Reprezentanţa în România

Durabilitate: Comisia prezintă un document de reflecție privind o Europă mai durabilă până în 2030

/romania/file/sdgpng_rosdg.png

sdg
ONU

În cadrul dezbaterii privind viitorul Europei, lansată prin Cartea albă a Comisiei din 1 martie 2017, Comisia a publicat un document de reflecție privind o Europă durabilă până în 2030.

30/01/2019

Anunțat ca inițiativă de răspuns la discursul privind starea Uniunii din 2017 al președintelui Juncker, documentul de astăzi face parte din angajamentul ferm al UE de a acționa pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv ale Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Documentul trece în revistă provocările ample cu care se confruntă Europa și prezintă scenarii ilustrative pentru viitor, urmărind să orienteze dezbaterea asupra celui mai bun mod de a îndeplini aceste obiective și a celei mai bune contribuții pe care Uniunea Europeană o poate aduce în acest sens până în 2030. Pornind de la ceea ce s-a realizat în ultimii ani, scenariile evidențiază faptul că sunt necesare acțiuni suplimentare pentru ca UE și întreaga lume să asigure un viitor durabil în interesul bunăstării cetățenilor.

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Dezvoltarea durabilă începe și se termină cu oamenii, aceasta înseamnă că trebuie să acționăm astfel încât economia și societatea noastră să fie durabile și prospere în același timp. Facem acest lucru pentru a ne putea păstra modul de viață și a îmbunătăți calitatea vieții copiilor și nepoților noștri asigurându-le egalitate, un mediu natural sănătos și o economie prosperă, ecologică și favorabilă incluziunii. Misiunea noastră este pur și simplu să facem din planeta noastră un loc sigur pentru toți oamenii. Europa poate și trebuie să orienteze aceste eforturi.

Jyrki Katainen, vicepreședinte pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a afirmat: „Durabilitatea face parte din ADN-ul Europei. Înseamnă să ne asigurăm că generațiile viitoare vor avea aceleași oportunități ca noi sau mai bune, respectând, în același timp, resursele limitate ale planetei noastre. Planul de investiții pentru Europa contribuie la implicarea sectorului privat, iar Planul de acțiune pentru finanțarea sustenabilă facilitează crearea unei noi piețe pentru investiții durabile. Modernizând societățile noastre într-un mod favorabil incluziunii, adoptând pe deplin economia circulară și profitând de avantajele noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, putem depune eforturi pentru a atinge neutralitatea din punctul de vedere al impactului asupra climei și a ne asigura că planeta noastră este într-o stare mai bună pentru copiii noștri.

De-a lungul anilor, UE a devenit un actor de frunte în domeniul durabilității, având cele mai înalte standarde sociale și de mediu și promovând Acordul de la Paris privind schimbările climatice și concepte inovatoare precum economia circulară. De la începutul mandatului său, Comisia Juncker a integrat în politicile sale prioritățile dezvoltării durabile.

Cu toate acestea, la fel ca restul lumii, UE se confruntă cu provocări complexe, în continuă schimbare și presante, în special în ceea ce privește datoria sa ecologică și schimbările climatice, schimbările demografice, migrația, inegalitatea, convergența economică și socială și presiunea asupra finanțelor publice. În plus, tentațiile din ce în ce mai pronunțate ale izolaționismului și naționalismului reprezintă un semn că prea mulți europeni nu se simt suficient de protejați în această lume în schimbare. Aceste fenomene a căror existență nu poate fi contestată nu ar trebui să suscite teamă, ci, dimpotrivă, ar trebui să ne inspire să acționăm.

Documentul de reflecție de astăzi se concentrează asupra principalelor fundamente ale politicilor de tranziție la durabilitate, printre care se numără trecerea de la economia liniară la cea circulară, corectarea dezechilibrelor din sistemul nostru alimentar, adaptarea sectorului energetic, a clădirilor și a mobilității la exigențele viitorului și garantarea faptului că această tranziție este echitabilă și nu lasă pe nimeni în urmă. Documentul se concentrează, de asemenea, asupra factorilor de sprijinire cu efecte pozitive în mai multe sectoare care trebuie să stea la baza tranziției către o dezvoltare durabilă și printre care se numără educația, știința, tehnologia, cercetarea, inovarea și digitalizarea, finanțele, stabilirea prețurilor, impozitarea și concurența, comportamentul responsabil în afaceri, responsabilitatea socială a întreprinderilor și noile modele de afaceri, schimburile comerciale deschise și bazate pe norme, guvernanța și asigurarea coerenței politicilor la toate nivelurile. Documentul se încheie subliniind importanța asigurării unui model de urmat pentru tranziția la nivel mondial către dezvoltarea durabilă, întrucât politicile noastre nu vor avea decât un impact limitat asupra planetei dacă alții urmează politici contrare.

Documentul prezintă trei scenarii care stimulează dezbaterea privind modul de îndeplinire în UE a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceste scenarii sunt ilustrative și își propun să ofere diverse idei și să stimuleze dezbaterea și reflecția. Rezultatul final va fi probabil o combinație de elemente de la fiecare dintre ele. Cele trei scenarii sunt:

  1. o strategie globală a UE privind ODD care să orienteze toate acțiunile UE și ale statelor membre;
  2. integrarea permanentă de către Comisie a ODD în toate politicile relevante ale UE, fără a impune statelor membre măsuri obligatorii;
  3. un accent sporit pe acțiunile externe, consolidând, în același timp, actualul nivel de ambiție în materie de durabilitate la nivelul UE.

Context

La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat un set de 17 obiective de dezvoltare durabilă pentru eradicarea sărăciei, protejarea planetei și asigurarea prosperității pentru toți, ca parte a unei noi agende pentru dezvoltare durabilă, „Agenda 2030”. Fiecare dintre cele 17 obiective are ținte specifice (169 de ținte în total) care trebuie atinse până în 2030. UE a fost una dintre principalele forțe care au sprijinit adoptarea Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale acesteia.

La 22 noiembrie 2016, Comisia a adoptat o comunicare intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, ca răspuns la Agenda 2030. Comunicarea a oferit o imagine a ceea ce face UE în prezent pentru a contribui la Agenda 2030, prin evidențierea principalelor politici ale UE pentru fiecare din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Aceasta a explicat, de asemenea, modul în care cele 10 priorități pentru perioada 2014 - 2019 ale actualei Comisii contribuie la Agenda globală 2030. Comunicarea a anunțat, de asemenea, lansarea unei platforme multipartite la nivel înalt, prezidată de prim-vicepreședintele Timmermans, care are un rol în monitorizarea și schimbul de bune practici privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

La 13 septembrie 2017, în scrisoarea de intenție care a însoțit discursul privind starea Uniunii, președintele a anunțat un document de reflecție intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030” referitor la urmărirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv la Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Documentul de reflecție de astăzi este însoțit de un set de anexe detaliate privind performanțele și măsurile adoptate recent de UE în legătură cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Contribuția platformei multipartite la nivel înalt a UE este, de asemenea, atașată.

Pentru informații suplimentare

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Către o Europă durabilă până în 2030

Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030

Anexele la documentul de reflecție de astăzi:

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Raportul UE pe 2019 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării

Cartea albă privind viitorul Europei (1 martie 2017) și documentele de reflecție anterioare

Raportul Eurostat de monitorizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă

O planetă curată pentru toți: o strategie pentru o Europă neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050