvátnosť vo svetle aktuálnych politických a ekonomických výziev.

28. január 2016 – Investovanie a podnikanie na Slovensku: čo treba zlepšiť?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku pripravilo konferenciu na vysokej úrovni na tému kvality podnikateľského a investičného prostredia na Slovensku a v Európskej unií. Na konferencií boli prezentované výsledky ankety medzi slovenskými podnikateľmi, ktorá mapovala hlavné bariéry pre investovanie na Slovensku. Dva diskusné panely následne rozoberali ako vytvoriť konkurencieschopnú pracovnú silu pre potreby slovenskej ekonomiky a ako odstraňovať regulačnú zátaž a skvalitňovať podmienky pre podnikanie na Slovensku ale aj v samotnej EÚ. Na konferencií vystúpil podpreseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák, zástupkyňa generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva EK pre ekonomické a finančné záležitosti Anne Bucher, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec a množstvo predstaviteľov významných zamestnávateľov na Slovensku.

8. december 2015 – Zákon o štátnej službe a stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo stretnutie za okrúhlym stolom na tému pripravovaného zákona o štátnej službe a nedávno prijatej stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe do roku 2020. Účastníci, zastupujúci Európsku komisiu, Úrad vlády SR, akademickú a mimovládnu sféru, ako aj politické strany, diskutovali o tom, ako zlepšiť kvalitu, odbornosť, nezávislosť, nestrannosť a transparentnosť štátnej a verejnej správy na Slovensku. Slovensko má v tejto oblasti naďalej výraznejšie nedostatky na ktoré poukazuje vo svojich hodnoteniach Európska komisia ale aj ďalšie medzinárodné inštitúcie. Prijatie nového zákona o štatnej službe do konca roka 2016 je aj takzvanou "ex-ante" podmienkou pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020. 

24. november 2015 - Naštartovanie investícií do energetickej efektívnosti: finančné hľadisko

Európska komisia, Ministerstvo hospodárstva SR a Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku zorganizovali medzinárodný seminár "Naštartovanie investícií do energetickej efektívnosti: finančné hľadisko". Seminár bol paralelným podujatím k významnej konferencií Central European Energy Conference 2015. Téma energetickej efektívnosti nadobúda na význame z ekonomických, ale aj geopolitických dôvodov, aj preto je jedným z pilierov "energetickej únie EÚ". Investície v tejto oblasti prinášajú významné ekonomické výhody, prispievajú ku konkurencieschopnosti firiem a trvalo-udržateľnému rastu. podujatie umožnilo praktickú diskusiu medzi zástupcami spoločností podnikajúcich v tejto oblasti, bankami a finančnými inštitúciami, verejným sektorom a nositeľmi rozhodnutí s cieľom nájsť riešenia pre zvýšenie objemu investícií do energetickej efektívnosti a naštartovanie trhu s energetickými službami na Slovensku a v EÚ.

22. – 24. november 2015 – Central European Energy Conference 2015

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoluorganizovalo významnú medzinárodnú konferenciu o energetickej politike a energetickej bezpečnosti v strednej Európe. Na konferencií vystúpil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, podpreseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, niekoľko domácich aj zahraničných predstaviteľov vlády, predstavitelia významných energetických firiem, ako aj množstvo energetických expertov. Konferencia sa zaoberala pokrokom v budovaní energetickej únie, globálnymi trendami v energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosťou Európy v oblasti energetiky. Diskutovalo sa aj o regionálnej integrácií trhov s elektrinou a plynom a významnou témou sa stala aj klimatická konferencia COP21 v Paríži.

Viac informácií nájdete na webstránke podujatia.

4. – 6. november 2015 – Tatra Summit 2015

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa podieľalo na organizácií významnej medzinárodnej konferencie zameranej na najdôležitejšie a najaktuálnejšie ekonomické témy v EÚ. Konferencia hodnotila plnenie strategickej agendy Európskej únie rok od začiatku nového politického cyklu. Diskutovalo sa najmä o energetickej únií, digitálnom jednotnom trhu, prehlbovaní hospodárskej a menovej únie a o investičnom pláne pre Európu. Témou boli aj rozhovory o možnom odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, ako aj o ekonomických dopadoch migračnej krízy. Vzhľadom na blížiace sa predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ boli prezentované aj hlavné priority. Konferencie Tatra Summit sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska , dvaja podpredsedovia Európskej komisie – Maroš Šefčovič Valdis Dombrovskis , ako aj prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer . Slovenskú stranu zastupovali ministri financií a hospodárstva Peter Kažimír Vazil Hudák , ako aj množstvo ďalších významných domácich a zahraničných hostí.

8. október 2015 - Verejné obstarávanie ako brzda investícií na Slovensku?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Fipra Slovakia zorganizovalo seminár „Verejné obstarávanie ako brzda investícií na Slovensku?” . Na podujatí vystúpili: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie, Zita Táborská , poradkyňa ministra vnútra pre verejné obstarávanie, Tatiana Behrová, právny expert Európskej komisie, Jaroslav Kračún , partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e|n|w|c, Radovan Pala , ako aj riaditeľ Transparency International Slovensko, Gabriel Šípoš. Hlavným cieľom podujatia bolo identifikovať bariéry a problematické aspekty v súčasnom právnom rámci verejného obstarávania na Slovensku a navrhnúť riešenia pre zefektívnenie a väčšiu transparentnosť procesov verejného obstarávania.

7. október 2015 - Uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovali v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity seminár o uplatňovaní sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. 

Program podujatia

29. september 2015 - Seminár k využitiu Európskeho fondu pre strategické investície

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky zorganizovalo seminár „Ako rozbehnúť investície na Slovensku?“.Seminár sa zaoberal možnosťami využitia Európskeho fondu pre strategické investície. Podujatie nadväzovalo na júnovú návštevu podpredsedu Európskej komisie pre zamestnanosť, rast a investície, Jyrki Katainena na Slovensku, kedy bol Slovensku oficiálne predstavený tzv. Investičný plán pre Európu. Hlavným cieľom seminára bolo predstaviť praktické aspekty plánu, t.z. na technickej a odbornej úrovni priblížiť základné princípy fungovania nového Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), prezentovať možnosti využitia EFSI a príspevok Slovenska, predstaviť príklady európskych projektov ale aj ozrejmiť synergie medzi EFSI a inými európskymi fondami (napr. Európske štrukturálne a investičné fondy).

Správa o podujatí

22. september 2015 - Ako udržateľne zvýšiť zamestnanosť

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s inštitútom INEKO zorganizovala seminár na tému "Ako udržateľne zvýšiť zamestnanosť". Cieľom seminára bolo identifikovať hlavné bariéry a navrhnúť riešenia pre udržateľné zvyšovanie zamestnanosti.

Program:

Otvorenie seminára - Dušan Chrenek , vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR - Otvorenie seminára
Politický panel

Michael Morass , zástupca vedúceho oddelenia, DG EMPL, Európska komisia Branislav Ondruš , štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál , poslanec NR SR Rastislav Machunka , viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Emil Machyna , predseda Odborového zväzu KOVO

 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo diskusiu pri okrúhlom stole so zástupcami tretieho sektora na tému transparentnosti a korupcie na Slovensku. Za Európsku komisiu sa sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Generálneho riaditeľstva pre ekonomické a finančné záležitosti, Generálneho riaditeľstva pre podniky a priemysel, Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie a Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť.

14. január 2015 – Podnikateľské prostredie na Slovensku: Súčasný stav a výhliadky do budúcnosti

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo diskusiu pri okrúhlom stole so zástupcami podnikateľských združení a obchodných komôr na tému kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. Za Európsku komisiu sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Generálneho riaditeľstva pre ekonomické a finančné záležitosti, Generálneho riaditeľstva pre podniky a priemysel, Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie a Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť.

Súhrnná správa zo stretnutia

Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Správa o podujatí

10. september 2015 - Okrúhly stôl s p. Šefčovičom a s p. Hudákom

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku zorganizovali diskusiu s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a ministrom hospodárstva SR Vazilom Hudákom . Predmetom diskusie bol Junckerov plán, energetická únia, výskum a inovácie, podnikateľské prostredie na Slovensku a COP 21.

15. júna 2015 - Ako naštartovať investície na Slovensku a v EÚ

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rakúsko-Slovenská obchodná komora zorganizovali konferenciu, ktorá sa zamerala na to, ako naštartovať investície a skvalitniť podnikateľské prostredie na Slovensku, ale aj v EÚ. Konferencia hostila podpredsedu EK pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, Jyrki Katainena, podpredsedu vlády a ministra financií, Petra Kažimíra, podpredsedu EK pre energetickú únia, Maroša Šefčoviča a vedúcich predstaviteľov zo slovenskej podnikateľskej sféry. Na konferencií Slovensko oficiálne oznámilo svoj príspevok vo výške €400 miliónov do Európskeho fondu pre strategické investície.

5. júna 2015 – EÚ v roku 2015: Silný mandát, krehká politika

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku zorganizovali konferenciu na tému priorít EÚ v novom inštituciońalnom cyckle. Konferencia rozobrala strategické priority Európskej komisie a členských krajín. Druhým cieľom konferencie bolo diskutovať o správach a odporúčaniach Európskej komisie vo vzťahu k Národným programom reforiem s osobitným zameraním na Slovensko. Vzhľadom na účasť podpredsedu EK Maroša Šefčoviča sa konferencia zvlášť zamerala na oblasť energetickej únie.

4. júna 2015 - Slovensko a energetická efektívnosť v kontexte Energetickej únie

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská rada pre zelené budovy zorganizovali konferenciu na tému energetickej efektívnosti ako dôležitej súčasti ambiciózneho projektu energetickej únie EÚ. Konferencia hostila podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu, Maroša Šefčoviča, štátneho tajomníka rezortu hospodárstva, Miroslava Oberta, predsedu hospodárskeho výboru NRSR, Jána Hudackého, ako aj expertov na energetickú efektívnosť, Marcela Lauka a Petra Robla. Koncept energetickej únie EÚ vyzýva, aby sme energetickú efektívnosť vnímali ako rovnocenný zdroj (ušetrenej) energie. Čo to konkrétne znamená a aké zmeny môže Energetická únia priniesť? Ako môže túto výzvu uchopiť Slovensko, ktoré patrí medzi krajiny s energeticky náročnou ekonomikou, dynamickým hospodárskym rastom a zároveň vysokou energetickou závislosťou? Aké príležitosti a výzvy vidíme pri znižovaní spotreby energie v budovách – sektore s najväčším podielom na spotrebe? Toto všetko boli otázky, ktorým sa panelisti ale aj diskutujúci venovali.

4. júna 2015 – Globálne výzvy Európskej únie: Energetická únia a digitálny jednotný trh

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Americká obchodná komora na Slovensku zorganizovali medzinárodnú konferenciu Globálne výzvy Európskej únie zameranú na tému energetickej únie EÚ a projektu digitálneho jednotného trhu. Táto konferencia, ktorá sa organizovala už po štvrtýkrát, sa konala pod záštitou a za účasti podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu, Maroša Šefčoviča, ako aj za účasti komisára pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, Guentera Oettingera. Pozvanie na konferenciu prijali aj špeciálna veľvyslankyňa pre prípravu klimatickej konferencie COP21, Bérengère Quincy, predseda NRSR, Peter Pellegrini, štátny tajomník rezortu zahraničia, Peter Javorčík, ako aj zástupcovia slovenského priemyslu a obchodu.

5. mája 2015 – Gold plating: Národné problémy vs. európska legislatíva

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Nadácia F.A. Hayeka zorganizovali medzinárodnú konferenciu na tému tzv. gold platingu, alebo „pozlacovania“ európskych právnych predpisov pri ich implementácií do národnej legislatívy. Konferencia sa zamerala okrem problematiky gold platingu aj na všeobecné problémy zhoršujúceho sa podnikateľského a investičného prostredia na Slovensku a vplyvu regulácie na tento negatívny vývoj. Na konferencií vystúpila riaditeľka pre inteligentnú reguláciu z generálneho sekretariátu Európskej komisie, pani Golberg, ako aj vedúci predstavitelia štátnej správy a vedúci predstavitelia slovenského priemyslu. Prezentácie účastníkov sú k dispozícií na vyžiadanie. 

14. január 2015 – Transparentnosť na Slovensku: Súčasný stav a výhliadky do budúcnosti