Reprezentanţa în România

UE

/romania/file/brexitjpg-1_robrexit.jpg

brexit
Comisia Europeană / Serviciul Audiovizual

Înaintea Consiliului European (articolul 50) de astăzi, 10 aprilie, Comisia Europeană a făcut bilanțul măsurilor de pregătire intense ale Uniunii Europene pentru eventualitatea unui Brexit fără acord și a emis orientări practice destinate statelor membre în 5 domenii.

10/04/2019

Aceste domenii sunt: drepturile de ședere și în materie de securitate socială ale cetățenilor, protecția datelor, medicamentele și dispozitivele medicale, cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, precum și pescuitul. Orientările prezentate astăzi, 10 aprilie, au scopul de a asigura punerea în aplicare fără sincope a măsurilor de contingență la nivelul UE și la nivel național, în cazul în care Regatul Unit părăsește UE fără acord la 12 aprilie sau la o dată ulterioară ­și de a menține o abordare coordonată în etapa fără acord. Retragerea fără acord va genera perturbări și nu este o situație de dorit, însă UE este pe deplin pregătită pentru aceasta.

După cum a subliniat președintele Juncker în cadrul Parlamentului European la 3 aprilie 2019, în cazul în care se concretizează scenariul fără acord, ar trebui ca Regatul Unit să abordeze trei aspecte principale legate de separare, ca o condiție prealabilă pentru începerea discuțiilor cu privire la viitoarea relație. Aceste aspecte sunt: (1) protejarea și respectarea drepturilor cetățenilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de Brexit; (2) onorarea obligațiilor financiare asumate de Regatul Unit în calitate de stat membru și (3) păstrarea literei și spiritului Acordului din Vinerea Mare și menținerea păcii pe insula Irlanda, precum și a integrității pieței interne.

Orientări în 5 domenii

1. Drepturile de ședere și în materie de securitate socială ale cetățenilor

Comisia Europeană a clarificat în repetate rânduri faptul că protejarea drepturilor cetățenilor Regatului Unit în UE în eventualitatea unui scenariu fără acord este o prioritate și că statele membre ar trebui să adopte o abordare generoasă în ceea ce privește drepturile acestor cetățeni. Se așteaptă ca Regatul Unit să procedeze la fel. Statele membre ale UE-27 au pregătit măsuri naționale de contingență care să asigure, în perioada imediat următoare scenariului fără acord, șederea legală neîntreruptă a cetățenilor Regatului Unit aflați în situație de ședere legală în UE-27. Orientările prezentate astăzi, 10 aprilie, oferă o imagine de ansamblu asupra măsurilor de contingență ale UE, în special asupra Regulamentului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială. Comisia a propus ca statele membre să adopte o abordare coordonată unilaterală pentru a aborda unele dintre aspectele care nu sunt acoperite de regulament, precum și să completeze abordarea respectivă, indicând domeniile în care fiecare stat membru ar putea să asigure protecție suplimentară prin măsuri naționale proprii, unilaterale.

2. Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală

În cazul unui scenariu fără acord, cadrul juridic al UE privind cooperarea polițienească și cooperarea judiciară nu s-ar mai aplica Regatului Unit. Prin urmare, cooperarea cu Regatul Unit va trebui să aibă la bază cadre juridice și mecanisme de cooperare alternative, întemeiate pe dreptul internațional și național. Orientările prezentate astăzi, 10 aprilie, descriu instrumentele alternative relevante la care pot recurge UE și statele sale membre pentru a se asigura că demersurile de cooperare în materie de aplicare a legii și de cooperare judiciară pot continua, astfel încât să se garanteze în permanență un nivel ridicat de securitate pentru cetățeni. De asemenea, se oferă orientări statelor membre cu privire la deconectarea Regatului Unit de la diversele baze de date, rețele și sisteme de informații ale UE.

3. Medicamentele și dispozitivele medicale

Chiar de la începutul activității de pregătire desfășurate de Comisie, sectorul medical a reprezentat o prioritate, fiind emise orientări încă din iulie 2017. Datorită măsurilor de pregătire, majoritatea medicamentelor vizate de retragerea Regatului Unit ar trebui să fie în prezent conforme cu legislația UE la data retragerii Regatului Unit. În pofida tuturor eforturilor, este posibil însă ca unele medicamente și dispozitive medicale să nu fie conforme la timp. Prin urmare, există riscul de penurie dacă operatorii economici nu acționează cu celeritate pentru a remedia situația. Orientările prezentate astăzi, 10 aprilie, descriu modul în care Comisia va colabora cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu autoritățile naționale de reglementare a medicamentelor pentru a monitoriza îndeaproape situația și pentru a rezolva eventualele probleme. De asemenea, orientările precizează posibilitățile de a se recurge la scutirile și derogările în vigoare de la normele existente, pentru a se atenua riscul de penurie de medicamente și de dispozitive medicale esențiale în cazul scenariului fără acord.

4. Protecția datelor

După cum s-a menționat în Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie privind pregătirile pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, Comisia consideră că instrumentele existente în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor pentru schimbul de date cu țările terțe sunt suficiente pentru a răspunde nevoilor imediate în cazul transferurilor de date către Regatul Unit în situația unui scenariu fără acord. Orientările prezentate astăzi, 10 aprilie, oferă detalii cu privire la aceste instrumente, la condițiile bine definite pentru utilizarea derogărilor, precum și la măsurile practice pe care societățile și autoritățile din UE vor trebui să le ia pentru a asigura conformitatea neîntreruptă cu normele UE privind protecția datelor.

5. Pescuitul

În domeniul pescuitului, UE a adoptat două măsuri de contingență care să acopere toate situațiile care pot apărea în cazul unui Brexit fără acord. Pe de o parte, UE a creat cadrul juridic adecvat care să permită accesul reciproc al navelor Regatului Unit în apele UE în cursul anului 2019, dacă Regatul Unit acordă navelor UE acces în apele sale. Pe de altă parte, UE a adaptat, de asemenea, criteriile de eligibilitate ale Fondului pentru pescuit și afaceri maritime, pentru a se asigura faptul că pescarii care sunt nevoiți să își înceteze activitățile – în cazul în care Regatul Unit nu acordă acces neîntrerupt în apele sale – pot primi compensații. În acest caz, ar fi extrem de important ca statele membre să adopte o abordare coordonată care să asigure condiții de concurență echitabile între pescarii din UE în diferite state membre și care să protejeze resursele marine. Orientările prezentate astăzi, 10 aprilie, oferă detalii cu privire la o astfel de abordare coordonată. Comisia colaborează cu statele membre cele mai vizate pentru a conveni asupra unui cadru de monitorizare a modificărilor survenite în activitățile de pescuit în apele UE, în scopul de a se evita denaturările.

Scenariul fără acord

În cazul unui scenariu fără acord, Regatul Unit va deveni o țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevede în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va cauza grave perturbări pentru cetățeni și întreprinderi.

Într-un astfel de scenariu, relațiile Regatului Unit cu UE ar fi reglementate de dreptul internațional public, inclusiv de normele Organizației Mondiale a Comerțului. UE va avea obligația de a aplica imediat normele și tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit. Această obligație include efectuarea de verificări și controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare și fitosanitare și verificarea conformității cu normele UE. În pofida pregătirilor considerabile efectuate de autoritățile vamale ale statelor membre, aceste controale ar putea cauza importante întârzieri la frontiere. De asemenea, entitățile din Regatul Unit nu ar mai fi eligibile pentru granturi UE și nu ar mai putea participa la procedurile de achiziții publice din UE în condițiile în vigoare în prezent.

Cetățenii Regatului Unit nu vor mai fi cetățeni ai Uniunii Europene. Britanicii vor fi supuși unor controale suplimentare la frontiere atunci când vor intra pe teritoriul Uniunii Europene. Și în această privință, statele membre au efectuat pregătiri considerabile în porturi și aeroporturi pentru a se asigura că aceste controale sunt efectuate cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, întârzierile inerente unor astfel de controale nu pot fi excluse. 

Acțiunile întreprinse de UE în vederea asigurării pregătirii pentru scenariul fără acord și a contingenței

Comisia Europeană se pregătește încă din decembrie 2017 pentru un scenariu fără acord. Până acum, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative, dintre care 18 au fost adoptate sau aprobate de Parlamentul European și de Consiliu (a se vedea ANEXA 1). Numai o singură propunere privind bugetul UE pentru 2019 urmează să fie finalizată în timp util de către cei doi colegiuitori. Odată finalizată, aceasta se va aplica retroactiv începând cu data retragerii. De asemenea, Comisia Europeană a publicat 92 de avize sectoriale privind pregătirea pentru Brexit, care cuprind orientări detaliate destinate diferitelor sectoare afectate de Brexit.

Astfel cum s-a subliniat în comunicările Comisiei privind pregătirea pentru Brexit, măsurile de contingență ale UE nu vor – și nu pot – atenua impactul de ansamblu al absenței unui acord, nu vor compensa în niciun fel lipsa de pregătire și nici nu vor reinstitui pe deplin avantajele apartenenței la UE sau condițiile favorabile pe care le-ar fi oferit o eventuală perioadă de tranziție, astfel cum sunt prevăzute în acordul de retragere. Aceste propuneri au un caracter temporar, un domeniu de aplicare limitat și vor fi adoptate unilateral de UE. Propunerile în cauză nu sunt niște „miniacorduri” și nu au fost negociate cu Regatul Unit. 

De asemenea, Comisia a purtat ample discuții tehnice cu statele membre ale UE-27, atât în ceea ce privește chestiunile generale legate de asigurarea pregătirii și a contingenței, cât și pe marginea unor aspecte specifice legate de asigurarea pregătirii sectoriale, juridice și administrative. De asemenea, Comisia și-a încheiat turul capitalelor celor 27 de state membre ale UE. Prin aceste vizite s-a urmărit să se furnizeze toate clarificările necesare privind măsurile de asigurare a pregătirii și a contingenței luate de Comisie și să se discute pregătirile și planurile de contingență de la nivel național. Vizitele au evidențiat un nivel ridicat de pregătire a statelor membre pentru toate scenariile.

La rândul lor, statele membre au întreprins măsuri de pregătire intense la nivel național. O prezentare generală a drepturilor de ședere în statele membre ale UE-27 poate fi consultată aici, unde aveți la dispoziție, de asemenea, linkuri directe către site-urile web naționale dedicate măsurilor de asigurare a pregătirii.

Sprijin financiar

Deși impactul unei retrageri fără acord va fi resimțit în întreaga Uniune Europeană, este clar că unele regiuni și sectoare economice vor fi afectate într-un mod mai direct. Comisia a analizat maniera în care fondurile și programele actuale ale UE ar putea fi mobilizate în situația în care nu s-ar ajunge la un acord și în cazul în care Regatul Unit nu își îndeplinește obligațiile de plată prevăzute în Regulamentul de contingență privind bugetul UE. Prin reprogramarea anumitor fonduri structurale, prin activarea măsurilor de combatere a perturbărilor piețelor agricole și prin utilizarea unor instrumente specifice, cum ar fi programul pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), Fondul de solidaritate și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), se pot pune la dispoziție fonduri suplimentare specifice.

În plus, asistența tehnică și financiară din partea UE poate fi pusă la dispoziție în anumite domenii, cum ar fi formarea funcționarilor vamali în cadrul programului Vamă 2020. Alte programe pot contribui la proiecte de formare similare în domeniul controalelor sanitare și fitosanitare. În ceea ce privește agricultura, legislația UE oferă o largă gamă de instrumente pentru a face față efectelor imediate ale retragerii Regatului Unit, în special în scenariul fără acord.

Pentru ca părțile interesate afectate, de exemplu întreprinderile mici și mijlocii cu o expunere semnificativă față de Regatul Unit, să poată beneficia de mai mult sprijin imediat, normele UE privind ajutoarele de stat oferă soluții flexibile destinate unor măsuri naționale de sprijin.

Pentru informații suplimentare: ce trebuie să fac în cazul scenariului fără acord?

Pentru a afla mai multe despre modul în care se pot pregăti pentru scenariul fără acord, cetățenii UE se pot adresa serviciului Europe Direct pentru orice întrebare pe această temă. Telefonați gratuit la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11, de oriunde din UE și în orice limbă oficială a UE. 

Alte linkuri utile:

Cetățenii UE

Comunicarea și anexele publicate astăzi, 10 aprilie

Site-ul web al Comisiei Europene dedicat acțiunilor de asigurare a pregătirii

Prezentare generală a drepturilor de ședere în fiecare dintre statele membre ale UE-27

Site-urile web naționale ale statelor membre dedicate scenariului fără acord

Avizul privind călătoriile

Fișe informative privind călătoriile, drepturile cetățenilor, studiile și drepturile consumatorilor

Întrebări și răspunsuri privind Erasmus

Întrebări și răspunsuri privind scenariul fără acord

Informații pentru cetățenii UE care locuiesc în Regatul Unit

Întreprinderile din UE

O serie de materiale privind taxele vamale și impozitarea indirectă (inclusiv o listă de verificare simplă în 5 puncte) pentru întreprinderi

Informații referitoare la agricultură

Șapte lucruri pe care trebuie să le cunoască întreprinderile din UE-27 în vederea pregătirii pentru Brexit

 

ANEXA 1: Măsurile de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la un acord

 

Programul PEACE: continuarea programului PEACE pe insula Irlanda până la sfârșitul anului 2020. În ceea ce privește perioada de după 2020, Comisia a propus deja, ca parte a propunerilor sale privind următorul cadru financiar multianual, continuarea și consolidarea sprijinului transfrontalier pentru pace și reconciliere în comitatele de graniță ale Irlandei și Irlandei de Nord.

Bugetul UE (în curs de adoptare finală): în cazul unui scenariu fără acord, UE va fi în măsură să își onoreze angajamentele și să continue să efectueze plăți în 2019 către beneficiarii din Regatul Unit pentru contractele semnate și deciziile luate înainte de data retragerii, cu condiția ca Regatul Unit să își onoreze obligațiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 2019 și să accepte toate verificările de audit și controalele necesare.

Drepturile de pescuit și compensația financiară: aceste măsuri prevăd că pescarii și operatorii din statele membre ale UE urmează să primească compensații din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru încetarea temporară a activităților de pescuit. De asemenea, se asigură faptul că UE va fi în măsură să acorde navelor din Regatul Unit acces în apele UE până la sfârșitul anului 2019, cu condiția ca și navelor UE să li se acorde, pe bază de reciprocitate, acces în apele Regatului Unit.

Serviciile financiare: măsuri temporare și limitate menite să asigure faptul că nu va apărea nicio perturbare imediată a compensării centrale a instrumentelor financiare derivate și a serviciilor depozitarilor centrali pentru operatorii din UE care recurg în prezent la operatori din Regatul Unit și să faciliteze, pe o perioadă determinată de 12 luni, novația anumitor contracte derivate extrabursiere, în cazul în care se transferă un contract al unei contrapărți stabilite în Regatul Unit către o contraparte stabilită în UE-27.

Conectivitatea aeriană și siguranța transportului aerian: aceste două măsuri vor asigura o conectivitate de bază a transportului aerian, astfel încât să se evite întreruperea totală a traficului aerian dintre UE și Regatul Unit în eventualitatea unui scenariu fără acord. 

Conectivitatea rutieră: măsura permite continuarea unei conectivități rutiere de bază în condiții de siguranță între UE și Regatul Unit pe o perioadă limitată de timp, cu condiția ca Regatul Unit să acorde un tratament reciproc întreprinderilor și operatorilor din UE.

Conectivitatea feroviară: se asigură valabilitatea autorizațiilor de siguranță pentru anumite părți ale infrastructurii feroviare pe o perioadă strict limitată de trei luni, pentru a permite identificarea unor soluții pe termen lung în conformitate cu legislația UE. Măsura este legată în special de tunelul de sub Canalul Mânecii și va fi condiționată de menținerea de către Regatul Unit a unor standarde de siguranță identice cu cerințele UE.

Inspecția navelor: se urmărește să se asigure securitatea juridică și să se garanteze continuitatea activităților din sectorul transportului maritim.

Realinierea coridorului rețelei centrale Marea Nordului - Marea Mediterană: prin această măsură se adaugă, la rețeaua centrală, noi legături maritime între Irlanda, Franța, Belgia și Țările de Jos și se introduce o nouă prioritate de finanțare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE): adaptarea infrastructurii de transport în scopuri de securitate și de efectuare a verificărilor la frontierele externe.

Politica privind schimbările climatice: această măsură asigură faptul că un scenariu fără acord nu afectează buna funcționare și integritatea de mediu a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii.

Reciprocitatea în materie de vize: cetățenii britanici ar urma să poată efectua călătorii fără viză în UE dacă Regatul Unit acordă, la rândul său, pe bază de reciprocitate, un regim nediscriminatoriu de călătorii fără vize pentru toți cetățenii UE.

Drepturile în materie de asigurări sociale: sunt protejate drepturile [cum ar fi perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (de activitate independentă) sau de ședere în Regatul Unit înainte de retragere] persoanelor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de retragerea Regatului Unit. 

Programul Erasmus+: studenții și stagiarii aflați în străinătate care participă la programul Erasmus+ la momentul retragerii Regatului Unit își pot finaliza studiile și pot primi în continuare finanțările sau granturile corespunzătoare.

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Back to School

Scopul "EU Back to School" este de a da tinerilor posibilitatea să cunoască îndeaproape proiectul european. Astfel, oficialii UE devin imaginea Europei pentru o zi iar școlile care au luat...Read more

/romania/file/mogherini-comisar-mimica-spotlight-micjpg_romogherini comisar mimica spotlight mic.jpg

spotlight
©

Miercuri, 20 septembrie, inițiativa Spotlight a fost lansată, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, scopul ei fiind eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor. Uniunea Europeană este principalul susținător al proiectului, alocând pentru acesta un buget de 500 milioane de euro.

20/09/2017

Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, a declarat: „Uniunea Europeană este hotărâtă să combată toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor, deoarece acestea subminează drepturile și valorile noastre fundamentale, cum ar fi demnitatea, accesul la justiție și egalitatea de gen. Trebuie să garantăm înainte de toate siguranța femeilor și a fetelor pentru a le permite astfel să își dezvolte pe deplin potențialul.

Pe parcursul anilor următori, prin această inițiativă, vor fi puse în aplicare programe cuprinzătoare în scopul de a elimina toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor, cum ar fi cea sexuală și de gen și practicile vătămătoare, traficul și exploatarea economică (a lucrătoarelor), uciderea femeilor (feminicid) și violența domestică și familială. Domeniile predilecte de intervenție vor include consolidarea cadrelor legislative, politicilor și instituțiilor, măsurile preventive, accesul la servicii și îmbunătățirea colectării de date în Africa, America Latină, Asia, zona Caraibelor și Pacific.

Inițiativa Spotlight va aplica o abordare bazată pe drepturi și va acorda o atenție deosebită femeilor și fetelor celor mai marginalizate, pentru „a nu lăsa pe nimeni deoparte”. Ea își va propune să mobilizeze angajamentele politice la cel mai înalt nivel și să ofere sprijin specific la scară largă, precum și să creeze noi parteneriate. Totodată, inițiativa va sensibiliza publicul larg cu privire la impactul extins, persistent și nefast al violenței împotriva femeilor și fetelor.

Context
Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai răspândite și mai devastatoare forme de încălcare a drepturilor omului din întreaga lume. Se estimează că 35% dintre femei au suferit acte violență într-un moment sau altul al vieții lor. În anumite țări, această cifră atinge 70%.

 

Persoane de contact pentru presă:

Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)

Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22)

Christina WUNDER (+32 2 299 22 56)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Comunicat comun UE-ONU

Întrebări și răspunsuri privind Spotlight

Site-ul official al inițiativei Spotlight

/romania/file/jdf-normalautisticmicjpg_rojdf normal_autistic_mic.jpg

joia de film
©

Filmul celei de-a doua ediții „JOIA de film” din septembrie este „Un film autist normal” (Republica Cehă, 2016, 88 min.), un documentar ce prezintă 5 persoane ce suferă de sindromul Asperger și încearcă să atragă atenția societății că trebuie să pună un accent mai mare pe neurodiversitate, cei ce se înscriu în spectrul autist fiind una dintre cele mai mari minorități din lume.

Data: 
14/09/2017 - 20:00

Proiecția are loc în cadrul ediției de anul acesta a programului KineDok, proiect al One World Romania și va fi urmată de o discuție cu Camelia Crîșmariu, psihoterapeut şi coordonator ABA la Asociația Help Autism.

Detalii despre acest film, dar și despre celelalte filme incluse în proiect, precum și programul proiecțiilor în toate orașele sunt disponibile aici

Camelia Crîșmariu este psiholog cu drept de liberă practică în domeniul Psihopedagogiei Speciale. A inceput să practice intervenția comportamentală aplicată din anul 2009. Este absolventă a facultății de Psihopedagogie Specială din cadrul Facultății de Psihologie și Stiințele Educației, Universitatea București, a Masterului Terapia Logopedica a Tulburarilor Limbajului si Comunicarii, din cadrul aceleiași facultăți, iar în prezent urmează cursurile master-ului Applied Behavior Analysis din cadrul Clemson University.

KineDok este un program de distribuție alternativă de film documentar ce își propune să completeze distribuția clasică și să aducă filmul documentar mai aproape de public.

În cadrul celei de-a treia ediții, 16 documentare incitante din Europa Centrală şi de Est vor fi proiectate în minim 25 de spaţii neconvenţionale din fiecare ţară participantă: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Polonia, Norvegia, Bulgaria şi România.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Nu este necesară o rezervare.

Dat fiind că accesul la film include și un control de securitate, gazdele au rugămintea să ajungeți cu cel puțin 10 minute înainte de începerea proiecției. După începerea ei, nu mai este permis accesul în sală. Cu mulțumiri pentru înțelegere!

/romania/file/citizensdialogue-logo-romaniajpg_rocitizensdialogue-logo-romania.jpg

Ce viitor îți dorești pentru Europa și cum ar putea ea gestiona mai bine marile provocări ale prezentului? Care sunt competențele de care au nevoie tinerii pentru a găsi locuri de muncă de calitate și pentru a se putea integra bine în societate? Cum poate UE să îi sprijine pe tineri în dezvoltarea competențelor de care au nevoie? Ce rol are cultura în identitatea europeană și în promovarea coeziunii sociale? Sau care este rolul ei în consolidarea poziției Europei ca actor global?

Data: 
17/05/2017 - 19:30

Vino și adresează aceste întrebări și multe altele comisarului european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics. Dialogul pe teme de tineret și despre viitorul Europei va avea loc în data de 17 mai 2017, începând cu 18.30 (ora României), la Impact Hub (str. Gării, nr. 21, Cluj-Napoca).

Cele/cei ce doresc să participe se pot înscrie aici.

Participă on-line folosind #EUdialogues și #FutureOfEurope.

Urmărește dialogul în direct aici sau pe Facebook și Twitter.

Evenimentul va fi deschis presei și transmis în direct. Participarea la acest eveniment presupune acordul de a fi filmat/ă și fotografiat/ă.

Din motive de securitate, accesul în sală se va face între orele 16.30 și 18.00 și va fi permis doar participanților înregistrați, care posedă asupra lor un act de identitate.

Accesul se va face în limita locurilor disponibile.

Te așteptăm cu drag!

/romania/file/documentreflectieglobalizarejpg_rodocument_reflectie_globalizare.jpg

Comisia a publicat miercuri, 10 mai, un document de reflecție în ceea ce privește valorificarea oportunităților oferite de globalizare. Bazat pe o evaluare justă a avantajelor și neajunsurilor asociate acestui fenomen, el lansează o dezbatere cu privire la modul în care UE și statele membre îl pot gestiona într-o manieră care să facă posibilă anticiparea evoluțiilor viitoare și, astfel, să permită îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor europeni.

10/05/2017

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Globalizarea este benefică pentru economia europeană în ansamblu, dar înseamnă prea puțin pentru cetățenii noștri, dacă avantajele sale nu sunt repartizate mai uniform și mai echitabil. Europenii trebuie să contribuie la rescrierea cadrului global de reglementare, astfel încât comerțul liber să devină comerț echitabil. Astfel încât globalizarea să devină sustenabilă și să funcționeze pentru toți europenii. Trebuie să ne concentrăm în continuare pe elaborarea de politici care să le dea oamenilor posibilitatea de a dobândi cunoștințele și competențele de care au nevoie pentru a ține pasul cu evoluția economiilor noastre. O mai bună redistribuire a beneficiilor va contribui la garantarea coeziunii sociale și la consolidarea solidarității pe care se bazează Uniunea”.

Documentul de reflecție este punctul de pornire al unei dezbateri vitale asupra modului în care UE poate să valorifice la maximum oportunitățile oferite de globalizare și să răspundă la provocările care vin odată cu ea. Astfel:

  • pe plan extern, documentul pune accent pe nevoia de a contura o ordine globală cu adevărat sustenabilă, bazată pe norme și obiective comune;
  • pe plan intern, documentul propune instrumente menite să îi protejeze pe cetățeni și să îi facă mai autonomi, prin politici sociale robuste, și să le ofere sprijinul de care au nevoie pentru a beneficia de programe de educație și formare de-a lungul întregii vieți.

Context

Valorificarea oportunităților oferite de globalizare, crearea unei lumi mai bune, promovarea, în afara Europei, a valorilor și standardelor ridicate din UE, protejarea cetățenilor împotriva practicilor neloiale, îmbunătățirea adaptabilității societăților europene și consolidarea competitivității economice sunt prioritățile-cheie ale actualei Comisii.

Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare va fi urmat de documente similare pe următoarele teme:

  • aprofundarea Uniunii economice și monetare, pe baza Raportului celor cinci președinți din iunie 2015;
  • viitorul apărării europene;
  • viitorul finanțelor europene.

 

Persoane de contact pentru presă:

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans TIMMERMANS, responsabil pentru o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki KATAINEN, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri

Document de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare

Fișă informativă: Fondul european de ajustare la globalizare - Zece ani de solidaritate europeană

Urmăriți-l pe vicepreședintele Timmermans pe Facebook și Twitter

Urmăriți-l pe vicepreședintele Katainen pe Facebook și Twitter

/romania/file/andrusansipjpg_roandrus_ansip.jpg

Strategia UE privind piața unică digitală a fost supusă unei evaluări intermediare, ale cărui rezultate au fost publicate de Comisia Europeană miercuri, 10 mai. Analiza trece în revistă progresele înregistrate, invită colegiuitorii să acționeze rapid cu privire la toate propunerile prezentate deja și evidențiază acțiuni suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică. Odată cu evaluarea a fost publicat și un studiu Eurobarometru, potrivit căruia două treimi dintre europeni consideră că utilizarea celor mai recente tehnologii digitale are un impact pozitiv asupra societății și economiei în general și asupra vieții lor personale, în particular.

10/05/2017

Andrus Ansip, vicepreședintele responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: „Comisia și-a respectat promisiunea și a prezentat toate inițiativele principale pentru construirea unei piețe unice digitale. Acum este necesar ca Parlamentul European și statele membre să adopte cât mai curând posibil aceste propuneri, în vederea creării unor noi locuri de muncă și a extinderii întreprinderilor și acțiunilor inovatoare în Europa. La doi ani de la prezentarea strategiei noastre, propunem o actualizare a acesteia pentru a reflecta noile provocări și tehnologii. Avem nevoie de o infrastructură sigură din punct de vedere cibernetic pe tot cuprinsul UE, astfel încât toată lumea – oriunde s-ar afla – să poată beneficia în siguranță de conexiuni de mare viteză. Am convenit deja asupra unor norme solide la nivelul UE pentru protecția datelor cu caracter personal; în prezent, trebuie să ne asigurăm că datele fără caracter personal pot circula liber pentru a contribui la automobile conectate și la servicii de e-sănătate. Avem nevoie de calcul de înaltă performanță și de o forță de muncă cu competențe digitale, pentru a valorifica la maximum economia datelor. Toate aceste domenii sunt esențiale pentru viitorul digital al Europei.”

Începând din mai 2015, Comisia Europeană a prezentat 35 de propuneri legislative și inițiative de politică în domeniul pieței unice digitale. În prezent se pune accentul pe obținerea unui acord politic cu Parlamentul European și cu Consiliul UE cu privire la toate propunerile, fiind vizate în primul rând normele actualizate în domeniul telecomunicațiilor, care vor stimula investițiile în rețele de mare viteză și de calitate, fundamentale pentru dezvoltarea pe deplin a economiei și societății digitale.

În evaluarea intermediară, Comisia a identificat trei domenii principale în care sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE:

(1) dezvoltarea economiei europene a datelor la întregul său potențial,

(2) protejarea activelor Europei prin abordarea provocărilor în materie de securitate cibernetică, și

(3) promovarea platformelor online ca actori responsabili ai unui ecosistem echitabil al internetului.

Comisia abordează și necesitatea efectuării unor investiții suplimentare în infrastructurile și tehnologiile digitale, în domenii în care investițiile trebuie să depășească capacitatea fiecărui stat membru, de exemplu în domeniul tehnologiei de calcul de înaltă performanță.

Context

O piață unică digitală pe deplin funcțională ar putea să contribuie cu 415 miliarde de euro pe an la economia UE și să creeze sute de mii de noi locuri de muncă.

 

Persoane de contact pentru presă:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Înregistrarea conferinței de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Andrus Ansip, responsabil pentru piața unică digitală

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri

Comunicare: O piață unică digitală conectată pentru toți

Tabel recapitulativ cu propunerile din cadrul Strategiei privind piața unică digitală

Întrebări și răspunsuri referitoare la evaluarea intermediară

Fișă informativă: prezentare generală a progreselor din cadrul Strategiei privind piața unică digitală

Povești de succes în domeniul digital

Sondaj Eurobarometru despre atitudinile față de impactul digitalizării și al automatizării în viața de zi cu zi

Studiu privind competențele în toate sectoarele

Raport privind progresele înregistrate în sectorul digital din Europa

Twitter: @ Ansip_EU # DSMeu #DigitalSingleMarket

/romania/file/semestru-previziuni-ro-primavara-2017jpg_rosemestru previziuni ro primavara 2017.jpg

semestru previziuni ro primavara 2017
©

Potrivit previziunilor economice de primăvară pentru România, PIB-ul real urmează să înregistreze în continuare o creștere puternică, în contextul relaxării fiscale și al creșterilor salariale. Șomajul s-a redus semnificativ în 2016 și se așteaptă să rămână la nivele scăzute și în 2017 și 2018. Cu o creștere economică peste potențial, inflația se estimează că va crește la rândul său. Se preconizează adâncirea deficitului bugetar în urma reducerilor de taxe și a creșterii cheltuielilor publice. Legea salarizării unitare prezintă un risc negativ semnificativ pentru prognoza fiscală.

11/05/2017

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „Europa intră în cel de al cincilea an de creștere consecutivă, sprijinită de politici monetare acomodative, o mai mare încredere a mediului de afaceri și a consumatorilor și consolidarea schimburilor comerciale internaționale. De asemenea, este îmbucurător faptul că gradul ridicat de incertitudine care a caracterizat ultimele douăsprezece luni ar putea începe să scadă, însă, în zona euro, redresarea rămâne inegală în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și investițiile. Abordarea cauzelor acestei divergențe reprezintă principala provocare pe care trebuie să o soluționăm în lunile și anii care urmează.”

Pe ansamblul Uniunii, economia a intrat în al cincilea an de redresare, care se face simțită, în prezent, în toate statele membre ale UE. Se preconizează că aceasta va continua, într-o mare măsură, într-un ritm constant, în 2017 și 2018.

Previziunile arată că:

-  creșterea economică la nivel mondial va înregistra o tendință ascendentă, deoarece economia globală s-a intensificat la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, pe măsură ce s-a accelerat, simultan, creșterea economică în numeroase țări cu economii dezvoltate și emergente;

-  creștere temporară a inflației globale, în principal din cauza creșterilor prețului petrolului;

-  consumul privat va înregistra o încetinire în funcție de inflație și o menținere la același nivel a investițiilor;

-  rata șomajului va continua să scadă, rămânând însă la un nivel ridicat în numeroase țări;

-  starea finanțelor publice se îmbunătățește, atât ponderea deficitului bugetar în PIB, cât și ponderea datoriei brute în PIB preconizându-se că vor scădea în 2017 și în 2018, atât în zona euro, cât și în UE;

-  riscurile ce afectează previziunile sunt mai echilibrate, însă valorile prognozate continuă să evolueze în sens negativ.

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la cursurile de schimb, ratele dobânzilor și prețurile produselor de bază la data de 25 aprilie 2017. Ipotezele privind rata dobânzii și prețul produselor de bază reflectă așteptările pieței, astfel cum rezultă din piețele instrumentelor derivate la momentul realizării previziunilor.

Pentru toate celelalte date integrate în previziuni, inclusiv ipotezele privind politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile disponibile până la data menționată mai sus. Cu excepția cazului în care politicile sunt anunțate în mod credibil și sunt detaliate în mod corespunzător, proiecțiile presupun absența modificărilor de politică.

 

Persoane de contact pentru presă:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Enda MCNAMARA (+32 2 296 49 76)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Înregistrarea conferinței de presă susținute de Pierre MOSCOVICI, comisar european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri

Previziunile economice din primăvara anului 2017

Previziuni economice - România

Pagina dedicată previziunilor economice europene

Comunicat de presă privind previziunile economice de iarnă 2017

Previziuni economice de iarnă din 2017

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @ VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @ Pierremoscovici

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

Buletinul informativ al Reprezentanței Comisiei Europene în România

"eBuletin de Europa" este buletinul informativ gratuit al Reprezentanței Comisiei Europene (CE) în România. El este disponibil exclusiv în format electronic și apare săptămânal, în fiecare zi de miercuri. Publicația...Read more

Rezervare sală la Spațiul Public European

Pentru a organiza un eveniment la Spațiul Public European, vă rugăm să completați cu acuratețe formularul de mai jos, acesta constituind o cerere oficială de organizare a unei astfel de...Read more

Pages

Subscribe to RSS - UE